Page 19 - KobiEfor Ocak 2022
P. 19

Yeşil Mutabakat                karbon-nötr ilk kıta olma
       Yeşil Mutabakat oturumunun moderatörlüğünü  hedefini  açıklamasının
      yürüten Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Baş- ardından Güney Kore, Ka-
              kanı, KobiEfor Dergisi Sahibi ve  nada, Şili ve Japonya’nın
              TOSYÖV Önceki Dönem Başkanı  2050’de, Çin’in 2060’ta,
              Yalçın Sönmez, “Pandemi’nin  Türkiye’nin de 2053’te
              etkisinden kurtulmadan iklim  karbon-nötr olma hedefi-
              krizi ile karşı karşıya kaldık. Bu  ni ilan ettiğini anlattı.
              süreç iş ve insan ilişkilerindeki  AB’nin bu hedef doğ-
              paradigmaları değiştiren tam bir  rultusunda iklim deği-
              transformasyon süreci. Zorunlu  şikliğiyle mücadeleyi en
      Yalçın
      Sönmez     olarak istesek de istemesek de  öncelikle politika alanı haline getirdiğini, tüm poli-
              önümüze çıkan bu koşulları aş- tika alanlarını gözden geçirdiğini, iklim hedeflerini
      mak ve kendimizi buna uyarlamak zorundayız” dedi.  yükselterek 2030’a kaydırdığını kaydeden Ergünal,
      İklim kriziyle ortaya çıkan küresel ısınmanın doğal  Türkiye’nin ticari ilişkisinin AB ile ağırlığı bulundu-
      olarak tüm yaşamı altüst ettiğine değinen Sönmez,  ğunu vurguladı. AB Yeni Sanayi Stratejisi’nin sektö-
      Paris İklim Anlaşması’nı onayladığımızı da hatırla- rel stratejiler yoluyla daha döngüsel ve daha dijital
      tarak; bu noktada gerek kamu gerek STK’ların far- bir AB sanayisi hedefine ulaşmayı öngördüğünü
      kındalık oluşturmak için çeşitli etkinlik ve çalışma- paylaşan Ergünal, önümüzdeki dönemde AB’de yeni
      lar yürüttüklerini ifade etti.         bir anlayış olacağını, ürünler için sürdürülebilir-
       Yalçın Sönmez, yeni sürecin önümüze getirdiği  lik ilkeleri belirleneceğini, eko tasarım ürünlerinin
      yeni kurallar ve yeni kısıtlar bulunduğunu, bu yeni  kapsamının genişletileceğini, ‘Al-Yap-Kullan-At’ an-
      dönemin risk ve tehditlerini; sürdürülebilir döngü- layışı yerine ‘Yeniden kullan-Tamir Et-Geri Dönüş-
      sel ekonomi bağlamında üzerimize düşen sorumlu- tür’ olacağını, sürdürülebilir ürünlerin bir istisna
      luğunun gereğini yaparsak fırsata çevirebileceğimizi  değil norm haline getirileceğini, AB’nin 14 Temmuz
      söyledi. Bu süreçte özellikle Avrupa Yeşil Mutakabat  2021’de açıkladığı ve 2023’te uygulanacak Sınır-
      konusunda İKV’nin rehberliğinin yol gösterici ola- da Karbon Düzenlemesi mekanizmasının ülkemi-
      bileceğine dikkat çeken Sönmez, “Sürdürülebilir  zin AB rekabetçiliğini etkileyecek en önemli husus
      yaşam için herkese sorumluluklar düşüyor. Uyum  olduğunu ifade etti. Düzenlemeyle karbon kaçağı
      sağlamak için değişip dönüşmek ve yenilenmek ge- riskini azaltmanın hedeflendiğini, karbon salınımı
      rekiyor. Sivil toplum örgütlerindeki farkındalık bizi  yüksek çelik, alüminyum, çimento, gübre ve elektrik
      umutlandırıyor. Yolun başındayız. Heybemiz boş de- sektörlerinin hedeflendiğini, karbon kaçağı yüksek
      ğil. Sahip olduklarımız var ama tamamen boş olan  kaynak-yoğun sektörlerin ise; otomotiv, tekstil, in-
      alanlarımız da var. Yeni şeylerle, standartlarla yüz  şaat malzemeleri, kimya, plastik ve beyaz eşya ol-
      yüze geleceğiz. Yeşil Ürün Pasaportu gibi; onları de- duğunu aktardı.
      ğerlendirip kullanmak zorunda olacağız. Riskler ve  AB’nin 2030 yılı hidrojen hedeflerinde elektrik,
      tehditlerle dolu bir süreç, gerekeni yaparsak bizim  sanayi ve ulaştırmanın yer aldığını belirten Ergünal,
      için fırsat olacaktır” diye konuştu.      hedefleri sıraladı: “40 GW yenilenebilir mavi hidro-
                                      jen (elektroliz) enerjisi. 10 milyon
                                      ton yenilenebilir hidrojen üretimi.
                                      Sanayinin yenilenebilir enerji ihti-
                                      yacının yüzde 50’sinin hidrojenden
                                      sağlanması. Karayolu ağır vası-
                                      ta ulaştırmasında hidrojen. Her
                                      150 km’de bir hidrojen istasyonu.
                                      Hidrojen için ayrıcalıklı vergilen-
                                      dirme.” Ergünal, AB’nin Sürdürü-
                                      lebilir ve Akıllı Ulaşım Stratejisi
       T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar  ile ulaşım kaynaklı emisyonları yüzde 90 azaltmayı
      ve AB Genel Müdürlüğü, Tek Pazar, Rekabet ve  amaçladığını aktardı.
      Teknik Mevzuat Dairesi Başkanı Mehmet Ergü-    Küresel rekabetçiliği kaybetmeden temiz enerji
      nal, yeşil dönüşümü ve dijital dönüşümü tamam- ile yeşil ve dijital ekonominin önemini vurgulayan
      ladığımızda yüzde 20 oranında karbon azaltımının  Ergünal, Türkiye için tehdit ve fırsatları sıraladı:
      sözkonusu olacağını belirterek, iklim değişikliğinin  “Tehditler: Karbon fiyatının ticari engele dönüşme-
      uluslararası ekonomi ve ticaret politikalarının mer- si. Temiz enerji, yeşil hammadde arzı. Yeşil teknolo-
      kezinde yer edindiğini, AB’nin Aralık 2019’da 2050  jilere erişim. Yeşil dönüşümün finansmanı. Fırsat-
                                            Ocak 2022 KobiEfor 19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24