banner472

banner458

banner457

banner505

Ekonomi, teknoloji KOBİ’leriyle yükselecek

Ekonominin belkemiği; Ar-Ge ve inovasyonla büyüyen KOBİ’lerin teknoloji hamlesinde öne çıkmasında onların yanında yer alan TÜBİTAK’ın sunduğu çağrıları projelerimizle değerlendirelim. 

DESTEK-TEŞVİK 01.08.2020, 00:01 09.06.2021, 14:42
20160
Ekonomi, teknoloji KOBİ’leriyle yükselecek

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı açıldı
Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020-saat 17:00
Başvurular için son tarih: 31 Ağustos 2020-saat 17:00
KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde geliştirileceği ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecek. Süreç, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacak.
Amaç: Sipariş Ar-Ge-2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedefleniyor. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecek.
Koşul: Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecek. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacak.
Beklenti: Projeler sayesinde sanayi kuruluşları arasında işbirliklerinin artması ve Ar-Ge çıktılarının daha çabuk ticari ürünlere dönüşmesi bekleniyor. Ayrıca çağrının, Müşteri Kuruluş içinden ikincil (spin-off) firmalar doğmasını özendireceği düşünülüyor. Bilginin paylaşılması, yayılması, ürünleştirilmesi süreçlerine doğrudan katkı sağlama yönleriyle çağrının, ulusal yenilik sisteminin etkinliğini artıracağı öngörülüyor.
Katılabilecekler: Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacak. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacak. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacak. Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından, ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projeleri desteklenebilecek. Bu nedenle proje önerilerinde yer alacak pazar araştırması ve ekonomik yapılabilirlik incelemesi çok önemli. Proje önerisi Tedarikçi Kuruluşun yapacağı çalışmalarını kapsayacak. Tedarikçi Kuruluş, Ar-Ge çalışmalarını yürüterek ürünü (veya süreci) geliştirecek. Müşteri Kuruluş, projenin hedeflendiği şekilde yürütüldüğünü takip edecek.
Bütçe: Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak.
Süre: Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacak.
Destek miktarı: Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin yüzde 40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” yüzde 40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecek.
Bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/siparise-dayali-ar-ge-projeleri-icin-kobi-destekleme-cagrisi-siparis-ar-ge-2020-acildi

Patent Lisans-2020-1 Çağrısı
Ön kayıt için son tarih*: 17 Ağustos 2020-saat 17:00
Başvuruların PRODİS üzerinden alınması** için son tarih: 31 Ağustos 2020-saat 17:00
Destek başlangıç tarihi: 1 Ocak 2021
*:Proje başvusu yapabilmek için ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a sunarak ön kayıt onayı alınması gerekiyor.
**Ön kayıt onayı alan kuruluşların proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği en son tarihi ifade ediyor.

Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı (Patent Lisans- 2020-1) açıldı. Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkıldı.
Kimler başvurabilecek?: Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendiriliyor.
Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlandı.
Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecek.
Patent Lisans-2020-1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecek.
Süre: Patent Lisans-2020-1 çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecek.
Destek miktarı: Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için yüzde 75.
Bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/patent-tabanli-teknoloji-transferi-destekleme-cagrisi-patent-lisans-2020-1-acildi

KOBİ’lerin İhtiyaçlarına Yönelik Akademi-Özel Sektör-Şemsiye Kuruluş İş Birliği Çağrısı
Son başvuru tarihi: 30 Eylül 2020
Amaç: CORNET Programı’nın 30. Çağrısı ile KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artıracak ihtiyaçlarına yönelik projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Söz konusu çağrı ile desteklenecek projelerin KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda akademi ortağınca gerçekleştirilmesi, çıktıların ise birden fazla KOBİ’nin faydasına olması ve çıktıların yaygınlaştırılması bekleniyor.
Kimler başvurabilecek?: 30 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan çağrı ile Almanya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Hollanda, İsviçre, Kanada, Peru ve Polonya ile işbirliğine olanak tanınıyor. Çağrı ile en az 2 üye ülkenin yer aldığı işbirliği projeleri desteklenebilecek.
Uluslararası başvuruda her ülkeden üçer paydaşın yer alması gerekiyor: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini sürdürecek akademi ortağı, KOBİ şemsiye kuruluşu ve KOBİ’lerden oluşan bir Kullanıcı Grubu.
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin akademi ortağı (Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları) tarafından yapılması gerekiyor.
Proje konularının, bir KOBİ Şemsiye Kuruluşu tarafından belirlenen ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi gerekiyor. KOBİ şemsiye kuruluşunun, belirli bir alandaki KOBİ’leri temsil etmesi ve KOBİ’lerin ihtiyaçlarını tespit edebilir olması bekleniyor.  İhracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri ve meslek birlikleri, KOBİ şemsiye kuruluşu olarak değerlendirilebilecek.
Başvurularda en az 3 KOBİ’den oluşan bir Kullanıcı Grubu tanımlanmalıdır. Kullanıcı Grubu’nun yılda en az 2 kez proje ekibi ile bir araya gelmesi gerekiyor. Kullanıcı grubunun, proje ekibinin çalışmalarını yönlendirici, projenin verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgiler sağlaması bekleniyor.
Destek miktarı: Başarılı bulunan projelerde yer alan Türkiye'deki araştırma ekibi için TÜBİTAK tarafından proje süresi boyunca maksimum 1.000.000 TL (PTİ ve kurum hissesi hariç) araştırma desteği sağlanabilecek.
Süre: Maksimum proje süresi 24 ay.
Bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kobilerin-ihtiyaclarina-yonelik-akademi-ozel-sektor-semsiye-kurulus-is-birligi-cagrisi

Eurostars Türkiye İskandinavya Çağrısı açıldı
Son başvuru tarihi: 3 Eylül 2020
Türkiye ve İskandinav ülkeleri (Danimarka, İsveç ve Norveç) arasındaki işbirliğinin artırılması ve bu ülkelerdeki firmaların ortak Ar-Ge çalışmalarının Eurostars Programı kapsamında desteklenmesi için Eurostars Çağrısı açıldı.
Amaç: Bu kapsamda, en az bir Türk ve bir İskandinav ülkesinden birer kuruluşun katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün ve süreçlerin geliştirilmesi amacı taşıyan ortak uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecek.
Proje konsorsiyumlarında Ar-Ge yoğun bir KOBİ’nin koordinatör olarak yer alması bekleniyor.
Ayrıca, ortak proje önermek isteyen Türk firmaların, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri İskandinav paydaş ile proje ortağı olarak anlaşmaları gerekiyor. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmiyor.
Başvurular Eurostars websitesinden alınacak. Uluslararası değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra kabul alan firmaların TÜBİTAK’a ulusal başvuru yapmaları gerekiyor.

Yorumlar (0)