Page 15 - KobiEfor Mayıs 2022
P. 15

obiEfor Sanayi ve Ekonomi Dergisi 23. yıl et-
       kinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Sektörden
     KSektöre Çözümler ve Fırsatlar’ konulu toplantı,
     Kocaeli Valiliği, Gebze Kaymakamlığı, Kocaeli Sanayi ve
     Teknoloji İl Müdürlüğü desteği; Gebze Güzeller Orga-
     nize Sanayi Bölgesi (Gebze Güzeller OSB), Kocaeli Sa-
     nayi Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğinde, Paynet,
     Trend Micro ve Hedef Filo’nun sponsorluğunda, Gebze
     Güzeller OSB Yönetim Merkezi Konferans Salonu’nda
                                               Yalçın
     iş dünyasının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.                 Sönmez
      Gebze Güzeller OSB evsahipliğinde; KobiEfor’un
     23 yıllık yolculuğunun anlatıldığı videoyla başlayan  “Sürdürülebilir, adil değer paydaşlığı
     toplantının açılış konuşmalarını KobiEfor Dergisi  ile yarınlar daha iyi olacak”
     Sahibi-Editörü ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim
                              KobiEfor Sanayi Ekonomi Dergisi Sahibi-Editörü ve
     Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller OSB
                             Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın
     Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Kay-  Sönmez, rekabetçi yerli üretim için, KOBİ’lere ve girişim-
     makamı Mustafa Güler, Kocaeli Sanayi Odası Yöne- lere iletişim platformu olan KobiEfor Sanayi ve Ekonomi
     tim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Tica- Dergisi’nin 23. yılında düzenlediği ‘Sektörden Sektöre
     ret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, Doğu  Çözümler ve Fırsatlar’ toplantısına katkı sunan, işbirliği
     Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekrete-  ve güçbirliği yapan, katılan herkese teşekkür etti. Çok
     ri Doç. Dr. Mustafa Çöpoğlu, Marmara Grubu Vak- zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi belirten Sön-
     fı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, TOSB-Otomotiv  mez, “Pandemi ile başlayan bunalım, iklim değişikliği
     Tedarik Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı  ve Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşti. Tedarik zincirleri
     Dr. Mehmet Dudaroğlu, Gebze Plastikçiler OSB Yö- kırıldı, emtia, gıda ve enerji arz güvenliği bozuldu. Enf-
     netim Kurulu Başkanı Dursun Çetin yaptı.     lasyon, finansal dengesizlik, öngörülemezlik ve belir-
                             sizlikle oluşan tedirginlik, ekonomide istikrar ve güven
      Toplantıda KOSGEB Kocaeli Batı Müdürü Hakan
                             ortamını zedeledi ve hasar verdi. Bu türbülans gibi süre-
     Demirci, ‘Yenilikçi KOBİ’ler için KOSGEB Destekle-
                             ci analiz ederken iş ve insan ilişkilerini temelden değiş-
     ri’, Paynet Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kocatürk  tirip dönüştüren, dijitalleşmenin ivmelenmesini, Paris
     ‘Enerjinizi Tahsilata Değil Büyümeye Harcayın’,
                             Anlaşması’nı ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı da hesaba
     Trend Micro Genel Sektör Satış Lideri Emirhan Aşçı
                             katmamız gerekiyor” diye konuştu.
     ‘Siber Güvenlikte Yeni Nesil Koruma: XDR’, Türk
                              Yalçın Sönmez, artık sadece kuralların değil oyunların
     Eximbank Gebze Şube Müdürü Zekeriya Karadayı   da değiştiğine dikkat çekerek, şu değerlendirmeyi yap-
     ‘İhracatın Finansmanında Türk Eximbank’, Hedef  tı: “Tam bir transformasyon yaşıyoruz. Hiçbir şey eskisi
     Filo Yönetici Direktörü Önder Erdem ‘Filo Kiralama  gibi olmayacak. Biz de istesek de istemesek de zorunlu
     Mali Yapınızı Nasıl Destekler?’, Kredi Garanti Fonu  olarak bu paradigmalara, kurallara ve oyunlara uyum
     (KGF) Marmara Bölge Müdürü Şaban Buyan ‘Kredi  sağlamak zorundayız. Bu değişim ve dönüşümün elbet-
     Garanti Fonu Destekleri’, MARKA Proje Uygulama  te zorlukları ve tehditleri var. Ancak farkındalığı ve bilinci
     Birim Başkanı Aziz Onur Aladağ ‘Kalkınma Ajan-  oluşturarak, ekosistemi hazırlayıp, gerekenleri iyi yapa-
     sı Destekleri ve Başarılı Projeler’, MARKA Kocaeli  bilirsek fırsata çevirebiliriz. Bu süreçte gücümüze katali-
     Yatırım Destek Ofis Uzmanı Ali Kerem Fidan ‘yati- zör olacak, Türkiye’nin ‘Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi’
     rimadestek.gov.tr’ başlıklı konuşmalarıyla yer aldı.  potansiyelini de dikkate almak faydalı olacaktır.”
      Toplantıya; ayrıca; Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Mü- Türkiye’nin Dünya’da yoksulluğun ortadan kaldırıl-
                             ması, gezegenin korunması ve tüm insanların barış ve
     dürü İlhan Aydın, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu
                             refah içinde yaşaması için bir yol haritası sunan ‘Sürdü-
     Üyesi Süleyman Keleş, Kocaeli Alikahya OSB Müteşeb-
                             rülebilir Kalkınma Amaçları’na duyarlı ve katkı verdiğini
     bis Heyet Başkan Vekili Sultan Hamit Velioğlu, Koca-
                             belirten Sönmez, “Döngüsel ekonomide, yatırım, üretim,
     eli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Gebze
                             istihdam ve ihracatla yüksek katmadeğerli büyüyeceğiz;
     Güzeller OSB Bölge Müdürü Tufan Saat, TGSD (Türkiye  başka seçeneğimiz yok. Sürdürülebilir, adil değer pay-
     Giyim Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Ke-
                             daşlığı ile yarınlar daha iyi olacak” dedi ve sözlerini şöyle
     mal Genç, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
                             sürdürdü: “Kamu elindeki imkanlar ölçüsünde çeşitli
     ve MÜSİAD eski Genel Başkan Vekili Ali Rıza Arslan,  destek ve teşviklerle bu sürece katkı sağlıyor; etkin ve
     Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Mahmut  verimli kullanmalıyız. Özel sektörümüz de geliştirdikleri
     Saklı, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve  yenilikçi ürün ve hizmetlerle yardımcı oluyorlar; değer-
     Güzeller Eğitim Kurumları Genel Müdürü Oğuzhan  lendirmeliyiz. Bugün burada çözümler, fırsatlar, destek-
     Ceylan ve iş dünyası temsilcileri katıldı.    ler ve teşvikler bizimle paylaşılacak.”

                                           0D\ÜV   KobiEfor
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20