Page 18 - KobiEfor Ocak 2022
P. 18

KAPAK       KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü
       KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü oturumunun modera-
      törlüğünü yürüten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe,
              KOBİ’lerin tek başına değişim ve
              dönüşümü sağlamasının müm-
              kün olmadığına dikkat çekerek,
              sivil toplum örgütleri, üniversite-
              ler, kamu kurum ve kuruluşlarının
              birlikte hareket etmesiyle daha
      Rahmi      başarılı olacağımızı düşündüğü-
      Aktepe      nü söyledi. Sadece ilk faz deni-
              len internet kullanımını sağlayan
              KOBİ oranının yüzde 59, bilgisayar  akıllı yönetmek gerektiğini, ihracatta hedeflenen nok-
      donanımı sağlayan KOBİ’lerin oranının yüzde 59.6 ol- taya ulaşmada KOBİ’lere ihtiyaç olduğunu söyledi.
      duğunu paylaşan Aktepe, “Değişim ve dönüşüm KO-  Ankara Model Fabrika Direktörü Ufuk Kaya,
      Bİ’lerle sağlanmalı” dedi. TOSYÖV Başkanlığı da yaptı- Endüstri 4.0 veya sanayi devriminde öne çıkan un-
      ğını anımsatan Aktepe, kurumlarda ve KOBİ’lerde yerli  surları; karşılıklı çalışabilirlik, sanallaştırma, akıllı
      ve milli yazılım kullanılmadığına değindi.   fabrikalar, dijital ikizlerin oluşumu, yapay zeka-
                                    nın devreye girmesi, gerçek zamanlı
                                    anlık verinin kullanımı diye sıraladı.
                                    KOBİ’ler veya üretim sektöründe sis-
                                    tem birleşimi ile ön farkındalık kazan-
                                    dırmasının önemine değinen Kaya,
                                    sanayi işletmelerinin öncelikle verimli
                                    çalışmasını teşvik etmek, çevre dostu
                                    ve etkin kaynak kullanımla, verimlilik
                                    ve üretim esnekliğiyle yeni bir iş mo-
                                    delinin gerçekleştirilmesi gerektiğini
       TOBB Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut, 65 sektör  kaydetti. Türkiye’nin sanayi devriminde 2 ile 3 ara-
      meclisinden biri olduklarını belirterek, yerli yazılımın iç  sında olduğunu belirten Kaya, yalın üretime geçil-
      pazarda gelişmesi ve yurtdışına açılması amacıyla; sek- mesini, stoklu üretimden vazgeçilmesini, azla daha
      törü bilgilendirmek adına, bakanlık ilişkilerinde çözüm  çok yapma kültürünün öğrenilmesini, standartların
      odaklı, mevzuat, kanun ve kararnamelerle ilgili çalış- belirlenmesini, zihin altyapısının buna göre yeniden
      malar yürüttüklerini, bu süreçte yerli yazılım belgesine  belirlenmesini ve korunmasını önerdi.
      odaklandıklarını, yeni bir tebliğle mevzuatın daha pro- KOSGEB İstanbul Haliç Müdürü Dr. Adem Tuncer,
      fesyonel ve sektör geneline uygun yapıya gelmek üzere  KOBİGEL Destek Programı’nı anlattı. İmalat Sanayi
      olduğunu duyurdu. Barut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Sektöründe Dijitalleşme Proje Teklif Çağrısı’na uygun
      ile ilerlediklerini, yerli yazılım belgesinin Türkiye’nin ya- konuları şöyle sıraladı: Büyük Verinin Analitik Yöntem-
      zılım envanterini ortaya çıkaracak bir durum olduğu- lerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı. İmalat
      nu, Turquality Marka Destek Programı’nın Türk yazılım  Sanayinde Nesnelerin İnterneti. İmalat Sanayinde En-
      sektörüne hitap edecek nitelikte olmadığını, bu destek  düstriyel Robot Teknolojileri. İmalat Sanayinde Akıllı
      ve teşviklerin hayata geçirilmesiyle yazılım ihracatını  Sensör Teknolojileri. Yapay Zekaya Dayalı Siber Fizik-
      10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 1  sel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri. İmalat Sana-
      ay içinde E-Turquality Programı’nın devreye gireceğini  yinde Siber Güvenlik. İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek
      duyuran Barut, hizmet ihracatı tarafında teşvikler veril- Otomasyon Sistemleri. İmalat Sanayinde Artırılmış
      diğini, Türk yazılım teknolojisinin ileri seviyeye geldiğini,  Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri.
      kamunun, KOBİ’lerin, ihracatçıların Türk yazılımlarını
      alması gerektiğini savundu.
       TİM Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu,
      dijital dönüşümün sadece KOBİ’lerin değil, dünyanın
      odaklandığı bir konu olduğunu vurguladı. Pandemi’nin
      en yoğun yaşandığı dönemde AB’nin Yeşil Mutabakat
      ve Dijital Dönüşüm konularına odaklandığını aktaran
      Ebiçlioğlu, ihracatta yazılım ve teknolojinin önemine
      değindi. Yazılım sektöründe dönüşüm için kümelen-
      meye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Ebiçli-
      oğlu, Türkiye’de bulunan potansiyel ve sınırlı kaynağı

      18 KobiEfor Ocak 2022
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23