banner472

banner458

banner457

banner505

01.08.2021, 00:00 15606

İhracat Sorunlarımız

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2020 yılında ihracatımız yaklaşık 170 milyar USD olarak gerçekleşti ve dünya ihracat sıralamasında 29. sırada yer bulabildik. İlgili bütün kurum ve şirketlerimizin büyük mücadelesine rağmen küresel pazar payımızı yüzde bir seviyenin üzerine çıkarmakta zorlanıyoruz.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2020 yılında ihracatımız yaklaşık 170 milyar USD olarak gerçekleşti ve dünya ihracat sıralamasında 29. sırada yer bulabildik. İlgili bütün kurum ve şirketlerimizin büyük mücadelesine rağmen küresel pazar payımızı yüzde bir seviyenin üzerine çıkarmakta zorlanıyoruz. Bu konuda başlıca sorunlarımız aşağıda olduğu gibidir;

İhracata sistem olarak yaklaşmada yaşanan sorunlar. Ülke ihracatı bütünsel ve holistik bir ‘sistem yaklaşımı’ içinde değerlendirilmemekte ve ‘ihracat hiyerarşisi’ yeterince dikkate alınamamaktadır.

Düşük ihracat yoğunluğunu yorumlama zaafiyeti. Türkiye, ihracat yapan 229 ihracatçı ülke içinde 0,03 ihracat konsantrasyonu ile sonuncu durumdadır. Bu durum, ihracatçıların herhangi bir hedef pazarda pazar hakimiyeti kuramadığının bir göstergesidir.

Giderek artan küresel rekabet ortamını yorumlama zaafiyeti. Teknolojinin ateşlediği değişim nedeni ile giderek küreselleşen ve şiddetini arttıran rekabet ortamını anlama ve yorumlamada sorunlar yaşanmaktadır.

Küresel değişime çok geç tepki verilmesi. İş dünyamızın tipik olarak sürdürdüğü reaktif stratejiler nedeni ile şirketler sürdürülebilmesini değişime tepki verme şeklinde gerçekleştirmektedir.

Küresel oyunu yönetecek yetkin bir ‘orkestra şefi’ kurum eksikliği. İhracata yönelik çok fazla kuruluşun büyük ölçüde bağımsız olarak ülkenin ihracat sistemini iyileştirme çalışmaları sistemi daha da kaotik hale getirmektedir.

Sektörel stratejik plan yapmadaki zaafiyetler. İş dünyasında en fazla kullanılan stratejik planlama yönetim aracı, konu ile ilgili birikim tabana yayılamadığından, etkin olarak kullanılamamaktadır.

Sektörlerdeki çok başlılıklar. Mesleki derneklerin sayısının çok fazla olması nedeni ile herbir derneğin gücü sınırlıdır.

Şirket tepe yönetimlerinin kendilerini geliştirme iradesindeki zaafiyetler. Patron ve üst yöneticilerimiz çalışmaları arasından kendilerini geliştirmeye yeterince zaman ayıramamaktadır.

‘Bilgi yönetimi’ temel kavramlarında zaafiyetler. Kararlar, bilgiye dayalı değil, deneyime dayalı olarak alınmalıdır.

Dijital pazarlamanın boyutlarını kavrama sorunları. Şirketlerimizin stratejik karar vericileri dijital pazarlamayı şirketin iyi bir web sitesine sahip olması ile özdeşleştirmektedir.

‘Düşük Güven Toplumu (Low-Trust-Society)’ olmanın getirdiği sorunlar. Birbirlerine güvenme konusunda tereddütler gösteren konu ile ilgili aktörler, ihracat verilerini paylaşmadıklarından, ‘kazan-kazan’ çözümlere ulaşılamamaktadır.

Sektörler arası yatay ve dikey entegrasyon sorunları. Sektörel dernekler ihracat ile ilgili sorunlarını bağımsız olarak çözmeye çalışmakta, ürünlerinin dikey ve yataydaki sektörleri ile bir sinerji yaratmaya çalışmamaktadır.

Stratejik konumlanma zaafiyetleri. Stratejik pazarlamanın konumlanma stratejilerine yönelik araçları etkin olarak kullanılamamaktadır.

Sanayi, üniversite işbirliğindeki zaafiyetler. Üniversitelerin sektör analizi çalışmaları ‘akademik’ düzeyde kalmakta, stratejik karara dönüşmemektedir.

İhtiyacı karşılamayan sektör ve pazar analizleri. Kamu ve özel sektör tarafından yapılan sektör ve pazar analizleri genelde eski verileri kullanmakta ve somut stratejik kararlara ışık tutacak analiz içermemektedir.

Sektörel derneklerden taleplerde yetersizlik. Üyeler, üyesi olduğu derneklerden ne isteyecekleri konusunda yetersiz olup, kendilerine ne verilirse onunla yetinmektedir.

Covid-19 ile hızla farklılaşan küresel ticareti etkin değerlendirememek. Şirketlerimiz Covid-19 ile ortaya çıkan büyük değişimi takip etmekte, yorumlamakta ve hızlı kararlar almakta zorlanmaktadır.

Küresel oyunda ‘sahnede’ olmaya cesaret edememek, ‘salonda’ kalmak. Çok uluslu kurumlarda aktif olarak görev alma tercih edilmemekte, karar süreçlerine dahil olunamamaktadır.

Konu ile ilgilenen dernek veya birliklere, talep edilmesi halinde ayrıntılı sunum yapabilirim.

Çözüm önerilerimi ayrıca yazacağım.

Yorumlar (0)