Page 10 - KobiEfor Haziran 2022
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$
      Garanti BBVA’dan       Türkiye’nin patent şampiyonu Turkcell oldu
      ‘Dijital Slip’         Turkcell, geliştirdiği inovatif ürün ve
                     hizmetlerin yanı sıra yürüttüğü Ar-Ge
       Garanti BBVA, kartlı alışveriş  çalışmaları ile yine Türkiye’nin patent
      işlemlerine yepyeni bir boyut  şampiyonu oldu. Turkcell’in Ar-Ge ve
      katıyor, bankacılık sektöründe  inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji
      Türkiye’de bir ilki gerçekleşti- şirketi, 2021’de toplam 565 patent baş-
      rerek alışverişlerde dijital slip  vurusu yaparak dijital ekonomideki rolü-
      uygulamasını hayata geçiriyor.  nü güçlendirdi.
       Garanti BBVA Ödeme Sistem-  Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan,  Murat
      leri Genel Müdürü Murat Çağrı  “Turkcell markasını global ölçekte re- Erkan
      Süzer, “Temassız işlemlerin,  kabetçi konuma taşıyan yenilikçi ürün
      kartsız mobil ödeme çözümle- ve servislerimizin her biri, başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ortaya
      rinin hayatımızda daha fazla yer  çıkıp hayata geçmeye devam ediyor” açıklamasını yaptı.
      almasıyla beraber basılı sliple-
              rin de dijita-
              le dönmesi
              sektörümüz Firmaların küresel          iPara Nisan’da
              için çok de- rekabet gücünü artırıyor      işlem adedini
              ğerli bir ge-
       Murat     lişme olacak.                  9 kat artırdı
       Çağrı     Bundan son-                     E-ticaret alanında sunduğu ge-
       Süzer
              ra yapılacak                   lişmiş ve çözüm odaklı servisleri
      işyeri entegrasyonlarıyla dijital                ile hizmet veren iPara, Ramazan ve
      slip uygulamamız daha da fazla                 bayram alışverişine damgasını vur-
      yayılacak” dedi.                        du. Nisan ayında 730 milyon TL ciro
                                      açıklayan iPara,
                                      geçen yılın aynı
                      CLPA’ya üye olan şirketler, sadece  dönemine göre
      Trend Micro One
                     bir kurumun parçası olmanın ötesin- işlem adedini de
      hayata geçti         de otomasyon alanında tüm dünyadan  9 kat artırdı.
                     3 bin 900’ü aşkın ortak, 340’tan fazla  iPara Satış ve
       Trend Micro, müşterilerin
                     üretici dahil olmak üzere sektör lider- Operasyondan
      siber güvenlik risklerini daha
                     lerinden oluşan geniş bir topluluğa  Sorumlu Genel
      iyi anlamalarına ve bu riskleri                                Alp
                     katılma şansı elde ediyor.     Müdür Yardım-
      azaltma-                                          Özgen
                      Başta Asya kıtası olmak üze-   cısı Alp Özgen,
      larına ola-
                     re dünya çapında 11 farklı bölgede  “Türkiye’de 10 yıldır güvenli alışve-
      nak tanı-
                     bulunan faaliyet merkezleriyle oto- rişin adresi olmak ve sunduğumuz
      yan ve her geçen gün büyüyen
                     masyon sistemlerindeki siber deği- çözümlerle e-ticaretin büyümesine
      bir teknoloji iş ortağı ekosiste-
                     şime öncülük eden CLPA (CC-Link  öncülük etmek üzere yolumuza hız
      mine sahip tümleşik siber gü-
                     Partner Association), kurduğu üye- kesmeden devam ediyoruz” diye ko-
      venlik platformu Trend Micro
                     lik ağını her geçen gün büyütüyor. nuştu.
      One’ı hayata geçirdi.
       Trend Micro COO’su Kevin
      Simzer, “Ekosistem iş or-
      taklarımızın platformumuza  Dynabook bilgisayar yelpazesini genişletti
      gösterdikleri değer ve ilgiden
                      Dynabook, Satellite Pro C40 serisine eklenen Radeon™ özellikli AMD
      büyük gurur duyuyoruz” dedi.
                                    Ryzen™ 5 ve 7 serisi işlemcilerle donatıl-
       Bit Discovery CEO’su Jeremi-
                                    mış modellerle bütçe dostu iş amaçlı di-
      ah Grossman, “Trend Micro’nun
                                    züstü bilgisayar yelpazesini genişletti.
      platformunun, müşterilerin sal-
                                     Dynabook Europe GmbH Başkanı Dami-
      dırı yüzeylerini hızlı bir şekilde
                                    an Jaume, “AMD işlemci teknolojisine sa-
      öncelikli ve kapsamlı bir şekilde
                                    hip Satellite Pro C40D-B, müşterilerimize
      anlamalarına yardımcı olduğu-
                                    mümkün olan en iyi seçenekleri ve değeri
      nu söyledi.
                                    sunduğumuzun bir göstergesi” dedi.
        10 KobiEfor Haziran 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15