Page 8 - KobiEfor Haziran 2022
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
      Kyocera, Türkiye       Türk Telekom Akademi’den Girişimcilik Okulu
      A3 MFP pazar          Türk Telekom, girişimcilik ekosistemini, yeni kurduğu ‘Gi-
      liderliğini korudu      rişimcilik Okulu’ ile güçlendiriyor. Türk Telekom Ventures’ın
                     girişim hızlandırma programı PİLOT’un 10’uncu dönem eği-
                     timleri, Türk Telekom Akademi Girişimcilik Okulu’nun da
                     desteği ile verilecek.
                      Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan,
                     “PİLOT ile girişimcileri desteklemeyi, girişimcilik ekosistemini
                     güçlendirmeyi ve girişimlerle işbirliği yaparak onların müşteri- Muhammed
                     lerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmayı hedefliyoruz” dedi.  Özhan
       Kyocera Document Soluti-
      ons Türkiye, Uluslararası ba- Mikrogrup’tan          Siber suçluların
      ğımsız araştırma şirketi IDC’nin  e-Dönüşüm          en etkili olduğu alan
      verilerine göre 2021’de ‘A3 MFP
      Türkiye Pazar Lideri’ oldu. seminerleri            KOBİ’ler
       Kyocera Document Soluti-
                                       Siber güvenlik şirketi ESET, büyük
      ons Türkiye Pazarlama İno-
                                      kuruluşların kaynaklarına ve teknolojik
      vasyon Direktörü Türkay Ter-
                                      uzmanlığına sahip olamayan işletme-
      zigil şunları söyledi: “A3 MFP,
                                      lerin siber suçlulardan nasıl koruna-
      Kyocera olarak pazar liderli-
                                      bileceğine yönelik önerilerde bulundu.
      ğimizi uzun yıllardır sürdür-
      düğümüz bir segment. Bunun
      yanı sıra, bu segmentte bu yıl  Farklı ölçeklerdeki KOBİ’ler, mikro
      geçen yıla göre yüzde 3 büyü- işletmeler ve bu işletmelere hizmet
      me gerçekleştirdik. İlk mü- veren mali müşavirler için muha-
      rekkep püskürtmeli yazıcımız  sebe ve ticari yazılım program-
      TASKalfa Pro 15000c’nin sa- ları ile 30’un üzerindeki sektör-
      tışlarına devam ederek en-  de e-Dönüşüm hizmetleri sunan
      düstriyel baskı sektöründe de  Mikrogrup çatısı altında bulunan
      yer ediniyoruz.”       Mikro Yazılım, Zirve Yazılım ve Pa-
                     raşüt, ‘e-Dönüşüm Dünyasında
                     Mali Müşavirlerin ve İşletmelerin  ESET uzmanları verilerinizi ve çalı-
      İndeks Bilgisayar      Hayatını Kolaylaştıran Uygulama- şanlarınızı korumak için hemen uygu-
                     lar Seminerleri’ne başladı.
                                      layabileceğiniz birkaç basit adımı şu
      büyümeye devam         Mikrogrup İcra Kurulu Üyesi Ka- şekilde sıraladı: “Riskleri değerlendir-
      ediyor            dir Keskin, “e-Dönüşüm’e geçiş sü- mek üzere bir envanter listesi hazırla-
                     reçlerinde, gerçekleştirdiğimiz semi- yın. Güvenlik politikalarınızı belirleyin.
       İndeks Bilgisayar, 2022’nin ilk  nerlerle dijital dönüşümün sağladığı  Kontrol mekanizmalarınızı belirleyin.
      çeyreğindeki kon-      faydalar ve merak edilenlerine ışık  Güvenlik politikalarınızı test edin. Eği-
      solide mali so-       tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.  tim verin. Test etmeye devam edin.”
      nuçlarına göre net
      kârını yüzde 89       ‘Dijital Benim İşim’de eğitici eğitimleri tamamlandı
      artırarak 54.6 mil-
      yon TL’den 103.3    Erol  Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye
                 Bilecik
      milyon TL’ye, yüz-      Vodafone Vakfı işbirliğiyle 2 yıl önce hayata geçirilen ‘Dijital Benim İşim’ pro-
      de 80 artan net satışlarını da 2  jesinde yeni dönem eğitici eğitimleri tamamlandı.
      milyar 871 milyon TL’den 5 milyar  Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel
      168 milyon TL’ye çıkardı.  Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire
       Index Grup Şirketleri Yöne- Başkanı Cüneyt Akçapınar, “Projeye yoğun bir ilgi oluş-
      tim Kurulu Başkanı Erol Bile- tu ve bu ilginin neticesinde de 5 binin üzerinde kadına
      cik, Pandemi’yle ivme kazanan  ulaşmış olduk” dedi.
      dijitalleşmenin etkisiyle tekno- Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, eğitim-
      loji ürünlerinde talebin artma- lerden mezun olan 63 kadın kursiyeri Vodafone Müşteri   Hasan
      ya devam edeceğini belirtti.  Hizmetleri bünyesinde istihdam ettiklerini kaydetti.    Süel

        8 KobiEfor Haziran 2022
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13