banner472

banner458

banner457

Tarıma Yatırım Programı’nın amacı; MODERN TARIM ALTYAPISI

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ağustos 2019 /30850 sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı  2019/30 sayılı tebliğ ile yeni bir yatırım programı başlattı.

HABER 01.09.2019, 08:00 30.09.2019, 09:08
16439
Tarıma Yatırım Programı’nın amacı; MODERN TARIM ALTYAPISI

Amaç, modern tarım altyapısını geliştirecek yatırımların hızlandırılması olacak. Programın önemli detaylarını okurlarımızla paylaşıyoruz.
Programda yeni kavramlar
Kırsal alan: Nüfusu 20.000’den az olan tüm illerdeki yerleşim yerleri.
Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm konusunda konaklama tesisleri, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve katmadeğerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri.
Küçük ölçekli işletme: 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.
Orta ölçekli işletme: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.
Desteklenecek yatırım konuları
Şu proje konuları 81 ilin tamamı için destek kapsamına alınmaktadır:
a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katmadeğerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları.
Hibe destek kapsamı
a) Kırsal turizm yatırımları,
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
c) El sanatları ve katmadeğerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
d) Büyükbaş ve küçükbaş hayvan mezbahası kapasite artırımı, yenileme ve / veya modernizasyon,
e) Sadece yeni tesis kurulması,
f) Un, karma yem ve kütlü pamuk konusunda kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve / veya modernizasyon; (çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular için tüm yatırımlar. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik silo ve soğuk hava deposu).
Yararlanıcı yatırımlar
Yatırımcılar ülke genelinde sadece bir adet proje başvurusunda bulunabilirler (Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin tüzel kişilik olarak proje başvurusunda bulunmaları; üyelerinin ve / veya ortaklarının tüzel kişilik veya bireysel olarak farklı yatırım konularında başvuru yapmasına engel teşkil etmez.
Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için konaklama amaçlı yeni tesis, diğer kırsal ekonomik alt yapı yatırım konuları için kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve / veya modernizasyon konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca kırsal turizm, el sanatları ve katmadeğerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapılabilir).
Yapı ruhsatlarında uyumluluk
Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin ve / veya yapı kayıt belgesinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir.
Kooperatifler, birlikler
Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler, bunların üst birlikleri ile hibe programlarından yararlanmamış faal tesisler için kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve / veya modernizasyon veya tamamlama niteliğinde proje başvurusunda bulunulabilir.
Mülkiyet sorunları
Yeni yatırımlarda ve tamamlama konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; başvuru sahibi adına olması ve / veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına en az yedi yıl tahsis / irtifak tesis edilmiş olması ve tahsis / irtifak süresi boyunca tahsis / irtifakın iptal edilmeyeceğinin işlenmiş olması.
Kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve / veya modernizasyon konusunda yapılan başvurularda yatırım yerinin mülkiyetinin; yatırımcının adına kayıtlı olması veya gerçek ve tüzel kişilerden en az yedi yıl süre ile kiralanmış olması.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı ve mülkiyetin başvuru sahibi adına olması şartı aranmaz.
Mevcut seralarda ve tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı yenilenebilir enerji üretim tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması durumunda, paneller yatırım mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik birden fazla parsellerde yer alabilir.
Öncelik imtiyazı
Niteliği yeni tesis olan başvurularda; kırsal alan, küçük ihtisas sanayi sitesi, ihtisas / karma / özel organize sanayi bölgesi ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinde yapılması halinde başvurular öncelikli olarak değerlendirilir.
Proje süresi
Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 15/11/2020’dir.
Yatırım tutarı ve destekleme oranı
Tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler için:
Yeni tesis:          2.500.000 Türk Lirası
Yatırım tamamlama: 1.750.000 Türk Lirası
Kapasite artırımı:        1.250.000 Türk Lirası
Teknoloji yenileme:     1.250.000 Türk Lirası
Modernizasyon: 1.250.000 Türk Lirası.
Gerçek kişiler için:
Yeni tesis:          1.250.000 Türk Lirası
Yatırım tamamlama: 1.000.000 Türk Lirası
Kapasite artırımı:        750.000 Türk Lirası
Teknoloji yenileme:     750.000 Türk Lirası
Modernizasyon: 750.000 Türk Lirası.
Proje hadleri: Hibeye esas proje tutarı azami 500.000 Türk Lirası en az 50.000 Türk Lirası’dır.
Destek oranı: Hibeye esas proje tutarının yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer yüzde 50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

Yorumlar (0)