Page 20 - KobiEfor Ocak 2022
P. 20

KAPAK                                  2026’da olacağını, 2035’te ruhsat alan
                                  araçların sıfır emisyonlu olması gerekti-
                                  ğini, 1 milyon araç şarj noktası, hidrojen
                                  noktası, bina yalıtımı gibi yatırım alanları
                                  bulunduğunu anlattı.
                                    TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı
                                  ve TİM İklim Komitesi Üyesi Nilgün Özde-
                                  mir, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim
                                  Komitesi Başkan Yardımcısı olduğunu be-
                                  lirterek, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı
                                  12 maddeden oluşturduklarını, TİM Kadın
                                  Konseyi olarak da hem kadın, hem de sa-
                                  nayici ve ihracatçı olarak böyle maddelere
      lar: Sanayinin AB ile entegrasyonu ve dinamizmi.
                              imza atmaktan gurur duyduklarını paylaştı. Özdemir,
      Yüksek sürdürülebilir enerji potansiyeli. Güçlü
                              12 hedefi şöyle sıraladı: 1)TİM Sanayide Sürdürülebi-
      Yeşil OSB altyapısı.” Türkiye’nin enerji üretiminin
                              lirlik Bilim Kurulu 2) İhracatta Sıfır Atık Seferberliği 3)
      yüzde 51’inin yenilenebilir enerjiden kaynaklandı-
      ğına değinen Ergünal, “Türkiye’nin sanayi üretimi- Dijital Mentorluk ve Eğitim Programları 4) Kurumsal
      nin yaklaşık yüzde 40’ını sağlayan OSB’lerin ‘Yeşil  Karbon Ayak İzi Çalışmaları 5) Sanayide Döngüsellik ve
                              İleri Kazanım 6) İleri Arıtma Teknolojileri 7) Sürdürüle-
      OSB’ olarak organize edilmeleri KOBİ’lerimizin
                              bilir Tedarik Zinciri Yönetimi 8) Standardizasyon Uygu-
      yeşil dönüşümünde kritik öneme sahiptir” dedi.
      Ergünal, OSB’leri birçok ülkeye göre avantajlı olan  lamaları 9) Sertifikasyon Uygulamaları 10) Yenilenebilir
      Türkiye’nin Temmuz’da kendi yol haritasını belirle- Enerji Kaynakları 11) Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme
                              ve İstihdam 12) Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik.
      yerek yayımladığını, Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem
                               Dijital mentörlük ve eğitim programını yürüttükleri-
      Planı’nda 81 eylem planlandığını, önümüzdeki ay-
      larda çalışma gruplarının her konu başlığında ey- ni paylaşan Özdemir, herkesin sürdürülebilirliğe sosyal
      lemleri hayata geçireceğini paylaştı.      noktadan bakmasını istedi. Özdemir, kurumsal karbon
                              ayak izi çalışmalarının yeni teknolojileri getirdiğine de-
       İKV Genel Sekreteri Doç.Dr. Çiğdem Nas, Güm-
                              ğindi: “Tespitleri yapmak için eksikleri farkedip, tek-
      rük Birliği’nin güncellenmesinin öne çıktığını kayde-
      derek, “Avrupa ekonomisinin yapısı değişiyor. Tüm  nolojik açıdan neler yapılması gerektiğine bakılmalı,
      sektörlerde üretim biçiminin değiştiğini görüyo- teknolojiyi konuşurken finansmanı da konuşmalı.” TİM
                              önderliğinde şirketlerin karbon ayak izini tespit için İH-
      ruz” dedi. Nas, artık ‘tüket, kullan, at’ sisteminden
                              KİB ve UND ile proje hazırladıklarını anlatan Özdemir,
      mümkün olduğu kadar uzun süre ‘kullan ve tekrar
      üretime kat’ sistemine geçildiğini, atık yerine artık  sanayide döngüsellik ve ileri kazanım için eski bilinen
      malzeme sürecinin devreye girdiğini, Türkiye’nin de  yöntemlerden dışarı çıkmak gerektiğini, sürdürülebi-
                              lirlik tedarik zinciri yönetimi hedefi doğrultusunda İH-
      Avrupa değer zincirinin parçası olarak bunlardan
                              KİB olarak tedarik zincirinin yukarı çekilmesi için bir
      birinci derecede etkilendiğini, yeni yatırımlarda ye-
      şil dönüşümün dikkate alındığını, Türkiye’nin Paris  proje yürüttüklerini dile getirdi.
      İklim Anlaşması’nı onaylayarak ve Meclis’ten geçi- TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve TİM İklim Komitesi
                              Üyesi Orhan Sabuncu, AB’nin Dünya’nın en büyük
      rerek aslında ivme kazandığını, Ticaret Bakanlığı’nın
                              ekonomisi olarak, iklim değişikliği ve sıcaklık artı-
      Eylem Planı hazırladığını, Çevre, Şehircilik ve İklim
      Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmalar yürüttüğünü  şını 1.5-2 derecede tutmak ve kendisine ivme ka-
      paylaştı. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın çok katmanlı,  zandırmak için Avrupa Yeşil Mutabakatı diye bir yapı
      çok paydaşlı bir konu olduğuna değinen Nas, “Ge-
      rekli strateji ve yol haritası olmalı ve uygulanma-
      lı” dedi. Tüm aktörlerin birlikte çalışmasının önem
      kazandığını, Türkiye’nin AB ilişkilerinde önemli so-
      runlar yaşandığını belirten Nas, AB uyum sürecini
      gözardı edemeyeceğimizi, AB 55’e Uyum Paketi içe-
      risinde Temmuz’da kamuoyuna sunulan Sınırda Kar-
      bon Düzenlemesi’nin AB’ye ihracat yapacaklar için
      ek mükellefiyet getirdiğini, 5 ürün grubunda sınırlı
      karbon düzenlemesi yapılacağını, AB Emisyon Tica-
      ret Sistemi ile uyumlu karbon belgesi, fiyatlaması
      geleceğini, kendi içimizde düzenleme olmazsa bunu
      ihracatta ödemek zorunda kalacağımızı, 2023’te uy-
      gulanacağını, geçiş dönemi sonrası, uygulamanın

      20 KobiEfor Ocak 2022
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25