Page 10 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$                      Pil endüstrisini harekete geçiren teknoloji
    Tasarım yeteneklerini
    genişletiyor             Yüksek enerji yoğunluğuna sahip ve
                      şarj edilebilir piller ailesi olan LiB (lityum-
                      iyon pil), ileri teknoloji ürünü olan elektro-
                      nik cihazlarda yaygın olarak kullanılıyor.
                       Japonya merkezli CLPA (CC-Link Part-
                      ner Association), geliştirdiği CC-Link IE
                      TSN ağ teknolojisi ile LiB üreticilerinin ol-   Önder
                                               Şenol
                      dukça katı ürün spesifikasyonlarına uyum
                      sağlamalarına ve üretim sistemlerini basitleştirmelerine olanak tanıyor.
                       CLPA Türkiye Müdürü Önder Şenol; “Gelişim yönünde attığımız her
                      adımda başta LiB endüstrisi olmak üzere çok sayıda sektöre katmade-
                      ğer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.
     Solid Edge 2024, Siemens Xcelerator’da
    yapay zeka destekli tasarım yetenekleri-
    ni genişletiyor.          Paynet, süreçleri        Global kariyer
     Solid Edge’in son güncellemesi, tek- kolaylaştırıyor       fırsatlarıyla fark
    rarlanan, yaygın görevlerin otomasyonu
    yoluyla tasarımı hızlandırmaya yardımcı               yaratıyor
    olmak için yapay zeka tabanlı tasarım                 Vodafone Türkiye; finans, pa-
    yardımı sunuyor. Teamcenter Share uy-                zarlama, teknoloji, insan kaynak-
    gulaması ile hizmet aboneliği olarak Si-               ları başta olmak üzere her fonk-
    emens Xcelerator’ın bir parçası olarak                siyon ve seviyeden bugüne kadar
    sunulan bulut tabanlı işbirliği ve daha               170’ten fazla çalışanını İngiltere,
    kapsamlı veri paylaşımı.             Gökhan       Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya,
                             Öztorun
                                      Yunanistan dahil 21 ülkeye gönde-
                       B2B alanında API tabanlı geliştir- rerek önemli bir başarıya imza attı.
    Bilgisayarları kolayca       meler sayesinde, geniş bir yelpazeye  Vodafone Türkiye İcra Kurulu
                      yayılmış entegrasyon yetenekleri bulu- Başkan Yardım-
    Wi-Fi 6 teknolojisine        nan Paynet, API odaklı geliştirme (API cısı Nazlı Tla-
    taşıyın               driven development) stratejileriyle iş bar Güler; “Bu
                      ortaklarına ve müşterilerine sorunsuz global yetenek
                      bir entegrasyon yeteneği sunuyor.  hareketleri, ül-
                       Paynet CTO’su Gökhan Öztorun; keler arasında-
                      “Platformumuz siparişin karşılanma- ki işbirliklerini  Nazlı
                      sından ödemenin tahsil edilmesine ka- kuvvetlendirip iyi  Tlabar
                      dar tüm aşamalarda sorunsuz enteg- örneklerin kar- Güler
                      rasyon sağlayarak sürecin verimli ve şılıklı olarak paylaşılmasına büyük
                      hızlı bir şekilde işlemesini sağlıyor” dedi. ölçüde destek sağlıyor” dedi.
     Bilgisayarları yenilemeden WiFi 6 tek-
    nolojisine taşımak için TP-Link yeni USB  Esnek iş istasyonu deneyimi
    adaptörünü satışa sundu. Archer TX20U
    Plus model adaptör, hem yüksek WiFi  HP, SIGGRAPH etkinliğinde dünyanın en
    hızı hem daha geniş kapsama alanı oluş- güçlü 1U raf tipi iş istasyonu olan yeni HP Z4
    turuyor, hem de oyunlarda daha düşük  Rack G5’i duyurdu.
    ping sağlıyor.            Intel® Xeon® W-2400 CPU içinde 24
     Archer TX20U Plus, çift bant desteğiy- adede kadar çekirdek, NVIDIA RTX™ 6000
    le toplamda 1800 Mbps kablosuz hızlar  Ada Nesli grafik desteği ve 256 GB’a kadar
    sunabiliyor.            DDR5 bellek ile gelişmiş VFX, 3D modelle-
     USB 3.0 destekli olan Archer TX20U  me ve işleme ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
    Plus, son derece kolay kurulup çalışır  kilde donatıldı.
    hale geliyor. 1 metrelik kablosuyla PC’nin  Yenilikçi mühendislik, optimum termal
    yerini değiştirmeye gerek kalmadan kul- performans sağlayarak iş istasyonunun üret-
    lanma esnekliği sağlıyor.      kenlikten ödün vermeden yoğun iş yüklerinin
                      üstesinden gelmesine olanak tanıyor.
     10 KobiEfor .DVÜP                              .DVÜP   KobiEfor 11
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15