Page 4 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 4

÷®QVLMSQTMZ


     ‘Rekabetin Akıl Gücü’


    Sayı 290 Kasım 2023                                    16

   ćOVK[C\ 5CJKDK 'FKVÑT 5QTWONW ;C\Æ ćĩNGTK /×F×T×   Ortalama %5 istikrarlı ve dengeli büyüme hedefi ile
   ;CNÁÆP 5ÑPOG\
   )GPGN ;C[ÆP &CPÆĩOCPÆ               12. Kalkınma Planı (2024-2028)
   *KNOK &GXGNK
                            
                           7 7

                                      O
                                      O
                             N
                             N
                             UN
                            
                            
                                          K
                                  <
                                          K
                                           E
                                          K

                                        UHKEH
                                  <
                                  <
                                  <
                               \
                               \
                               \
                               \
                               \
                               \
                                H

                                H
                                H
                                H
                               \
                               L
                               L
                               L
                             N
                               L
                               \
                               \
                               \
                               \
                               \
                               \
                                     \
                                     \
                                    ]
                                    ]
                                     \
                                      ×
                                      O×
                                     \
                                     \
                                   
                                              L
                                  <
                                           E
                                           E
                                   
                                   
                                   
                                   
   )GPGN -QQTFKPCVÑT                7UNL\H <]\×O× UHKEHUL
   &T 0WTFCP 5ÑPOG\
   PWTFCPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT
   *CDGT -QQTFKPCVÑT×
   &GPK\ ;CPÆMVCĩ
   FGPK\[CPKMVCU"MQDKGHQT EQO VT
   *CDGT /GTMG\K
   ;CUGOKP 6QRQþNW
   [CUGOKPVQRQINW"MQDKGHQT EQO VT
   ćĩNGVOG XG (KPCPU -QQTFKPCVÑT×
   'PFGT 5ÑPOG\
   GPFGTUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT                                  34
   &KLKVCN ;C[ÆP &KTGMVÑT×
   'PIKP 5ÑPOG\
   GPIKPUQPOG\"MQDKGHQT EQO VT
   ;C[ÆP 6×T× ;C[IÆP U×TGNK C[NÆM XG WNWUCN
   $CNÆMGUKT 6GOUKNEKUK  *CNKN $CECMQþNW 6GN
   -QECGNK 6GOUKNEKUK  'TEKJCP <QTNW 6GN
                     <DOoÕQ 6|QPH] (GLW|U             6
   ;C[ÆP &CPÆĩOC -WTWNW                         <HúLO /LPDQODU
   2TQH &T /GVKP ;GTGDCMCP 6'-012#4- ć56#0$7. ;ÑP -TN $ĩM  +LOPL 'HYHOL                    32 0,3 7HNQRORMLN 6UGUOHELOLU YH
   #X 1UOCP &GXGEK 615;©8 ' $CĩMCPÆ  +DOXN hQDOGÕ                   78 <HQLOLNoL 3URMHOHUL\OH
   2TQH &T 7þWT ©\IÑMGT ć56#0$7. #4'. ¯PX ćć$( ć7ć $N $ĩM   3URI 'U 7XUJD\ %LoHU             87
   /WTCV ©PC[ ć56#0$7. &7&7..7 15$ $CĩMCPÆ               µ<HúLO /LPDQ 2ODFDN
   #FGO %G[NCP  )'$<' )¯<'..'4 15$ $CĩMCPÆ  .DGUL 'HPLU                    95 )LQDQV  $NEDQN
   5 *COKV 8GNKQþNW  #.ć-#*;# 15$ /×V 6GĩM $CĩMCP 8GMKNK       (NRQRPLVW  3URI 'U ,úÕQ dHOHEL YH
   /GNKJ 6WPÁC[  &'5 )GPGN /×F×T×   %LOLúLP 3DQRUDPD                   'U 0DK¿ (÷LOPH]
   6CPGT #ĩMÆP  &'5 ' $CĩMCPÆ     ùLUNHW 3DQRUDPD                   øVWDQEXO *HGLN hQLYHUVLWHVL        62
   1UOCP 5COUWPNW 615;©8 ;ÑPGVKO -WTWNW 5C[OCP ¯[GUK
                     .$3$.    .DONÕQPD 3ODQÕ   (÷LWLP  hQLYHUVLWH 6DQD\L
   .×Vſ 1TVCÁ 615;©8 /×VGXGNNK *G[GV ¯[GUK        7UNL\H <]\ÕOÕ 5HKEHUL 16
   -GOCN ©\OGP  -QQRGTCVKH 7\OCPÆ                   7HNQRSDUNODU
                     +HSVLEXUDGD (IVDQH .DVÕP gQFHVLQGH  26% 3ODWIRUP
   )×PGĩ 0KJCV 7UNW /CNK &CPÆĩOCP
   5GHGT $C[NCP  )'$<' )¯<'..'4 15$ ;ÑP -TN ' ¯[GUK  øú 2UWDNODUÕ .2%ø¶OHU YH *LULúLPFLOHUOH  <HúLO (NRQRPL
   .×VH× šCMÆT  $ć.'%ć- 15$ ' ;ÑP -TN $CĩMCPÆ  %LU $UD\D *HOGL                    gQHPOL 1RWODU
   #NK ćJUCP šCMÆEÆ )'215$ ' /×V 6GĩGMM×N $ĩM 8MN  .DO'HU   .DOLWH .RQJUHVL YH 7UNL\H  'HVWHN 7HúYLN
   .GXGPV )CPK[WUWHQþNW  &'5 ' ;ÑP -TN ¯[GUK  0NHPPHOOLN gGOOHUL    .DVÕP¶GD  øQúDDW  *D\ULPHQNXO
   #\K\ ©\ECP #XWMCV
                     øVWDQEXO¶GD 68 *LEL                (QHUML
                     ³*YHQ 6D÷ODQDFDN <DEDQFÕ   /RMLVWLN
   ;ÑPGVKO ;GTK 1TVCO 4GMNCO &CPÆĩOCPNÆM .6& Ĩ6ć
                     <DWÕUÕPFÕODU *HUL '|QHFHN´           3D]DU hONH  .DWDU  $YXVWXU\D
   (GPGTDCJÁG /CJ $CþFCV %CFFGUK 6GXſMRCĩC 5QMCM 0Q
      -CNCOÆĩ  -CFÆMÑ[ ć56#0$7.   7UNL\H $IULND øú (NRQRPL )RUXPX  5HHO 6HNW|U
   6GNGHQP         2$: (CMU           ,9 7$%()                       $NÕOOÕ <DúDP                    88
   9GD YYY MQDKGHQT EQO VT       7HNQRORML YH 6DQD\L =LUYHVL¶QGH  <HQL 7HNQRORML                   89
   ' RQUVC MQDKGHQT"MQDKGHQT EQO VT  øP]DODU $WÕOGÕ                      6D÷OÕN  6LJRUWD
   $CUMÆ 'IG 4GMNCO XG $CUÆO 5CPCVNCTÆ 5CP 6KE .VF ĨVK
                     ³  ¶WH .UHVHO 7DOHS +Õ]ODQDFDN  6RV\DO 6RUXPOXOXN               91
   'UCVRCĩC /CJ <K[CRCĩC %CF 0Q   #VCĩGJKT  ćUVCPDWN
   6GNGHQP          (CMU          øKUDFDWÕPÕ] $UWDFDN´                *ÕGD  7XUL]P                   92
   9GD YYY GIGDCUKO EQO VT    5GTVKſMC 0Q       <]\ÕOGD 8OXVODUDUDVÕ  2WR <DúDP                     93
                     *|o .RQIHUDQVÕ 9,,                0RGD  .OWU 6DQDW
                     .XúDN <RO YH %H\D] .LWDS            6DQD\L YH 7HNQRORML %DNDQOÕ÷Õ LOH
    ;+..+- #$10' $'&'.ć    6. (KDV dahildir) .XúDN YH <RO 2Q %LULQFL <ÕOÕQGD        +D]LQH YH 0DOL\H %DNDQOÕ÷Õ¶QGDQ
                     'HSUHP *QGHPL               52 <HQL $WDPDODU
   $W FGTIKFGMK [C\Æ XG TGUKONGTKP V×O JCMNCTÆ -QDK'HQT FGTIKUKPG CKVVKT   øQVDQ .D\QDNODUÕ                98
   ć\KP CNÆPOCM UWTGVK[NG MC[PCM DGNKTVKNGTGM MWNNCPÆNCDKNKT  'RV\D  <HúLO /RMLVWLN YH
     4 KobiEfor .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9