Page 6 - KobiEfor Ocak 2022
P. 6

EDİTÖR


                   GÜÇLÜ TEDARİKÇİ TÜRKİYE’YE...

                      on günlerde Koronavirüs’ün  lir döngüsel ‘yeniden kullan, tamir
                      çok hızlı yayılan Omicron  et, geri dönüştür’ sistemine geçiyor.
                   6 varyantı, vaka sayılarını ar-  Yeşil Ürün Pasaportu gibi yeni kural-
                   tırıyor. Avrupa ülkeleri sosyal yaşamı  lar ve standartlarla karşılaşacağımız
                   kısıtlayan sıkı tedbirleri uygulamaya  yeni dönemde Avrupa değer zinciri-
                   koydu. Pandemi ile mücadelede etkili  nin bir parçası olarak birinci derece-
                   olan ‘Maske-Mesafe-Temizlik-Hava- de etkileneceğiz. Zorunlu olduğumuz
      <DOoÖQ 6|QPH]       landırma’ tedbirlerine özenle uyarak  yeşil ve dijital dönüşümün ekosiste-
                   aşılarımızı mutlaka yaptırmalıyız.  mini güçlendirerek yüksek katma-
      yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                   Kapalı ve kalabalık ortamlarda ge- değerli üretim ve ticaretle rekabetçi
                   çirdiğimiz süreyi kısa tutmalı, müm- olabilir; ülkemizi tedarik zinciri yöne-
                   künse uzak durmalıyız. Kendimizi  tim merkezi yapabiliriz.
      Küresel tedarik      koruyarak sevdiklerimizi ve çevre- Bu ay dergimizin kapak dosyasında
      zincirlerindeki      mizdekileri de korumuş olacağız.  XVII. KOBİ Zirvesi’ni işledik. Denetim
      kırılmalar,        HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.     Kurulu Üyesi olduğum, önceki dö-
      kısa vadede bile     Bir türbülanstan çıkmadan diğerlerini  nem Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı
      jeostratejik       yaşamaya başladık. Pandemi’yi aşma- yaptığım TOSYÖV (Türkiye Küçük ve
      konumumuzun        dan bir de iklim krizi, finansal piyasa- Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Mes-
      lojistik         lardaki oynaklık ve yüksek enflasyonla  lek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı),
      avantajının da      karşılaştık. Dijitalleşmeyi de eklersek  Zirve’yi ‘Tedarik Zinciri Yönetim Mer-
                   iş ve insan ilişkilerinde sosyal para- kezi Türkiye’ ana temasıyla ve fiziksel
      katkısıyla
                   digmaları değiştiren bir transformas- katılımla İstanbul’da gerçekleştirdi.
      ülkemizin gücünü
                   yon sürecinden geçiyoruz. Bu risk ve  ‘Yeşil Mutabakat’ oturumunun mo-
      ve cazibesini artırdı.
                   tehditleri içeren yeni dönem elbette  deratörlüğünü yaptığım; dergimizin
      İhracat
                   fırsatlar da sunuyor. Küresel tedarik  her seneki gibi medya sponsoru ve
      rakamlarımızdaki     zincirlerindeki kırılmalar, kısa vadede  çözüm ortağı olduğu, TİM, TOBB ve
      başarı,          bile jeostratejik konumumuzun lojis- KOSGEB’in işbirliği yaptığı Zirve’de,
      potansiyelimizi      tik avantajının da katkısıyla ülkemizin  ‘Tedarik Zinciri (Sorunları ve Çözüm
      yansıtıyor        gücünü ve cazibesini artırdı. İhracat  Önerileri)’, ‘KOBİ’lere Sağlanan Des-
      ama uzmanlar       rakamlarımızdaki başarı, potansiye- tekler’, ‘KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü’,
      kapasitemizin       limizi yansıtıyor ama uzmanlar ka- ‘Yeşil Mutabakat’ konuları oturumlar-
      sınırlarına da      pasitemizin sınırlarına da geldiğimizi  da ele alındı. Zirve’nin değerli spon-
      geldiğimizi söylüyor.   söylüyor. ‘Dış Ticaret Fazlası Veren  sorlarına, destek verenlerine, konuş-
                   Türkiye’yi inşa etmek amaçlı ihracat  macılarına, katılımcılarına ve emeği
      ‘Dış Ticaret Fazlası
                   odaklı yeni ekonomi modelinin eko- geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.
      Veren Türkiye’yi
                   sistemi için yeni stratejik üretim yatı- Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD)
      inşa etmek amaçlı
                   rımlarıyla ölçeği ve kapasitemizi bü- Ankara’da, ‘Yeni Normalde Dijital
      ihracat odaklı
                   yütmemiz gerekiyor.        Ekonomi’ temasıyla düzenlediği TBD
      yeni ekonomi       Sağlıklı bir yatırım iklimi ve ortamı  38. Ulusal Bilişim Kurultayı ile; TBD
      modelinin         için karar verilmesini kolaylaştıracak  İstanbul Şubesi’nin ‘Merkezi Olma-
      ekosistemi için      belirsizliklerin giderilmesine, öngö- yan Teknolojilerin Yükselişi: Teknoloji
      yeni stratejik      rülebilirliğe, finansal dengelenmeye,  Tsunamisine Hazır Olun!” temasıy-
      üretim          istikrara ve güvene ihtiyacımız var. Ya- la çevrimiçi düzenlediği 15. İstanbul
      yatırımlarıyla      tırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı  Bilişim Kongresi’ne medya sponsoru
      ölçeği ve         artırmak için; Cumhurbaşkanımız’ın  olarak işbirliği yaptık, tüm emeği ge-
      kapasitemizi       da ifade ettiği demokrasi, hukuk ve  çenleri kutluyoruz.
                   ekonomi reformları bir an önce ger- Sürdürülebilir döngüsel ekonomide ve
      büyütmemiz
                   çekleştirilmelidir.        yaşamda; adil değer paydaşlığının, sağ-
      gerekiyor.
                   Paris İklim Anlaşması’nı onayladık  duyunun, adaletin, kardeşliğin, refahın
                   ve 2053’te karbon-nötr olma hedefini  ve aydınlığın egemen olduğu, sağlıklı,
                   ilan ettik. Avrupa Ekonomisi ‘Al, yap,  huzurlu, mutlu, başarılı, bereketli, ba-
                   kullan, at’ sisteminden sürdürülebi- rış ve esenlik dolu bir yıl diliyorum.

      6 KobiEfor Ocak 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11