banner459

banner345

banner457

banner458

banner402

Mesleki ve teknik eğitime MARKA imzası

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu,  MARKA’nın mesleki eğitim faaliyetlerini anlattı.

HABER 01.06.2021, 00:01 21.06.2021, 10:00
16873
Mesleki ve teknik eğitime MARKA imzası

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2009 yılından itibaren Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyetlerini kalkınma odağında yürütmektedir. Kalkınmanın hem ekonomik hem de sosyal bileşenini içeren eğitim alanında özelleşmiş bir alan olan mesleki ve teknik eğitim teması MARKA’nın ana çalışma konularından birisidir. Bölgede üretim ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli personel talebinin etkin şekilde karşılanması hedeflenmektedir. MARKA hem nitelikli personel talep tarafı olan iş dünyası hem de arz tarafı olan eğitim sektörü ile koordinasyon sağlayıcı konumundadır.

Mesleki ve teknik eğitim temasındaki faaliyet kurgusu, halihazırda yürürlükte olan 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı gelişme eksenlerinden biri olan Öğrenen Bölge ekseninde “Bölge işgücü piyasasının takibi ve ilgili stratejilerin geliştirilmesi”, “Yetenekleri geliştirmek” ve “Yeteneklerin istihdama katkısını artırmak” amaçlarına erişmek temelinde tasarlanmıştır.

MARKA, mesleki ve teknik eğitim temasında 2017 yılından itibaren yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde birçok örnek uygulamayı hayata geçirmiştir. Proje ve faaliyetlerde mesleki eğitim ile iş dünyası arasında hamilik uygulamasına öncelik verilmiştir.  Mesleki ve teknik eğitime ilişkin katılımcılık esaslı yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular çerçevesinde,  Bölge’nin talep ve ihtiyaçlarına karşılık verebilecek ve ülke sathında uygulanabilecek İmalat Sanayine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı tasarlamıştır. Program ile bölgenin ülke ekonomisine en çok katkı sağladığı alanlardan birisi olan imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için eğitim sektörü ile iş dünyasının arasında güçlü işbirliklerinin temeli atılmıştır. Bu çerçevede 2018 ve 2019 yılları olmak üzere iki ayrı dönemde çağrıya çıkılmış ve 26.5 milyon TL bütçeli 42 proje desteklenmiştir.

Tema kapsamında ayrıca Düzce’de nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmesi ile mesleki yeterlilik belgelendirme ve akreditasyon işlemleri yapılacak olan Düzce Nitelikli İstihdam ve Strateji Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Yine bu temada, bölgede yer alan işletmelerin yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılması ve nitelikli işgücü açığının kapatılması amacıyla Kocaeli İMES OSB’de Uygulamalı İleri Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi proje süreci devam etmektedir.

MARKA, 2020 yılından itibaren Türkiye genelindeki kalkınma ajanslarında olduğu gibi Sonuç Odaklı Program yaklaşımına geçmiştir. Bölge kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri ortaya koymak üzere orta vadeli program olarak Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda Bölge Planı amaçları ile doğrudan ilişkili olarak tasarlanan orta vadeli programlardan biri de “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (SOP)”dır. Program, Ajans’ın mesleki ve teknik eğitim alanındaki çalışmalarının genel çerçevesini oluşturmaktadır.

2021-2023 yılları arasında uygulamak üzere tasarlanan ve tema faaliyetlerimizin çatısını oluşturan “Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı”nın genel amacı, “TR42 Bölgesi beşeri sermayesinin, bölge istihdam piyasası nitelikli insan kaynağı gereksinimlerini karşılamasına yönelik, iyi uygulama araçları tasarlayarak, mesleki eğitime atfedilen önemin artırılmasına katkı sağlamak”tır. Bu genel amaca yönelik özel amaçlar ise aşağıdaki gibidir:
Özel Amaç 1: Mesleki ve teknik eğitim algı ve imajının iyileştirilmesi,
Özel Amaç 2: Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile üretim ve hizmet sektörleri arasında etkileşimin arttırılması ve müfredatın, talep odaklı olarak sektör işbirliğinde yapılandırılması,
Özel Amaç 3: Mesleki ve teknik eğitimde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
Özel Amaç 4: Mesleki ve teknik eğitim altyapısının yenilikçi üretim süreçleriyle uyumlaştırılması,
Özel Amaç 5: Mesleki ve teknik eğitimin uluslararasılaşmasına katkı sağlanmasıdır.

Bölge ölçeğinde ilgili tüm paydaşların mesleki eğitimde gerçekleştirdikleri faaliyetleri eş güdümlü olarak yürütmelerini sağlamayı ve bölge beşeri sermayesinin yine bölgenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamasını sağlayacak araçlar geliştirmeyi hedefliyoruz.

TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde mesleki eğitim ile istihdam piyasası etkileşiminin iyi uygulama örneği olmasına katkı sağlayacağız. Genç işsizliği ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençler, ülkemizde sosyal ve ekonomik hayatın önemli sorun alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun alanlarının çözümü için üretim ve hizmet sektörlerinde gelişmeyi mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırarak, vizyonunu geliştirerek ve ilgili faaliyetleri uygulayarak gerçekleştirmeyi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mesleki eğitime yönelik faaliyetlerimizi SOP özel amaçlarına erişebilmek hedefiyle istihdam piyasasına yönelik tespit, kurumsal altyapı ve model uygulama çalışmalarının geliştirilmesi, eğitim ile üretim ve hizmet sektörleri arasında yeni iş birlikleri tasarlayarak sürdürülebilirliğin sağlanması ile kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştireceğiz.

Yorumlar (0)