banner472

banner458

banner457

banner505

OSB’lerin yer seçim talebine düzenleme

Yeni kurulacak OSB’lerin yer seçim talebi, ildeki mevcut OSB’lerin doluluk oranlarına göre değerlendirilecek.

OSB 01.12.2015, 08:35 30.11.2015, 18:50
10336
OSB’lerin yer seçim talebine düzenleme
Yeni kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) yer seçim talebi değerlendirilirken ildeki mevcut OSB’lerin doluluk oranları dikkate alınacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yeni bir OSB’nin yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için il genelindeki ihtisas OSB’ler hariç diğerlerinde bulunan toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 75’inde üretim veya inşaata başlanmış olması gerekecek.
İlave alan yer seçimi talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için ilave alan talebinde bulunan OSB’de toplam sanayi parsellerinin en az yüzde 90’ında üretim veya inşaata başlanmış olması şartı aranacak. Ancak o ilde başka bir OSB’nin bulunmaması halinde bu oran yüzde 75 olarak uygulanacak. Sözkonusu oranlar aynı sektör grubunu içeren ihtisas OSB’ler için de geçerli olacak.
Özel OSB’ler ile OSB’lerdeki parsellerin kamulaştırma, parselasyon ve tahsis durumları ile talep edilen yatırım veya yatırımların alan büyüklüğü gibi hususlar dikkate alınarak Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucu uygun görülen projelerde anılan oranlar aranmayacak.
1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli eşik analizi haritasında, hiçbir kurum ve kuruluşun yatırım ve proje alanına girmeyen, eğim ve jeolojik açıdan yapılaşmaya elverişli olan, varsa çevre düzeni planı, nazım imar planı kararlarına uygun olan alanlar OSB kurulabilecek alanlar olarak belirlenecek.
OSB yeri, Bakanlıkça belirlenen teknik şartname doğrultusunda gözlemsel jeolojik etüt raporunun hazırlanmasının, ihtisas OSB sözkonusu ise ÇED olumlu belgesinin alınmasının, seçilen arazi içerisinde mera vasfında parsel olması durumunda ilgili kuruma yapılacak başvuru ile vasıf değişikliğinin yapılarak Hazine adına tescil edilmesinin ve seçilen arazi içerisinde devletin hüküm ve tasarrufunda tescil harici yerler bulunması halinde Hazine adına tescilinin yapılmasının ardından kesinleştirilecek.
İnşaatını zamanında bitiremeyenin arsa tahsisi iptal edilecek
Bu arada, “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kapsamında OSB’deki katılımcılar, istedikleri zaman parsel tahsis işleminden vazgeçebilecek. OSB, katılımcı inşaatını süresinde ya da verilen ek süre içinde bitirmediği takdirde, temel atmış veya temel inşaatını bitirmiş olsa bile tahsisi iptal edebilecek.
Her iki durumda ödenecek arsa bedeli; müteşebbis heyet veya genel kurulca karara bağlanması şartı ile tahsis bedelinin ödenen kısmına, ödeme tarihleri dikkate alınarak iade ya da iptal tarihine kadar geçen süre için Maliye Bakanlığı’nca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan tutarın ödenen tutara eklenmesi ile bulunan tutarı geçmemek üzere OSB tarafından belirlenecek.
Sözkonusu tutar, arsanın geri alınma tarihinden itibaren ilk mali yılda bütçeye konularak Şubat ayı içerisinde katılımcıya ödenecek. Katılımcı bunun dışında hiçbir surette faiz ve tazminat ile iptal tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için de faiz talep edemeyecek.

Yorumlar (0)