Page 6 - KobiEfor Mayıs 2022
P. 6

EDİTÖR

                  TRANSFORMASYONU ANLAMAK


                      apalı mekanlardaki maske  Dijitalleşme, ileri teknoloji, Paris Anlaş-
                      kullanma zorunluluğu kal- ması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, tedarik
                  K dırıldı; sadece toplu taşıma   zincirlerinin kırılması, emtia, gıda ve
                  araçlarıyla sağlık kuruluşlarında vaka  enerji arz güvenliği, yoksulluk ve aç-
                  sayısı 1000’in altına düşene kadar  lık, göçler, yüksek enflasyon, finansal
                  maske kullanılacak. Pandemi’yi he- dengesizlik, sıkılaşan finansa erişim
                  nüz tamamen hayatımızdan çıkara-  zorluğu, siber saldırılar, öngörülemez,
     <DOoÖQ 6|QPH]       bilmiş değiliz. Vaka ve ölümler azalsa  belirsiz, istikrarsız ve güvensiz piyasa
                  da özellikle kronik hastalarda ve di- ve ekonomi; bu dönemin önemli konu
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                  renci zayıf yaşlılarda risk hala devam  başlıkları. Her biri ayrı özellikte ve ko-
                  ediyor. Pandemi’nin tüm Dünya’da  şullarda; dikkate almadan ve etkilen-
                  kontrol altına alındığı ve herkesin gü- meden yaşamak artık mümkün değil.
     Zorluklara ve
                  vende olduğu ana dek Koronavirüs’le  Zorluklara ve tehditlere rağmen sür-
     tehditlere rağmen     mücadeledeki ‘Maske-Mesafe-Temiz- dürülebilir kalkınmanın ekosistemini
     sürdürülebilir      lik-Havalandırma’ tedbirlerine ak- geliştirip güçlendirirsek krizleri fırsata
     kalkınmanın        satmadan özenle uymalıyız. Özlemle  çevirebiliriz. Dijital ve yeşil dönüşümün
     ekosistemini       beklediğimiz Pandemi’siz günlere az  belirleyici olduğu bu süreçte Türkiye’nin
     geliştirip        kaldı. HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.  ‘Tedarik Zinciri Yönetim Merkezi’ olma
     güçlendirirsek      Rekabetçi yerli üretim için KOBİ’le- potansiyeli de sinerjimizi artıracaktır.
     krizleri fırsata     re ve girişimcilere iletişim platfor- Yaşam biçimimizi, iş ve insan ilişki-
     çevirebiliriz.      mu olan dergimiz KobiEfor’un 23.  lerini değiştiren bu transformasyo-
                  yıl etkinlikleri kapsamında düzen- nu iyi anlamalı ve kavramalıyız ki;
     Dijital ve yeşil
                  lediği ‘Sektörden Sektöre Çözüm-  hesaplarımızı, stratejilerimizi, plan-
     dönüşümün
                  ler ve Fırsatlar’ konulu toplantısı,  larımızı ve uygulamalarımızı doğru
     belirleyici olduğu    Gebze Güzeller OSB, Kocaeli Sanayi  yapabilelim. Bu konuda kamu, sivil
     bu süreçte        Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirli- toplum, akademi dünyası ve med-
     Türkiye’nin        ğinde, Paynet, Trend Micro ve Hedef  yaya büyük sorumluluklar düşüyor.
     ‘Tedarik Zinciri     Filo’nun sponsorluğunda, Gebze Gü- Farkındalık ve bilincin oluşmasını
     Yönetim Merkezi’     zeller OSB’de gerçekleştirildi. Yoğun  sağlayacak her türlü çaba ve etkin-
     olma potansiyeli de    ilgi gören toplantıya ayrıca; Kocaeli  lik çok değerli. Yavaş yavaş da olsa
     sinerjimizi        Valiliği, Gebze Kaymakamlığı, Koca- bir duyarlılık oluştuğunu gözlemli-
     artıracaktır.       eli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlü- yorum; hızlanmalıyız. Kamu elindeki
     Yaşam biçimimizi,     ğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı  imkanlar ölçüsünde çeşitli destek ve
     iş ve insan        (MARKA), TOSB, Gebze Plastikçiler  teşviklerle bu sürece katkı sağlıyor.
     ilişkilerini       OSB, Marmara Grubu Vakfı, KOSGEB,  Etkin ve verimli kullanmalıyız. Özel
     değiştiren bu       Türk Eximbank ve KGF de destek ver- sektörümüz de geliştirdikleri yenilik-
     transformasyonu      di. Tüm değerli; konuşmacılarımıza,  çi ürün ve hizmetlerle yardımcı olu-
     iyi anlamalı ve      kurum ve kuruluşlarımıza, katılımcı- yorlar, değerlendirmeliyiz.
                  larımıza; kamu-özel sektör işbirliği-
                                   Toplantıda da yaptığım konuşmadaki bir
     kavramalıyız ki;     ne ve güçbirliğine verdikleri katkı için  bölümü değerler ve vizyon perspekti-
     hesaplarımızı,      çok teşekkür ediyorum.       finden özellikle vurgulamak istiyorum:
     stratejilerimizi,     Toplantıyı, Dergimiz’de Kapak konusu  “Ülkemiz, Dünya’da yoksulluğun orta-
     planlarımızı ve      olarak işledik. Peş peşe gelen Pande- dan kaldırılması, gezegenin korunması
     uygulamalarımızı     mi, iklim değişikliği, Rusya-Ukrayna  ve tüm insanların barış ve refah içinde
     doğru yapabilelim.    savaşı ve ekonomi şoklarıyla sarsılan  yaşaması için bir yol haritası sunan, sür-
                  çok zorlu bir süreci yaşıyoruz. Bu yet- dürülebilir kalkınma amaçlarına duyarlı
                  mezmiş gibi isteyelim veya istemeye- ve katkı veriyor. Döngüsel ekonomide
                  lim herşeyi güncelleyen ve yenileyen  yatırım, üretim, istihdam ve ihracatla
                  bir değişim ve dönüşümden geçmek  yüksek katmadeğerli büyüyeceğiz.
                  zorundayız. Çünkü oyunun paradig- Ramazan Bayramınızı kutlar; sağlık,
                  maları değişiyor, yeni standart ve ku- huzur, barış, başarı, mutluluk, bere-
                  rallarla karşı karşıyayız.     ket ve esenlikler dilerim.

     6 KobiEfor 0D\ÜV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11