Page 14 - KobiEfor Haziran 2022
P. 14

áà5.(7 3$125$0$        ‘Cobot’lar ile         Koç Holding ilk çeyrekte 152.1 milyar TL

        iş güvenliği          gelir elde etti
        ön planda tutuluyor        Koç Holding, 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide
                        bazda toplam 152.1 milyar TL gelir elde ederken, 5.3
                        milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.
                         Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Çalışma
                        arkadaşlarımızın üstün gayretleri ve çevik yönetim
                        anlayışımız, sağlam bilançomuz, çeşitlendirilmiş
                        portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş
                        tedarik zincirimiz, dijital yetkinliklerimiz ve çev-
                        resel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında or-
         Universal Robots, çalışma or- taya koyduğumuz örnek uygulamalarımızla değer        Levent
        tamlarındaki iş güvenliğine karşı  yaratmaya devam ediyoruz” diye konuştu.        Çakırığlu
        dikkat çekerek, riskli çalışma or-
        tamlarında oluşabilecek sorunla-
        rın önüne geçerek; başarılı bir in- İş Bankası’nın       Kuveyt Türk’ün
        san-cobot işbirliğiyle iş kazalarının
        önlenmesine destek oluyor.   aktif büyüklüğü         reel sektöre desteği
         Universal Robots Türkiye ve  1 trilyon TL’ye ulaştı      150 milyar TL’yi aştı
        MEA Genel Müdürü Kandan Özgür
        Gök, iş kazalarında Türkiye verile- Türkiye İş Bankası, aktif büyük- 2022 ilk çeyreğine ilişkin finansal so-
        rine dikkat edilmesinin zorunlu ol- lüğünü Mart 2022 itibarıyla 1 tril- nuçlarına göre kullandırdığı fon büyüklüğü
        duğunu ve her kurumun bu tabloyu  yon TL seviyesine yükseltti.  yüzde 22 artışla 150.2 milyar TL’ye ulaşan
        düzeltme yönünde adımlar atması  İş Bankası Genel Müdürü Ha-  Kuveyt Türk’ün aktif büyüklüğü de 284.7
        gerektiğini vurguladı: “Endüstriyel  kan Aran, “Kapsayıcı ve katılımcı  milyar TL’ye yükseldi. 2022’nin ilk çeyreğin-
        üretimlerde, dikkat gerektiren ve  bir yaklaşımla sürdürülebilir değer  de 1 milyar 465 milyon
        sık tekrarlanan iş yapış biçimleri,       yaratmaya bu dö- TL net kâr elde eden
        insanlar için hata yapma ihtimalini       nemde de devam  Kuveyt Türk’ün öz var-
        ve iş kazalarını artırabiliyor.”        ettik. Dinamik iş  lıkları ise 13.7 milyar
                                modelimiz ile mo- TL’ye ulaştı.
                                dern ve sağlam  Kuveyt Türk Genel
        Anadolubank                   teknoloji altya- Müdürü Ufuk Uyan,      Ufuk
                                pımızın yanı sıra  “Müşteri deneyimi, di-
        25 yaşında            Hakan     sahip olduğu-  jitalleşme ve finansal     Uyan
                        Aran
                                muz değerlerle,  sağlık olarak üç ana başlık altında şe-
         Yenilikçi çözümleri, butik ban-
                        sağlıklı büyüme stratejimiz doğ- killendirdiğimiz 2025’e yönelik stratejik
        kacılık anlayışı ve güvenilirliği ile
                        rultusunda ekonomiye kesintisiz  hedeflerimizde, müşterilerimizi tüm fa-
        müşterilerinin vazgeçilmez finansal
                        destek vermeyi sürdürüyoruz”   aliyetlerimizin ana odağına aldık” açıkla-
        ortağı olma vizyonuyla çalışan Ana-
                        dedi.              masını yaptı.
        dolubank, 25’inci yılını kutluyor.
         Anadolubank Genel Müdürü Na-
        mık Ülke, “Türk bankacılık sektörü- Sabancı Holding, büyümesini sürdürdü
        nün genç, dinamik ve saygın kurum-
               ları arasında yer  2022’nin ilk çeyreğine ilişkin finansal so-
               alan bir banka  nuçlarına göre ilk 3 aylık dönemde kombine
               olarak üç şube  satışlarını yüzde 135 artışla 72 milyar 704 mil-
               ile çıktığımız yol- yon TL seviyesine yükselten Sabancı Holding’in
               culuğumuzda   konsolide net kârı 8 milyar 251 milyon TL oldu.
               1.654 çalışanı-  Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “3 ay-
        Namık     mızla 116 şubeye  lık finansal sonuçlarımız, operasyonel ve mali
        Ülke
               ulaştık. 25 yıldır  performansımızın beklentilerimiz doğrultu-
        her biri hedeflediğimiz dönüşümün  sunda ilerlediğini gösteriyor” dedi. Alper, yeni
        kilometre taşları olan önemli yatı- dünya düzeninde rekabette öne çıkabilmenin
        rımlar gerçekleştirerek sektörde re- yolunun dijital ve sürdürülebilirlik odaklı yöne-    Cenk
        kabet gücümüzü artırdık” dedi.  tim anlayışından geçtiğini söyledi.             Alper

       14 KobiEfor Haziran 2022
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19