Page 6 - KobiEfor Agustos 2022
P. 6

EDİTÖR

                   SÜRDÜRÜLEBİLİR AYARLAR
                   T   am güzel havaların cazibe- Bu dönemde kendi durumumuzu ve

                                    potansiyelimizi anlamamıza yardımcı
                      sine kendimizi kaptırmış ve
                      ‘Pandemi’den kurtuluyoruz’
                   derken ülkemizde de Dünya’da ol-  olacak İSO İkinci 500 araştırmasında
                                    öne çıkan bazı sonuçları paylaşmak
                   duğu gibi Koronavirüs vakaları hızla art- istiyorum: “Üretimden net satışlarda
                   maya başladı. Anlaşıldı ki Koronavirüs ile  güçlü artış; yüzde 77.5 artarak 191.1
                   birlikte bir süre daha yaşamaya devam  milyar TL’den 339.2 milyar TL’ye yüksel-
                   edeceğiz. Bütün yazılarımda vurguladı- di. Borçlanma hızlanıyor, vade yapısı kı-
      <DOoÖQ 6|QPH]       ğım; Pandemi’nin bitmediğini belirterek,  salıyor. 2021’de mali borçlar yüzde 75.9
                   özenle uymayı hatırlatmaya çalıştığım;  artarken diğer borçlardaki artış yüzde
      yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                   ‘Mesafe-Temizlik-Havalandırma’ tedbir- 102 gerçekleşti. Firmaların bankalara
                   lerine daha fazla dikkat etmek zorundayız.  olandan çok daha büyük bir hızla başka
                   Hastaneler dışında zorunluluğu kaldırı- firmalara borçları arttı. Kısa vadeli mali
      Sahip           lan ‘Maske’yi kalabalıklarda, dar kapalı  borçlardaki artış yüzde 96.7 oldu, uzun
      olduğumuz         alanlarda, toplu taşımada takmak fay- vadeli mali borçlardaki yüzde 59.1’lik
      potansiyel ve       dalı olacaktır. Uzmanların da açıkladığı  artışın üzerinde gerçekleşti. İSO İkinci
      özellikler        gibi ‘risk grubu’ndakilerin de aşılarını  500 şirketleri, yüksek karlılık rakam-
      gösteriyor ki       mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Şimdi  larıyla dikkat çekiyor. 2021’de faaliyet
      uygun ortamı ve      sorumluluk hepimizde. Ben 4. hatır- karı yüzde 82.6 artarak 28.8 milyar li-
      koşulları         latma doz aşımı yaptırarak, üzerime  radan 52.6 milyar liraya çıktı. KOBİ’ler
      sağlarsak         düşen sorumluluğu yerine getirdim.  döviz kuru dalgalanmalarını yönetme
                                    kapasitesini artırdı. Faaliyet karının bü-
                   HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
      krizi fırsata       İstanbul Sanayi Odası (İSO) ‘Türkiye’nin  yük bölümü finansman giderlerine git-
      çevirebiliriz.      İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021’  ti. Yüksek oranlı bilanço büyümesinin
      Demokraside,       araştırmasının sonuçlarını açıkladı.  kaynağı toplam borçlar ve özkaynaklar.
      hukukta ve        Ağırlığı KOBİ’lerden oluşan İSO İkinci  Bilanço büyümesinin yüzde 82.1 olduğu
      ekonomide         500 araştırmasını dergimizin bu ay Ka- görülüyor. Borç / özkaynak ilişkisinde
      yapacağımız        pak konusu olarak işledik. Sonuçların  özkaynakların payı azalıyor. İhracat yüz-
      reformlarla,       ülkemizin ‘Tedarik Zinciri Merkezi’ olma  de 35.4 artarak 13.5 milyar dolarla rekor
                   potansiyelini ve tamamlaması gereken
                                    seviyeye ulaştı, istihdam yüzde 5 arttı.
      istikrar ve        eksiklerini yansıttığını düşünüyorum. İSO  Sanayideki Anadolu ağırlığı artıyor. 132
      güven ortamını      İkinci 500’ün yüzde 70’in üzerinde düşük  şirketle birinci İSO, 45’le ikinci Ege Böl-
      oluşturup;        ve orta düşük teknoloji ağırlıklı yapısıyla  gesi Sanayi Odası (EBSO), 38’le üçüncü
      yatırımları,       bile ihracatta yüzde 35’lik büyüme per- Gaziantep, 34’le dördüncü Kocaeli, onu
      üretimi,         formansıyla küresel pazardan aldığı pay,  32’yle Bursa, 18’le Ankara izliyor. Yüzde
      istihdamı ve       ayrıntılı ve derinlemesine değerlendiril- 60’tan fazlası gıda, tekstil, metal, maki-
      ihracatı         mesi gereken önemli bir gösterge.  ne, kimya, plastik, kauçuk sektörlerin-
                                    den. KOBİ’ler düşük ve orta-düşük tek-
                   Dergimizde başlıkta vurguladığımız gibi
      arttırarak;        ‘HERŞEY YÜKSELİŞTE’ (talep, üretim, is- noloji eşiğini aşamıyor. En yüksek payı
      Sürdürülebilir      tihdam, satış, ihracat, karlılık, enflasyon,  yüzde 47.8’le düşük teknoloji yoğunluklu
      Kalkınma         kur, borç, finansman maliyeti). Şimdilik  sanayiler alırken; orta-düşük teknolo-
      Amaçları         proaktif olarak hesabın ve ayarların bu  jilerin payı ise yüzde 24.2. Ar-Ge yapan
      doğrultusunda       irtifadaki koşullara göre yapılması gere- kuruluş sayısı artıyor. Ar-Ge harcamaları
      rekabetçi         kiyor. Öyle ki çok hızlı bir değişim ve dö- 1.3 milyar TL’yi aştı.”
                   nüşümün yaşandığı Dünya’da, her şeyin  Sahip olduğumuz potansiyel ve özellik-
      yerli üretimle
                   çok oynak ve belirsiz olduğu bir süreçten  ler gösteriyor ki uygun ortamı ve koşul-
      yüksek
                   geçiyoruz. Tedarik zincirlerindeki kırıl- ları sağlarsak krizi fırsata çevirebiliriz.
      katmadeğerli       ma, enflasyon, FED’in ve gelişmiş ülke  Demokraside, hukukta ve ekonomide
      büyüyebiliriz.      Merkez Bankaları’nın faiz artırımları ile  yapacağımız reformlarla, istikrar ve
                   finansa erişim zorluğu ve finansman ma- güven ortamını oluşturup; yatırımları,
                   liyetlerinin artışı; sonuçta ekonomide ya- üretimi, istihdamı ve ihracatı arttırarak;
                   vaşlama ve durgunluk beklentisi.  Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğ-
                   Dengeyi sağlamanın hassaslaştığı, hesap  rultusunda rekabetçi yerli üretimle yük-
                   kitap yapmakta zorlanılan, endişelerin  sek katmadeğerli büyüyebiliriz.
                   çoğaldığı, sıkıntılı, zorlu bir dönemdeyiz.  30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

      6 KobiEfor $ðXVWRV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11