Page 8 - KobiEfor Ocak 2022
P. 8

áà5.(7 3$125$0$                     İş Bankası’ndan girişimcilere özel şube
      Afrika’nın kalbi
      İstanbul’da attı        Türkiye İş Bankası, Levent’te bulunan İş Kuleleri’nde giri-
                     şimcilere özel İstanbul Girişimcilik Şubesi’ni hayata geçirdi.
       Türkiye ile Afrika arasındaki  İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Ülkemizin ikti-
      ticari ve ekonomik ilişkilerin ge- sadi kalkınmasında finansör olarak rol oynamanın yanında
      liştirilmesi amacıyla ‘Export Ga- girişim hızlandırma programlarından fon sağlamaya, kadın
      teway to Africa Fuarı’, İstanbul  girişimcilerden tarımda girişimciliğe kadar ekosistemin tüm
      CNR Expo’da gerçekleştirildi.  kesimlerine dokunuyoruz” dedi.
       Afrika ülkelerindeki hizmetle- Farklı şube tasarımı ve özelleştirilmiş hizmet mode-
      riyle Türk ihracatçıları için köprü  liyle geleneksel banka şubesinden ayrışan Girişimcilik  Hakan
      görevi görmeye devam eden Ak- Şubesi, startup’lara ve girişimcilere hizmet verecek.    Aran
      tif Bank, fuarda standıyla yerini
      alan tek Türk bankası oldu.
       Aktif Bank         Kuveyt Türk ile Param        Yapı Kredi’den
      Kurumsal Ban-
      kacılık Genel        arasında işbirliği          doğa dostu
      Müdür Yardım-          Kuveyt Türk ile Param arasında im- sürdürülebilir şube
      cısı Hakan Pür-       zalanan işbirliği ile Kuveyt Türk Ce-
      deloğlu, “Zor        bimPOS kullanıcıları, Param altyapısı-
      coğrafyaların    Hakan  nı kullanarak birçok banka ve karttan
      bankası olarak,  Pürdeloğlu
                     taksitli işlem yapabilecek. Param ise
      alacak garantisi ve finansmanı
                     Kuveyt Türk’ün geniş müşteri ağından
      konusunda alternatif çözümler  yararlanma imkânına kavuşacak.
      öneriyor ve ticari riskleri ortadan  Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Ge-
      kaldırmayı amaçlıyoruz” dedi.                    Yapı Kredi, Yapı Kredi Leasing ve Ar-
                     nel Müdür Yardımcısı Abdurrahman
                                       çelik işbirliği, sürdürülebilir bir dünya
                     Delipoyraz, 22 banka ve 9 kart marka- için yeşil enerjiye destek vererek, Yapı
                     sını daha Kuveyt Türk müşterilerinin  Kredi Bodrum Şubesi ‘Sürdürülebilir
      BNP Paribas Finansal     taksit sistemine dâhil etmiş oldukla- Şube’ye dönüştürüldü.
      Kiralama ’dan        rını söyledi.             Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü
                                       Fatih Torun, “Yenilenebilir enerjiye
      Leasing Cepte
                                       finansman sağlıyor ve sürdürülebilir
       BNP Paribas Finansal Kirala-                  bir dünya için bu alana yoğunlaşıyo-
      ma, müşterilerine yönelik ilk mo-                 ruz” dedi.
      bil uygulaması Leasing Cepte’yi                   Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can
      hayata geçirdi. Leasing Cepte ile           Abdurrahman Dinçer, “Çevre dostu enerji üretimi
                      Emin Can
      müşteriler, leasing teklif aşama- Yılmaz       Delipoyraz yapan solar enerji sistemlerinin tüm
      sından satış sonrası çağrı mer-                  Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak
             kezi işlemleri-  Param Kurucusu Emin Can Yılmaz,  ve gelecek nesillere daha temiz ve sür-
             ne kadar tüm  Kuveyt Türk gibi Türkiye’nin köklü fi- dürülebilir bir dünya bırakmak ama-
             süreci yönete- nans kuruluşlarından biriyle işbirliği- cıyla öncü bir rol üstleniyoruz” diye
             bilecek, ikinci el  ne gitmenin önemine dikkat çekti. konuştu.
             ekipmanlar için
             başvuru ve ta- KOBİ’ler Türk Telekom ile güvenle dijitalleşiyor
             kip işlemlerini
      Sibel
      Alyar     kolaylıkla yapa- Türk Telekom ‘Dijital Ve-        “Amacımız, ürün ve hizmet-
             bilecek.    rimli Çalışma Teknolojileri’        lerimizle ülke ekonomisinin
       BNP Paribas Finansal Kira- hizmeti, ‘Tekno İşyerim’          en önemli yapı taşlarından
      lama Genel Müdürü Sibel Alyar,  paketleri ve İTO işbirliğinde      KOBİ’lerin rekabet gücünü
      yeni uygulamayla tüm müşte- oluşturulan ‘dijitalkobim.         artırmak” mesajını verdi.
      rilerinin leasing sonrası tüm  org’ platformu ile KOBİ’le-        KOBİ’ler bu hizmetle HES
      operasyonel sürecini kolaylıkla  rin dijital dönüşüm yolcu-       Kodu okuyucular, akıllı tah-
      yönetebileceğini, belgelerine  luğuna yön veriyor.           talar ve termal kameralar
      ve bilgilerine mobil uygulama
                      Türk Telekom Kurum-           gibi farklı çözüm bileşenle-
      üzerinden rahatlıkla ulaşabile-
                     sal Satış Genel Müdür        Mustafa rinden oluşan ihtiyaçlarına
      ceklerini aktardı.                         Eser
                     Yardımcısı Mustafa Eser,          çözümler bulabiliyorlar.
      8 KobiEfor Ocak 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13