Page 8 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$                      İş Bankası GoArt Metaverse portalı açıldı
    Dell Technologies’in
    Yapay Zeka Portföyü          İş Bankası, girişimciler ve girişim-
                      cilik ekosistemi paydaşlarına özel fa-
    iş dönüşümlerini          aliyete geçirdiği Girişimcilik Şubesi ile
    hızlandırıyor            yeni nesil finans uygulaması Nays’ın
                      avantaj ve fırsatlarının tanıtıldığı Nays
     Dell Technologies Üretken Yapay  Alanı’nı, GoArt Metaverse’te kullanı-
    Zekâ Çözümleri portföyünü genişle- cılarla buluşturdu.
    terek işletmelerin üretken YZ (Ge-  GoArt Metaverse Kurucu ve CEO’su Burak Soylu; “Fiziksel dünya ile
    nAI) yolculuklarının her aşamasında  dijital dünyayı birleştiren unsurları da barındıran bu proje ile portalı zi-
    çalışma şekillerini dönüştürmeleri- yaret eden kullanıcılar girişimcilere özel ürün ve hizmetler ile yeni nesil
    ne yardımcı oluyor.         finans uygulaması Nays’ın avantajlarıyla tanışacak” açıklamasını yaptı.

                      Türk Telekom Ventures Girişimcilik Merkezi,
                      AKM’de açıldı
     Dell Technologies Yapay Zekâ Çö-
    zümleri Başkanı Jeff Boudreau, “Ya-  Türk Telekom, ana destekçisi olduğu ve
    pay zekâ çalışmalarını en üst düzeye  teknoloji ile kültür sanatın buluşma noktası
    çıkarmak ve genel bulutlarda, şirket  Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), yenilik-
    içi ortamlarda ve uçta iş yüklerini  çi girişim fikirlerini desteklemek ve girişim
    desteklemek için şirketlerin doğru  ekosistemine değer yaratmaya devam et-
    altyapı, yazılım ve hizmetlerle sağ- mek üzere Türk Telekom Ventures Girişim-
    lam bir veri temeline ihtiyacı var”  cilik Merkezi’ni kurdu.
    diye konuştu.             Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
                                         Mehmet
                      Ersoy; “Merkez ile girişimciler; hayallerini  Nuri   Ümit
                                         Ersoy       Önal
                      teknoloji ile birleştirip, değer yaratacak fikir
    İşbirliği için imzalar       ve projelerini bu mekânda geliştirme fırsatı yakalayacaklardır” dedi.
                       Türk Telekom CEO’su Ümit Önal şunları ifade etti: “Türk Telekom
    yeniden atıldı           Ventures ile girişimcilik ekosistemine, fikirlerini daha da ileriye taşı-
                      yacak kapılar açmak ve ekosistemi büyüterek bu alanda Türkiye’yi ge-
                      leceğe taşımak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

                      Endüstri liderleri      “KOBİ’lere altyapıyı
                      IFS’de buluştu        hazırlıyoruz”

                       IFS Yapay Zeka Destekli Yeni
                      Nesil Servis Çözümü Etkinliği en-
     Ericsson ve Türkiye Bilimsel ve  düstri liderlerini bir araya getirdi.
    Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜ-   Üst düzey yöneticilerin katıldığı
    BİTAK), mevcut işbirliklerinin süre- etkinlikte saha servis optimizasyo-
    sini 5 yıl daha uzatacak bir anlaşma  nunun şirketlere verimlilik ve karlı- Alibaba.com’un ilk ‘Verified Müş-
    imzaladı.              lık açısından nasıl fayda sağlayabi- teri Etkinliği’, Türkiye distribütörü
     TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan  leceği aktarıldı.       Tempo BPO işbirliğiyle gerçekleştiril-
    Mandal; “İşbirliğimizi uzatırken yal- IFS Türkiye CEO’su Ergin  di. Tempo BPO, KOBİ’lerin yurt dışına
                                     açılmalarına destek olmak için Aliba-
    nızca teknolojiye değil, Türkiye’nin  Öztürk’ün açılış konuşmasıyla baş- ba.com ile atıldığı işbirliğiyle üst seg-
    inovasyon ekosisteminin geleceğine  layan etkinlikte IFS     ment ürünlerinin tanıtımını yaptı.
    de yatırım yapıyoruz” dedi.     Türkiye Presales        Tempo BPO Dijital Dönüşüm Ofisi
     Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl  Manager Burak       Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Burç
    Yalçın, şunları söyledi: “TÜBİTAK’ın  Bayrakdar ve IFS      Pekmezoğlu; “Dijital Dönüşüm Ofisi-
    uzun süreli desteği ile Türkiye’de BİT  Director of Solu-    miz aracılığıyla KOBİ’lere dijital dönü-
                      tion Strategy for  Ergin   şüm desteği sunarken, onların yurt
    alanını yeniden tanımlayarak inovas-        Öztürk
                      Service Manage-        dışına açılması için gereken altyapıyı
    yon ve ilerlemeyle dolu yeni bir çağa
                      ment Jonathan Hyden, IFS PSO  kaliteli hazırlıyor ve bu süreci hızlan-
    giden kapıyı aralamayı hedefliyoruz.”
                      Çözümü’nü anlattı.      dırıyoruz” dedi.
     8 KobiEfor .DVÜP
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13