Page 6 - KobiEfor Haziran 2022
P. 6

EDİTÖR


                     ÇEYREK ASIRLIK BAŞARI HİKAYESİ

                         astaneler hariç toplu taşı- Ülkemiz; Dünya’da yoksulluğun orta-
                         mada da ‘Maske’ zorunlu-  dan kaldırılması, gezegenin korunması
                     H luğu kaldırıldı; isteyen taka-  ve tüm insanların barış ve refah içinde
                     bilecek. Hayatımızı derinden etkileyen  yaşaması için bir yol haritası sunan
                     Pandemi’nin son günlerini yaşıyor  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na
                     gibiyiz. Vaka sayıları gittikçe azalıyor.  duyarlı ve katkı veriyor. Bu vizyon ve de-
                     Dünya Sağlık Örgütü, Pandemi’nin  ğerlerle çalışan sivil toplum kuruluşu
        <DOoÖQ 6|QPH]       henüz bittiğini söylemedi; çünkü bazı  Marmara Grubu Vakfı, bu yıl, ‘Yeniden,
                     ülkelerde henüz varlığını sürdürüyor.  Daha İyisini Yapmak’ temasıyla çeyrek
        yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                     Tedbirli davranmalıyız ki koronavi- asırlık bir başarı hikayesi olan 25. Av-
                     rüsten tamamen kurtulabilelim. İyi  rasya Ekonomi Zirvesi’ni düzenliyor.
                     havalar avantajımız olacak. Kronik  Dergimiz KobiEfor’un 2004 yılından beri
        Sürdürülebilir
                     hastaları ve direnci zayıf yaşlıları ko- işbirliği ve çözüm ortaklığıyla gerçek-
        Kalkınma         rumalıyız. ‘Havalandırma-Mesafe-Te- leşen Zirve, diplomaside ve ticari iliş-
        Amaçları’na        mizlik’ tedbirlerine özenle uymalıyız.  kilerde; uluslararası diyalog, işbirliği,
        duyarlı ve        Sağlıklı ve güzel günlere az kaldı. HEP  dayanışma ve barış temelinde gördü-
        katkı veren        BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.       ğü ilgi, güven ve saygıyla Türkiye’nin
        Marmara Grubu       Pandemi, iklim değişikliği, Ukrayna- tanıtımına ve imajına büyük katkı sun-
        Vakfı, bu yıl,      Rusya Savaşı ve ekonomik krizlerin  maktadır. Bu saygın sivil toplum kuru-
        ‘Yeniden, Daha      etkisiyle belirsizliklerin hakim oldu- luşumuza gönüllü hizmetleriyle güç ve
        İyisini Yapmak’      ğu zorlu bir türbülanstan geçiyoruz.  destek veren; başta Marmara Grubu
                     Dünya ve insanlık; emtia, gıda ve  Vakfı Başkanı değerli dostum Dr. Akkan
        temasıyla
                     enerji arz güvenliğinin bozulması;  Suver olmak üzere Vakfın kuruluşun-
        çeyrek asırlık
                     tedarik zincirlerinin kırılması; yük- dan günümüze tüm yöneticilerine, Mü-
        bir başarı
                     sek enflasyon, finansal dengesizlik  tevelli Heyet Üyeleri’ne, çalışanlarına
        hikayesi olan
                     ve finansa erişim zorluğu; yoksulluk,  ve işbirlikleriyle katkı sunan kurumla-
        25. Avrasya        açlık ve göçlerle boğuşuyor. Ayrıca  ra, kuruluşlara ve bireylere duyarlılık-
        Ekonomi Zirvesi’ni    uyum sağlamak zorunda olduğumuz  ları, kararlılıkları ve özverileri için çok
        düzenliyor.        yeni standart ve kurallar içeren di- teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
        Dergimiz         jitalleşmenin ve Avrupa Birliği Yeşil  Haziran sayımızda dergimizin Kapak
        KobiEfor’un        Mutabakatı’nın öncü dönüştürücü rol  konusu olarak işlediğimiz 25. Avras-
        2004 yılından beri    üstlendiği ‘Yeni Normal’de, herşey  ya Ekonomi Zirvesi’nde; 42 ülkeden
        işbirliği ve       güncelleniyor ve yenileniyor. İş ve in- 3’ü aktif 12’si önceki cumhurbaşka-
        çözüm ortaklığıyla    san ilişkilerimizi ve yaşam biçimimizi  nı, başbakan, bakan, büyükelçi, mil-
                     değiştiren tam bir transformasyon ya- letvekili, vali, belediye başkanı ile
        gerçekleşen Zirve,
                     şadığımız bu süreçte muradımız sür- STK’lar, din adamları, iş ve akademi
        diplomaside ve
                     dürülebilir döngüsel bir ekonomiye ve  dünyası temsilcileri 7-8-9 Haziran’da,
        ticari ilişkilerde;
                     yaşama kavuşmak.          İstanbul’da konuşmacı olacaklar.
        uluslararası
                     Türkiye; sanayide, hizmette ve tica- Zirve’de; ‘Yeni Bir Enerji Ekonomi-
        diyalog,         rette sahip olduğu üretim ve lojistik  si’, ‘Küresel İş Toplulukları Arasın-
        işbirliği,        gücü, ekosistemi ve performansıyla  da İşbirliği ve Ortaklık’, ‘Daha Diji-
        dayanışma ve       Dünya’nın en önemli, güvenilir te- tal Dünya’ya Doğru’, ‘Daha Yeşil Bir
        barış temelinde      darik zinciri merkezlerinden biridir.  Dünya’ya Doğru, ‘Kentlerin Diyaloğu’,
        gördüğü ilgi,       Bu sürdürülebilir, kaliteli, verimli ve  ‘Gıda, Arz ve Emtiada Kriz!’, ‘Savaş,
        güven ve saygıyla     hızlı alternatif stratejik potansiyeli- Paris Anlaşmasını Gölgeleyecek mi?’
        Türkiye’nin        mizi fırsat olarak kaldıraç yapabiliriz.  konuları oturumlarda ele alınacak.
        tanıtımına ve       Demokraside, hukukta ve ekonomide  Zirve’nin son oturumuna 15 Cum-
                     yapacağımız istikrar ve güven orta- hurbaşkanı katılarak, ‘Covid-19 ve
        imajına büyük
                     mını sağlayacak yapısal reformlarla;  Ukrayna-Rusya Savaşı Sonrası Barışı
        katkı sunmaktadır.
                     yatırımları, üretimi, istihdamı ve ihra- Engelleyen Sorunlar Tedarik Zinciri,
                     catı artırarak; rekabetçi yerli üretimle  İklim Değişikliği, Gönülsüz Göç’ konu-
                     yüksek katmadeğerli büyüyebiliriz.  sunu değerlendirecek.
        6 KobiEfor Haziran 2022
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11