banner472

banner458

banner457

01.12.2021, 00:01 12345

KOBİ’lerin Değeri Bilinmelidir

KOBİ’ler 3.2 milyon işletmenin yüzde 99.8’ini oluşturmaktadır. Bu işletmelerin ölçek olarak yüzde 92.3’ü mikro, yüzde 6.4’ü küçük ve yüzde 1.1’i ise orta büyüklükteki işletmelerdir. KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 72.4’ünü, toplam cironun ise yüzde 50.4’ünü sağlamaktadırlar.

Ülkemizde KOBİ’lerin ekonomi içindeki rolünü iyi değerlendirip, program ve politikalarımızı da ona göre hazırlayıp uygulamalıyız. Ülkemizde 7 bin civarında büyük ölçekli işletme faaliyet gösteriyor. KOBİ’ler 3.2 milyon işletmenin yüzde 99.8’ini oluşturmaktadır. Bu işletmelerin ölçek olarak yüzde 92.3’ü mikro, yüzde 6.4’ü küçük ve yüzde 1.1’i ise orta büyüklükteki işletmelerdir. KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 72.4’ünü, toplam cironun ise yüzde 50.4’ünü sağlamaktadırlar.
KOBİ’lerde daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlanır. Daha düşük maliyetle istihdam imkanı yaratılır. Talep değişikliklerine ve çeşitliliklerine uyum daha kolaydır. Teknoloji ile yeniliklere yakınlık, esneklik, bölgeler arası dengeli kalkınmayı sağlama ve gelir dağılımındaki dengesizliği asgariye indirme, ferdi tasarrufları teşvik etmek, yönlendirme ve hareketlendirme, büyük sanayi işletmelerini desteklemek ve tamamlamak, politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsuru, piyasa odaklı ekonomilerin ana sigortalarından biri olmak gibi temel özellikleri vardır.

Bütün bu özellikler göz önüne alındığında ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasında ve istihdam sorununun çözümünde KOBİ’lerin ne kadar önemli rol oynadığını görmekteyiz. Bu bakımdan KOBİ’lerin finansal dar boğazları aşmada mali yapılarını etkileyecek unsurlara, yöntem ve araçlara değinmek istiyorum.

Teşvikler-destekler: Son yıllarda dev gibi büyüyen Çin, Hindistan gibi ülkelere bakacak olursak kalkınmalarında ucuz işçiliğin yanında devlet teşviklerinin ve desteklerinin ne kadar önemli rol oynadığını görürüz. Ülkemizde bir takım teşvik ve destekler olmasına rağmen yeterli olmamakta veya KOBİ’ler yeteri kadar istifade edememektedirler. Yatırım indirimi, istihdamda vergi indirimi, ihracatı teşvik tedbirleri, yerli üretimin ithalata karşı koruma tedbirleri, Ar-Ge, pazarlama ve fuar destekleri daha kolay ve yaygın uygulanmalı, bilhassa enerji, doğalgaz ve su giderlerini asgariye indirecek fiyatlar uygulanmalıdır. Döviz/TL kuru farkları dengeli yükselmeli veya düşmelidir ki ihracatçı, ithalatçı ve yatırımcı önünü görebilsin; uzun vadeli plan, proje, yatırım ve alım-satım taahhütlerinde bulunabilsin.

Krediler: Son yıllarda konut ve taşıt kredilerindeki çok düşük faizlerle ciddi bir patlama oldu. İnsanlar ev ve oto sahibi olmaya adeta teşvik edildi. Tabii ki insanların ev ve oto sahibi olmaları güzel de; ödemelerde işin içinden nasıl çıkacak? Daha şimdiden ev ve oto kredilerinin ödenmesinde sıkıntılar baş göstermeye başladı. Halbuki; ‘işyeri ev alır, ev işyeri alamaz’ mantığı içinde insanları önce işyeri sahibi yapmaya yönelik bu kredilere benzer daha düşük faizlerle ve uzun vadeli krediler verilmelidir. Yani önce balık tutmak öğretilmelidir. Kredilerin geri ödemelerine bakıldığında ise en az riskin KOBİ’lerde olduğu görülecektir. Halkbank kamuoyunda KOBİ bankası olarak görülmektedir ve gerçekte öyle olması da gerekiyor. KOBİ’lere ve girişimcilere uygun vade ve faiz oranlarıyla kaynak sağlaması için Halkbank’ın da etkinliği ve imkanları artırılmalıdır.

OSB’ler: KOBİ’lerin gelişmesinde OSB’ler fevkalade önemli rol oynamaktadır. İstanbul başta olmak üzere birçok ilimizdeki şehir içindeki imalatçıların Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB’lere) taşınmaları teşvik edilmeli; bu bölgelere taşınmalarında valilik ve belediyelerimiz işbirliği içinde öncü rol oynamalıdırlar. Hükümetimizden bilhassa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızdan maksimum destekle bu bölgelere intikallerinin önü açılmalıdır.
KOBİ’lerle ilgili önerilerin önünün açılmasında sivil toplum örgütlerine önemli görevler düşmektedir. KOBİ’lere destek amaçlı kurulmuş olan KOSGEB, TOSYÖV başta olmak üzere TOBB, ticaret ve sanayi odaları bu sorunların takibinde ve çözümünde bayrağı en önde taşıyan örgütler olmalıdır. KOBİ’lerin alacakları hizmetler konusunda aydınlatılmasında, ürettikleri malların tanıtılmasında, ihracatta önlerinin açılmasında maksimum hizmet vermelidirler.

Yorumlar (0)