Page 6 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 6

EDİTÖR


                  KALKINMANIN PLANI
                     umhuriyetimizin 100. yılını tüm  medeniyetler seviyesinin üzerine çıkar-
                     yurtta ve yurt dışı temsilcilikleri- ma hedefi doğrultusunda, kapsamlı ve
                  C mizde, çeşitli etkinliklerle; büyük  uzun vadeli bir yol haritasını, 12. Kalkın-
                  bir coşkuyla, heyecanla, onurla, gururla  ma Planı’yla TBMM’ye sunduk. Türki-
                  ve umutla kutladık. Kurucu Liderimiz Bü- ye Yüzyılı’nda, dünyadaki başlıca bilim,
                  yük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,  teknoloji, üretim, ticaret, kültür ve sanat
                  kahraman silah arkadaşlarını, aziz şe- merkezlerinden biri olarak insanlığa
                  hitlerimizi ve gazilerimizi; saygıyla, rah- katkı sunan, milli ve manevi değerlerini
     <DOoÖQ 6|QPH]       metle, minnetle anıyorum. Demokratik,  koruyarak bölgesinin ve dünyanın barış,
                  laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye  huzur ve refahı için küresel gelişmele-
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                  Cumhuriyetimize nice yüzyıllar diliyo- re yön veren etkili, güçlü, müreffeh bir
                  rum. Birlik ve beraberlikle kucaklaşarak,  Türkiye’yi hedefledik.
                  Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda, gösterdi- Türkiye’nin en yüksek insani gelişmişlik
     Plan çerçevesinde     ği hedefte yürümeye devam edeceğiz. seviyesindeki ülkeler arasında sırala-
     atılacak somut      12. Kalkınma Planı (2024-2028), TBMM  masını ileri taşımaya ve üst gelir grubu
     adımlar şöyle:      Genel Kurulu’ndan geçti. Dergimizin  ülkeler arasına girmesine yönelik hu-
     Hukukun          Kasım sayısında Kapak dosyamızda 12.  kuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa,
     üstünlüğünü,       Kalkınma Planı’na yer verdik. Cumhur- çevreden uluslararası işbirliklerine ka-
                  başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sivil
                                   dar birçok konuyu içeren kapsamlı bir
     demokrasiyi,       toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve  politika çerçevesi oluşturuldu.
     temel hak ve       iş dünyasının katkılarıyla ortak akılla ha- Kalkınma Planı, toplumun tüm kesimleri
     hürriyetleri       zırladıkları, 2053 vizyonuyla Türkiye’nin  için uzun vadeli bir perspektif ve hedef
     güçlendirmek;       gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya  birliği sağlamaya hizmet edecektir. Kal-
     iyi yönetişim       koyan 12. Kalkınma Planı’nın 5 ana ek- kınma sürecinde insan odaklılık, katı-
                                   lımcılık, kapsayıcılık, hesap verebilirlik
                  senden oluştuğunu açıkladı: “Bir; nite-
     anlayışını        likli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum. İki;  ve şeffaflık ilkelerini esas alan bütüncül
     kurumsallaştırmak;    istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi. Üç;  bir yaklaşım izlenecektir. 12. Kalkınma
     beşeri ve sosyal yapıyı  yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üre- Planı, milletimizin temel değerlerini
     geliştirmek;       tim. Dört; afetlere dirençli yaşam alanla- ve beklentilerini esas alarak kalkınma
     afete dirençli      rı, sürdürülebilir çevre. Beş; adaleti esas  hedeflerimize ulaşılmasını sağlayacak
     yaşam alanları,      alan demokratik iyi yönetişim.”  kapsamlı bir yol haritası olacak, ülkemi-
                  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cev-
                                   zin muasır medeniyetler seviyesinin üze-
     akıllı ve sürdürülebilir  det Yılmaz, 12. Kalkınma Planı ile ilgili  rine çıkarılması, temel hedefimiz olmaya
     şehirler oluşturmak,   ayrıntıları TBMM’de paylaştı. 12. Kal- devam edecektir. Bu kapsamda yeşil ve
     ekonomide istikrar    kınma Planı’nın ekonomik, sosyal ve  dijital dönüşümü odağa alan, sanayi sek-
     ve sürdürülebilirliği   çevresel boyutlarıyla sürdürülebilir kal- törünün tarım ve hizmetler sektörleriyle
     sağlamak;         kınma amaçlarını bütünsel bir şekilde  bütünleşik olarak başat rol üstlendiği, ül-
                  gerçekleştirmek için Türkiye’nin çabala-
                                   kemizin dünya ticaretindeki konumunun
     her alanda yeşil ve    rını güçlendirmede önemli bir fırsat sun- güçlendiği, kaliteli finansman imkanları-
     dijital dönüşüm odaklı  duğunu belirten Sayın Yılmaz; “Cumhur- nın sağlandığı, nitelikli beşeri sermayey-
     rekabetçiliği       başkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte,  le azami istihdam oluşturan istikrarlı bir
     tesis etmek;       yürütmenin etkin ve hızlı karar alma me- büyüme modeli uygulanacaktır.
     ihracata dayalı      kanizmaları aracılığıyla 12. Kalkınma  Plan çerçevesinde atılacak somut adım-
     nitelikli büyümeyi    Planı’nın etkili bir şekilde uygulanması  lar şöyle: Hukukun üstünlüğünü, de-
                  amaçlanmaktadır. Kalkınma Planı, başta
                                   mokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri
     sağlamak; enerji ve    Orta Vadeli Program olmak üzere diğer  güçlendirmek; iyi yönetişim anlayışı-
     gıda arz güvenliğini   üst politika belgeleriyle kurumsal strate- nı kurumsallaştırmak; beşeri ve sosyal
     tesis etmek ve      ji belgelerinin temel dayanağını oluştur- yapıyı geliştirmek; afete dirençli yaşam
     uluslararası       makta ve kamu idarelerine önceliklerini  alanları, akıllı ve sürdürülebilir şehirler
     işbirlikleri ile     belirlemede yön verecek bir politika seti  oluşturmak, ekonomide istikrar ve sür-
                  sunmaktadır” dedi.
                                   dürülebilirliği sağlamak; her alanda
     stratejik ortaklıkları  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cev- yeşil ve dijital dönüşüm odaklı rekabet-
     güçlendirmek.       det Yılmaz’ın 12. Kalkınma Planı ile il- çiliği tesis etmek; ihracata dayalı nite-
                  gili açıklamalarında altını çizdiklerimi  likli büyümeyi sağlamak; enerji ve gıda
                  paylaşmak istiyorum: “Gelecek 30 yılda  arz güvenliğini tesis etmek ve uluslara-
                  dünyayı şekillendirmesi beklenen ge- rası işbirlikleri ile stratejik ortaklıkları
                  lişmeleri dikkate alarak ülkeyi muasır  güçlendirmek.”
     6 KobiEfor .DVÜP
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11