banner472

banner458

banner457

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’ni açıkladı; hedef: Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Ekonomi Reform Paketi’ni açıkladı. ‘Makroekonomik Politikalar’ ve ‘Yapısal Reformlar’ olmak üzere 2 ana reform alanında somut ve çözüm odaklı politikalar içeren Reform Paketi, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeyi hedefliyor. En temel önceliği güven ve istikrara dayalı mali disiplin olan yeni dönem; 4 temelin üzerinde inşa edilecek: ‘Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.’

KAPAK 01.04.2021, 00:00 28.04.2021, 09:57
22251
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’ni açıkladı; hedef: Sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş dünyası başta olmak üzere kamuoyunun uzun zamandır beklediği Ekonomi Reform Paketi’ni İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda açıkladı.
Toplantıya;  TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Yerli ve milli ekonomi hedefi
Toplantının İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu da bizim ekonomik bağımsızlığımızın inşallah değişik bir yapısının açıklanmasına vesile olacak” dedi. Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendirecek reform programının hazırlıklarının Kasım’dan beri yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, özel sektörü teşvik edici ve kamu tarafını disipline edici unsurlar taşıyan Ekonomik Reformları kamuoyunun takdirine sunduklarını söyledi:  “Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız. Reel ekonomiyi daha da güçlendirerek, ithal girdi kullanımını azaltmış, katmadeğerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.”

İstihsal, istiklal ve istikbal
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin, istihsal mücadelesini, istiklal ve istikbal mücadelesi kadar önemli görüyoruz. İşte bu anlayışla tam da İstiklal Marşı’mıza yakışır şekilde ve aynı ruhla yaşadığımız devrin ihtiyaçlarına göre şekillendirdiğimiz yeni yol haritasını milletimizle paylaşıyoruz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız” dedi ve Türkiye’yi güçlendirecek reformları hayata geçirecek adımları hiç tereddüt etmeden attıklarını söyledi.
2021’i orta vadede nitelikli büyüme dönemine girişin de hazırlık yılı olarak değerlendiren Erdoğan, “Türkiye, salgın sonrası özellikle bu dönemin ekonomik yapılanmasına uygun şekilde sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli bir büyümeyi mutlaka ama mutlaka yakalayacaktır. Büyümenin toplumun her kesiminin refahını artıracak istikamette gerçekleşmesi olmazsa olmazımızdır. Bu süreçte tüm politikalarımızı makroekonomik istikrarı güçlendirecek, verimliliği temel alan rekabetçi yatırımları ve üretimi destekleyecek şeffaf ve öngörülebilir bir yönetim anlayışıyla hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Makroekonomik istikrar: Erdoğan, reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikaların oluşturduğunu anlattı: “Makro ekonomik istikrar kapsamında kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık. Yapısal politikalar tarafında ise kurumsal yapının güçlendirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet politikaları, piyasa gözetimi ve denetimini reform kapsamımıza aldık.”
Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’nin Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak somut ve çözüm odaklı politikalar içerdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada özetle ifade ettiğim ve takvimlendirdiğimiz tüm reformları belirlediğimiz sürelerde tamamlayacağız. Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendireceğiz. Türkiye salgın sonrası döneme çok daha güçlü bir küresel aktör olarak girecek. Bu hedefe giden yolun ekonomik temelleri güçlenmiş, şoklara karşı direnç ve bağışıklık kazanmış, kamunun özel sektörü güçlendirerek destek olduğu, mülkiyet haklarının güçlü bir şekilde korunduğu, verimliliği, rekabeti ve serbest piyasa ilkelerini odağına almış bir yapıdan geçtiğini biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:
KAMU MALİYESİ
Harcama disiplini sağlanacak.
Kamu borç yönetimi güçlendirilecek.
Bütçede birlik ilkesi güçlendirilecek: “İlk reform alanı risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak. Güven ve istikrara dayalı mali disiplin en temel öncelik. Yeni dönem 4 temelin üzerinde inşa edilecek: ‘Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.’ Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi, vergi düzenlemeleri, kamu alım ihaleleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu iktisadi teşebbüsleri gibi hususları kapsayan yeni politikalar hayata geçiriliyor. Meclis’in bütçe hakkının kapsamı genişletilirken şeffaflık ve hesap verebilirlik arttırılıyor. Bunun için iki önemli politika değişikliğine gidiliyor; ilk olarak döner sermayeler gözden geçiriliyor, verimli olmayanlar kapatılıyor ve diğerleri de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınıyor. İkinci olarak bütçe dışında gerçekleştirilen özel hesap uygulamaları acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılarak bu kriterleri karşılamayanlar yine kademeli olarak kaldırılıyor.

Kamuda tasarruf: Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriliyor. Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yönetilmesi sağlanacak.

Yerelde mali disiplin: Mahalli idarelerde mali disiplini güçlendirecek ve borç stokunun artmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Buradan sağlanacak kapasite artışıyla merkezi yönetim üzerindeki finansal yükler hafifletilecek. Devletin sunduğu sosyal yardımların ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında adaletsizliğin yaşanmaması için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verileri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilerek veri paylaşımı sağlanacak. Bütçe sonuçları, politika gelişmeleri ve hedefler üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporu’yla paylaşılacak.

Borçlanma TL cinsinden olacak: Kamu borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecek. Borçlanmada ağırlıklı Türk Lirası cinsi senetler kullanılacak. Borçlanmanın ortalama vadesi piyasa şartlarıyla uyumlu olarak artırılacak. Hazine nakit yönetimi daha güçlü hale getirilecek. Bunun için Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemi'nde toplayarak nakit yönetiminde verimlilik sağlanacak.

Kayıt dışılık azaltılacak: Vergi Usul Kanunu, kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. Güncelleme sonrasında mükelleflerin noter tasdiki, muhafaza ve bildirim gibi yükümlülükleri hafifletilecek. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamı genişletilecek. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulaması kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağı azaltılacak. Vergi dairesine gidilmeden işlemlerin dijital ortamda yapılabilmesi için 7 gün 24 saat hizmet verecek, Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlatılacak.

Kamu borçları tek elden tahsil edilecek: Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak. Vergi denetiminde standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiliyor.

Kamuda ihale sistemi dijitalleşecek: Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçilecek. Kamu alım ihaleleri önemli ölçüde azaltılacak, ihalelerdeki istisnalardan muhafaza edilecekler de disiplin altına alınacak. Sektörel Kamu Alımları Kanunu çıkarılacak.  Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinlikleri ihaleden önce objektif şekilde tespit edilerek, kamuoyuyla paylaşılacak, dijital işleyecek bu sertifikasyon sistemi herkese açık olacak. Kamu alımları yerli ürünlere yönlendirilerek, yurt içi sanayinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve büyümesine katkı sağlanacak. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği artıracak ve teknoloji transferini sağlayacak alım garantilerinin önü açılacak. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitesi çatısı altında Merkezi İzleme Sistemi kurulacak. Oluşturulacak ihale şartname havuzlarıyla kamu alımlarına standart getirilecek. Yatırımcıların tek bir kanun ile muhatap olması projelerin hukuki altyapısının güçlendirilmesi, süreçlerin daha öngörülebilir hale gelmesi için Kamu Özel İşbirliği Kanunu çıkarılacak.

FİYAT İSTİKRARI
Enflasyon tek haneye düşürülecek: Öncelikli gündem maddelerinden birisi enflasyonla mücadele olacak. Tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmak hedefleniyor.
İklim, afet ve ürün ekim davranışlarındaki değişimlerin enflasyon sepetinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarında yol açtığı dalgalanmaların önlenmesi ve enflasyona etkisini azaltması amacıyla; Gıda Komitesi’nin politika önerilerini şekillendirebilmesi ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Sistem üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacak.
Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi tesis edilecek. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının yer alacağı komite, enflasyonla mücadelede etkinliği artıracak. Bu amaçla, kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacak.

Gıda Bankacılığı yaygınlaştırılacak: Gıda tarafında kayıp ve israfın azaltılması için tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştiriliyor. Ürünler, Dijital Tarım Pazarı’na (DİTAP) dahil edilerek hızla alıcılarla buluşması sağlanacak. DİTAP sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürün tedarik edebilecek. Sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirlere destek artacak. İsrafın önüne geçmek amacıyla Gıda Bankacılığı Sistemi cazip hale getirilerek yaygınlaştırılacak. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriliyor.

Enflasyon ataleti azaltılacak.
FİNANSAL SEKTÖR
Finansal sektör geliştirilecek: Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi için Kredi Yaşam Döngüsü Projesi hayata geçirilecek. Yakın izlemedeki kredilere yönelik bankacılık sektöründe operasyonel yeniden yapılandırma ve firma rehabilitasyon fonksiyonları oluşturulacak. Sorunlu krediler içinde katmadeğer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli bulunanların rehabilitasyonu için Girişim Sermayesi Fonları’nın kurulmasına yönelik çalışmalar yapılacak, mevzuat altyapısı oluşturulacak. Yaşama imkanı olmayan donuk alacakların varlık yönetim şirketlerine satışı, aktiften silinmesi gibi yöntemlerle bilanço dışına çıkarılması için gerekli teşvik ve tedbir mekanizmaları oluşturulacak. Yakın izleme ve donuk alacak grubunda yer alan kredilerin menkul kıymetleştirilebilmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılarak bilanço dışına aktarılmaları sağlanacak.
Varlık yönetim şirketlerinin daha güçlü bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için yasal altyapı oluşturulacak. Sektörde rekabetçi ve kurumsal yapının oluşturulması için söz konusu şirketlere beş yıl süreyle tanınan damga, harç ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi istisnası süresiz hale getirilecek. Bu şirketlerin Finansal Kurumlar Birliği'ne üye olabilmesi sağlanacak.

Dijital para için altyapı çalışması yapılacak: Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımlar atılıyor. Tüketiciyi koruyacak bir gözetim mekanizması tesis edilerek, bankalarla müşterileri arasındaki ilişkiler daha şeffaf bir yapıya kavuşturulacak. Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak.

Halka arz kolaylaştırılacak: Sermaye piyasaları alanında düzenlemeler yapılacak. Şirketlerin finansman ihtiyaçları öz kaynakla yapmaları teşvik edilerek, halka arz süreçleri kolaylaştırılacak. Sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmak için Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin düzenlemeleri tamamlanacak. Böylece altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme ve sağlık alanlarındaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla da finanse edilmesi sağlanacak. Bu yatırımlara vatandaşların da iştirak edebilmesi mümkün hale getirilecek.

Çevreye duyarlı yatırımlara finansman çeşitlendirilecek: Yeşil tahvil piyasasına dönük altyapı oluşturularak, bu ihraçlar teşvik edilecek. Yenilenebilir enerji, temiz içme suyu, karbon emisyonunu azaltan elektrikli ya da hibrit ulaşım araçları gibi yatırımlar, bu tür ihraçlarla finanse edilebilecek. Reel sektör şirketlerinin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kurulacak. Fon; herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılara paralarının bir kısmını alma garantisi verecek. Sağlanan garantiyle hem tahvil ihraç eden şirketler daha düşük maliyetle tahvil çıkarılabilecek, hem de yatırımcı talebi artacak.
Finansal teknoloji alanında Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının Bankalararası Kart Merkezi’nde temsili sağlanacak. Fintek girişimlerinin desteklenmesi için İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.
Genç girişimcilerin projelerinin aksamaması ve girişimcilik ekosisteminin belirli bir olgunluğa erişmesi amacıyla kitle fonlaması platformları hayata geçirilecek.

CARİ AÇIK
Cari açıkla mücadele edilecek: Cari açıkla mücadele için 3 temel politika takip edilecek: İlk olarak; yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci öncelik; ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ’leri ihracata teşvik etmek. Üçüncüsü; sanayide yeşil dönüşümü desteklemek.
Sanayide kapasite artışı sağlayacak ve rekabet gücünü bir üst basamağa taşıyacak adımlar atılıyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatıyla 5. ve 6. bölgelerde yapılacak imalata dayalı ithal ikamesini sağlayan ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli cazip kredi destekleri veriliyor. İmalat sanayiyi küresel değer zincirlerine daha güçlü bir şekilde entegre etmek üzere hedef ülkeler özelinde destek programları uygulanacak.

Enerji verimliliği desteklenecek: Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaların etkin şekilde uygulanması sürdürülecek. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamı genişletilecek. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal alt yapı tamamlanıyor. Doğalgaz piyasası yeniden yapılandırılarak bu alan rekabetçi bir temelde geliştirilecek. Madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamı iyileştirilerek yatırım güvencesi artırılacak.

İhracat tabana yayılacak: İhracat potansiyeli yüksek KOBİ’lerin dış pazarlara açılmaları teşvik edilecek, ihracatın tabana yayılmasına yönelik adımlar atılacak. İhraç ürünlerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezler kurulacak. Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri faaliyete geçirilerek, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenme teşvik edilecek. Katmadeğeri yüksek ürünler üreten ihracatçıların rekabet avantajının ve ihracat potansiyelinin yüksek olduğu ülkelerde alacak sigortası ve alıcı kredileriyle desteklenmesi sağlanacak. KOBİ’lerin Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi ile güvence altına alınan alacaklarının bankalar nezdinde teminat olarak kabul edilmesi sağlanarak KOBİ’lerin finansa erişimi kolaylaştırılacak.
Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, yeşil finansmanın gelişimini sağlayacak ekosistem güçlendirilecek ve uluslararası yeşil finansmandan Türkiye’nin alacağı payın artırılması için çalışmalar yürütülecek.
Elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek, toplu taşıma filolarında ve hizmet araçlarında elektrikli araçların kullanılması teşvik edilecek.

İSTİHDAM
Yeni destek modeli: İstihdama yönelik teşviklerde sadeleştirmeye gidilecek, İlave İstihdama Finansman adıyla yeni bir destek modeli getiriliyor. Mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti, 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak. Kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak.

Genç istihdamını artırmak için mesleki eğitim alanında destekler verilecek, işgücü piyasasını yönlendirmek için ‘sektörel beceri haritaları’ oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak. Mesleki eğitim merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak, bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

KURUMSAL YÖNETİŞİM
Ekonomide iki yeni yapı kurulacak: Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kurulacak. Birincisi; Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu. İkincisi ise Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında faaliyetlerini yürütecek Finansal İstikrar Komitesi. Yeni oluşturulacak bu yapılarla ekonomi ve finans politikalarında şeffaflık, öngörülebilirlik ve koordinasyon arttırılarak, iletişim mekanizmaları güçlendirilecek. Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabilecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , ilişkili kuruluş haline dönüştürülecek. Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atılacak. Yatırımcıların kamu uygulamalarından kaynaklanabilecek riskleri en aza indirilerek, asli işlerine yani yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata odaklanmaları sağlanacak. Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu faaliyete geçirilecek. Yeni sistemle yatırımcının idareyle karşılaştığı ihtilaflı konular hızlı bir şekilde çözülecek.

YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ
Yapısal politikalar kapsamında ‘Devlet Destekleri Reformu’ yapılacak. Destek programlarının planlı ve öngörülebilir hedefler doğrultusunda hazırlanması, uygulanması ve etki değerlendirmelerinin yapılmasını teminen ilke ve esaslar oluşturulacak. Tüm destek programlarına ilişkin kapsamlı veriler tam ve eksiksiz olarak tek merkezde anlık olarak toplanacak ve tüm destek uygulamalarına tek bir platformdan daha kolay, hızlı ve etkin biçimde erişim sağlanacak.

Teşvik sistemi reforme edilecek: Mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek, seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak. Ayrıca mükerrer uygulamalara izin verilmeyecek bir sistem kurulacak. Yeni teşvik sisteminde, yenilikçi ve katmadeğerli üretime yönelen, öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, küresel değer zincirinin bir parçası olmaya aday ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara münhasıran destek sağlanacak.

Büyük yatırımlarda kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı verilecek. Böylece yatırımcının yararlanacağı teşvikin değeri korunacak. Ayrıca yatırımların devletçe finanse edilen kısmının daha hızlı karşılandığı bir sistem oluşturulacak. Bu kapsamda yatırıma bağlı olarak elde edilen devlet katkısının diğer vergilerden de belirli oranlarda mahsup edilmesi sağlanacak. Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturulacak. Yeni yatırımlara yönelik teşvik programlarında, hak edilen yatırıma katkı tutarının kurumlar vergisi haricindeki diğer vergi ödemelerinden de belirli oranlarda indirilebilmesine imkan sağlanacak.

İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI
İç ticarette rekabetçiliği artıracak ve ticareti kolaylaştıracak uygulamalar hayata geçirilecek. Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gözetilerek perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılmasına ve daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zincirinin oluşturulmasına yönelik düzenleme yapılacak.
Ticaret sicili hizmetlerinde ve şirket işlemlerinde dijitalleşme uygulamaları geliştirilerek, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinin hızlı ve güvenli bir biçimde tamamlanması ve şirketlerin hızlı karar alabilmesi sağlanacak.
Ulusal ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak Türkiye’nin elektronik ticaret mevzuatının yol haritası çıkarılacak ve bu alanda düzenlemeler yapılacak.
Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması için Kooperatifçilik Kanunu’nda düzenlemeler yapılacak.

REKABET
Dijital piyasalarda adil rekabeti geliştirmek için serbest pazar ilkeleri ve AB düzenlemeleriyle uyumlu adımlar atılacak. Dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik kanun teklifi hazırlanacak. Bu piyasalarda rekabetçi ve adil bir ortam oluşturulacak, güçlü platformların bu güçlerini kötüye kullanmalarının önüne geçilecek. Platformlarda tutulan verilerin amacı dışında ya da rekabeti kısıtlayacak şekilde kullanılmasını önleyecek düzenlemeler yapılacak. Pazar yeri platformlarında yer alıp, ürünlerini satışa sunan üye firmaların haklarını koruyacak düzenlemeler yapılacak.

PİYASA GÖZETİMİ VE  DENETİMİ
Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak. Piyasada adil ve rekabetçi bir ortam oluşmasını temin edecek kurum, bağımsız düzenleme ve denetim yapma yetkisine de sahip olacak. Kurum; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarını sağlamayan ürünlerin piyasaya arzına karşı etkili uygulama yapacak. Ayrıca bu kurum çatısı altında, özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Danışma Kurulu teşkil edilecek.

Reform Takvimi'nde 10 ana başlık ve 34 alt başlık şöyle:
1) KAMU MALİYESİ
1.1) Harcama disiplini sağlanacak.
1.2) Kamu borç yönetimi güçlendirilecek.
1.3) Vergisel düzenlemeler sadeleştirilecek, yatırımcı dostu ve öngörülebilirliği artıran adımlar atılacak: Geliri düşük küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak, eylem 31 Aralık 2021 tarihine kadar tamamlanacak.
1.4) Kamu alım ihalelerinde reform yapılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar.
1.5) Kamu-Özel İşbirliği Çerçeve Kanunu çıkarılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar.
1.6) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Reformu yapılacak: 30 Haziran 2022’ye kadar.

2) FİYAT İSTİKRARI
2.1) Fiyat İstikrarı Komitesi oluşturulacak: 30 Haziran 2021’e kadar.
2.2) Erken Uyarı Sistemi kurulacak: 30 Eylül 2021’e kadar.
2.3) Gıda kaybı ve israfı azaltılacak: Hal Yasası Teklifi 31 Aralık 2021’e kadar TBMM’ye sunulacak.
2.4) Enflasyon Ataleti azaltılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar.

3) FİNANSAL SEKTÖR
3.1) Bankacılık sektörünün aktif kalitesi artırılacak: Kredi Yaşam Döngüsü Projesi 30 Eylül 2021’e kadar hayata geçirilecek.
3.2) Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kapasitesi güçlendirilecek.
3.3) Faizsiz Finans Sistemi güçlendirilecek: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar Müstakil Katılım Finans Kanunu hazırlanacak.
3.4) Finansal sektörün kurumsal altyapısı geliştirilecek:  30 Haziran 2021’e kadar kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan ‘TROY’ ayrı bir şirket çatısı altında yapılandırılacak. Merkez Bankası dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar oluşturacak.
3.5) Sermaye piyasaları güçlendirilecek: 30 Haziran 2021’e kadar 18 yaşından küçükleri de BES’e dahil edilecek düzenlemeler yapılacak.
3.6) Finansal kapsayıcılık artırılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar Fintek Strateji Belgesi hazırlanacak, 30 Haziran 2022’ye kadar İstanbul Finans Merkezi’nde Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak.

4) CARİ AÇIK
4.1 Yapısal Cari Açık azaltılacak: Cumhurbaşkanlığına bağlı; Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ile Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı yılın sonuna (31 Aralık 2021) kadar kurulacak.
4.2) İhracat tabana yayılacak, ihracatçılarımızın rekabet gücü artırılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar Yurtdışı Lojistik Merkezleri (YDLM) açılacak ve Yeni Nesil Serbest İhtisas Bölgeleri faaliyete geçirilecek.
4.3) Uluslararası standartlara uyumlu bir Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası oluşturulacak. İlgili Kanun yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar çıkarılacak.
4.4) Sanayide Yeşil Dönüşüm desteklenecek: 2023’e kadar (31 Aralık 2022) enerjisini kendi karşılayan kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) hayata geçirilecek.  2021 sonuna (31 Aralık 2021) kadar Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak, elektrikli araç şarj altyapısı hayata geçirilecek.

5) İSTİHDAM
5.1) İstihdam Teşvikleri revize edilecek: Yıl sonuna kadar (31 Aralık 2021).
5.2) İstihdam finansmanı kolaylığı sağlanacak: 30 Haziran 2021’e kadar mikro ve küçük ölçekli firmalara yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacak, kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek.
5.3) Genç istihdamını ve işgücü niteliğini artıracak adımlar atılacak: 30 Eylül 2021’e kadar Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanacak.
5.4) Yeni nesil çalışma yöntemleri yaygınlaştırılacak: Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edildi.
5.5) Geleceğin işleri odaklı işgücü dönüşümü hızlandırılacak: 30 Haziran 2022’ye kadar işgücü piyasasını yönlendirmek için ‘sektörel beceri haritaları’ oluşturulacak.

6)  KURUMSAL YÖNETİŞİM
6.1) Finansal İstikrar Komitesi kurulacak: 30 Haziran 2021’e kadar.
6.2) Ekonomi Koordinasyon Kurulu kurulacak.
6.3) Kurumsal yapılar güçlendirilecek: TÜİK Haziran sonuna kadar “ilişkili kuruluş” yapısına dönüştürülecek.

7) YATIRIMLARIN TEŞVİK EDİLMESİ
7.1) Özel Kesim Yatırımlarının Korunması Hakkında Kanun çıkarılacak: 31 Aralık 2021’e kadar.
7.2) Devlet Destekleri Reformu yapılacak: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar.
7.3) Yatırım Teşvik Sistemi reforme edilecek: Yıl sonuna (31 Aralık 2021) kadar mevcut teşvik sistemi sadeleştirilerek seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulacak.

8. İÇ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI
8.1) İç ticareti kolaylaştırılacak tedbirler hayata geçirilecek: Elektronik defter tutulmasına ilişkin sistem altyapısının 30 Mart 2023’e kadar tamamlanması öngörülüyor.

9) REKABET
9.1) Dijital Piyasaların Düzenlenmesine Yönelik Kanun Teklifi hazırlanacak: 30 Mart 2022’ye kadar.

10)PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ
10.1) Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak: 30 Mart 2022’ye kadar.

İnsan Hakları Eylem Planı açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığınca “Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’nda, konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır” dedi ve planın ayrıntılarını tek tek anlattı. Plan, insan hakları standartlarının yükseltilmesine yönelik 9 amaç ve 11 temel ilkeden oluşuyor.

Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek yargı organlarının başkanları, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yargı mensupları, azınlık cemaatlerinin temsilcileri, bazı ülkelerin büyükelçileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

9 amaç ve öne çıkan faaliyetler:
1)Daha güçlü bir insan hakları koruma sistemi: Avrupa Birliği (AB) ile bilhassa Vize Serbestliği Diyaloğu’nda karşılanması beklenen hususlara yönelik çalışmalara hız verilecek.
Anayasa Mahkemesi’nce bireysel başvuru sisteminin etkinliği artırılacak.
Demokratik katılımı güçlendirmek için siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı çalışma başlatılacak.
Ceza infaz kurumlarını insan hakları odaklı olarak denetlemek ve takip etmek için bağımsız bir ‘Ceza İnfaz Kurumları İnsan Hakları İzleme Komisyonu’ kuruluyor.

2) Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi: Hakim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak hem yargı teminatı güçlendirilecek hem de kararların hızlanması temin edilecek. Terfi ve teftiş mekanizması objektif performans kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandırılıyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun denetim alanı genişletiliyor, istinaf dairelerine bozma yetkisi veriliyor. Adil kararın makul sürede verilmesini temin için hedef süre uygulaması, istinaf yargılaması ve adli tıp raporları için de getiriliyor. İdari yargıda gerekçeli kararın otuz gün içinde yazılması zorunlu kılınıyor.

3) Hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık: İdareye yapılan başvurularda cevap verme süresi 60 günden 30 güne indiriliyor.
AB’nin ‘Doğrudan Yabancı Yatırımların İzlenmesi Hakkında Çerçeve Kararı’ ile uyumlu hukuki düzenlemeler yapılacak. Kişilere, idari mekanizmalar nezdinde iş yapma kolaylığı sağlayacak adımlar atılacak.
Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararları, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde kamuoyunun erişimine açılacak.
Finans, sendika, imar ve kamulaştırma gibi alanlar ile vergi ve bilişim suçlarında ihtisas mahkemeleri kurulacak.

4) İfade, örgütlenme ve din özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi: Mevzuatı ve uygulama, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçirilecek.
Basın, yayın ve internet yoluyla işlenen suçlarda, muhakeme şartı olan süreleri, ifade özgürlüğünü güçlendirmek amacıyla yeniden ele alınacak.
Gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştirilecek.
Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmaları sağlanacak.

5) Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi: “Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık” ilkeleri doğrultusunda, katolog suçların kapsamı daraltılıyor, “somut delile dayanma şartı” getirilerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilke tahkim ediliyor.
Sulh ceza hakimliklerinin tutuklama ve diğer koruma tedbirlerine ilişkin kararlarına karşı dikey itiraz usulü getiriliyor.
Sadece ifade vermek için mesai saati dışında yakalayıp gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı bulup gözaltına alma gibi uygulamalara son verilecek.
Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazaretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapılacak.

6) Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü ile özel hayatının güvence altına alınması: İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımı kaldırılıyor.
Olay yeri inceleme, adli arama ve fiziki el koyma işlemlerinin dijital olarak kayıt altına alınması zorunluluğu getiriliyor.
Kadına karşı şiddet suçlarını etkin bir şekilde soruşturmak amacıyla kurulan özel soruşturma büroları ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili öngörülen ağırlaştırıcı sebep, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilmesi sağlanıyor.

7) Mülkiyet hakkının daha etkin korunması: Acele kamulaştırmaya ilişkin hükümleri de içerecek şekilde, kamulaştırmayla ilgili tüm mevzuat yeniden ele alınacak.
İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlanacak.
İmar planı izleme, değerlendirme ve denetleme sistemi oluşturulacak. İmar parselasyon işlemlerinden doğan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışma yapılacak.
Yerleşik yargı içtihatlarının idare tarafından düzenli olarak takip edilmesini sağlayarak, başvuruları kabul etme ve davadan vazgeçme gibi konularda kurumların yetkileri artırılacak.

8) Toplumsal refahın güçlendirilmesi ve kırılgan kesimlerin korunması: Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmalar en üst seviyeye çıkarılacak. Engelli bireylerin kamu görevlerinde istihdamını zorlaştıran hükümler tespit edilip kaldırılıyor. Sağlık raporlarında engellilik oranı ve haline ilişkin kriterlere bir standart getirilerek bu konuda yaşanan sorunlar giderilecek.
Tabiatı ve çevreyi beraber paylaştığımız hayvanları ‘mal’ olarak değil, ‘can’ olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliği yapılacak.
Uyuşturucu ile mücadeleye kararlılıkla devam edilecek. Önleme ve tedavi görevlerini yürüten ÇEMATEM ve AMATEM’lerin sayıları, kapasiteleri ve etkinliği artırılacak.

9) İnsan hakları konusunda üst düzey idari ve toplumsal farkındalık: Kolluk görevlilerinin eğitim faaliyetlerinde, temel insan hakları konularına daha etkin şekilde yer verilecek.
Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkanı getiriliyor.
Hızlı ve doğru bilgilendirme için adliyelerdeki basın sözcülüğü daha etkin hale getiriliyor.
İnsan hakları bilincinin küçük yaşlardan itibaren yerleşmesi amacıyla, ilk ve ortaöğretimde bu konuları içeren ders programları geliştiriliyor.
İnsan hakları eğitimini teşvik etmek için yurt dışındaki insan hakları eğitim programlarına yönelik ‘İnsan Hakları Araştırma Bursu’ hazırlanıyor.

Ekonomi Reformları Kitapçığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘Ekonomi Reformları’ için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlandı. 
Reformların ana hedefi: “Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim.” Reform paketinin temel amaçları ise ‘Makroekonomik istikrarın temini’, ‘Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları’ ile ‘Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim.’ Kitapçığa göre, ‘makroekonomik politikalar’ ve ‘yapısal politikalar’ olmak üzere iki ana reform alanı, her iki ana hedef altında da 5’er başlık bulunuyor: ‘Makroekonomik politikalar’ kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam; ‘yapısal politikalar’ kapsamında ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ile piyasa gözetimi ve denetimi yer alıyor.

Kitapçıkta dikkat çeken bazı başlıklar şöyle: Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek.
Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren ‘Kamu Maliyesi Raporu’ üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak mali disiplin güçlendirilecek.
Sosyal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.
Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek.
Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.
Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek.
Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak.
Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak.
Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek.
İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

Esnafa vergi muafiyeti
Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak. (Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, esnafa gelir vergisi muafiiyetinin 2021 yılı kazançlarıyla başlayacağını ve kalıcı olacağını açıkladı.)

Dijital Vergi Asistanı sistemi geliyor
Mükellef memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak için ‘Dijital Vergi Asistanı’ sistemi oluşturulacak. Uluslararası yatırımcıların vergi konusunda karşılaştıkları sorunları engellemek amacıyla Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları revize edildi. Birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergi meselelerinde ‘Karşılıklı Anlaşma Yöntemi’ kullanılacak. Yatırımcı güvenini ve vergideki öngörülebilirliği artırmak amacıyla ‘Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları’ yaygınlaştırılacak. Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi inceleme süreleri kısaltılacak.

Hal Yasası geliyor
İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası çalışmaları tamamlandı, yasa teklifi TBMM’ye sunulacak.

Katılım finans sistemi güçlenecek
Müstakil Katılım Finans Kanunu hazırlandı, çeşitli kanunlar altında düzenlenen katılım finans sektörü tek bir çatı altında toplanırken; katılım finans altında yer alan tüm sektörlere yönelik uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulu hayata geçirildi. Uluslararası standartlarda bir Katılım Finans Tahkim Mekanizması kurulacak.

Risk merkezi yeniden yapılandırılıyor
Türkiye’nin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi yeniden yapılandırılıyor.  Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY, ayrı bir şirket çatısı altına alınacak. Bu alanda muadilleriyle rekabet edebilecek güçlü bir yerli markanın oluşması sağlanacak.

BES’in kapsamı genişleyecek
Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) derinleşmesine ve gelişmesine katkı sağlanacak, nüfusumuzun yüzde 25’ini oluşturan 18 yaş altındaki çocukların sisteme girebilmesinin önündeki engeller kaldırılacak. Süreç yüzde 25 devlet katkısıyla desteklenecek. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 yılı sonuna kadar BES’e aktarımına imkan verilecek.

Yeşil OSB'ler geliyor
Sanayide yeşil dönüşüm: Enerjisini kendi karşılayan ve kaynak verimliliği yüksek yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) hayata geçirilecek.

Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak
Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. İlaçtan aşıya medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla rekabetçi bir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmaları bu Başkanlığın sorumluluğunda yürütülecek.

Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak
Türkiye’nin yazılım alanındaki kabiliyetlerini geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazandırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Bu iki yeni yapı tıpkı ‘Savunma Sanayi’nde olduğu gibi sağlıkta ve yazılımda yerlilik oranlarının artmasına hizmet ederek, yurt içi ekosistemi besleyecek ve ülkemize yeni üstünlük alanları kazandıracak.

EXİMBANK yeniden yapılandırılacak
EXİMBANK ihtiyaçları ve uluslararası uygulamaları dikkate alarak yeniden yapılandırılacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) da katmadeğeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde geliştirilecek.

Uzaktan çalışma mevzuatına revize
Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanun’da açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

İŞKUR desteklerinde revizyona gidilecek
Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidilecek. Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını desteklenecek.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi
Emsal ülkelerde yeni yatırım çekmek için uygulanan nakit teşvik modelleriyle rekabet edecek yaklaşımlar geliştirilecek, nakit teşvik uygulamalarına Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile başlanılacak. Büyük yatırımlarda, kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı getirilecek.

SGK Prim Desteklerine ek süre
Yatırım teşviklerinde uygulanan Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği süreleri, genç ve kadınların istihdam edilmesi durumunda ilave süreler verilerek uygulanacak.

KVKK,  AB'ye uyumlanıyor
AB Genel Veri Koruması Tüzüğü’nün (GDPR) yurt dışına veri aktarılmasına yönelik hükümleri esas alınarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılacak.

Ekonomi Reformları Eylem Planı (Reform Takvimi) açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reform Paketi’nin eylem planının takvimlendirilmiş detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi Reformlarımızın takvimini tamamladık. Bakanlığımızın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayırlı olsun” dedi.

34 başlık, 154 eylem: Toplam 38 sayfadan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda (Reform Takvimi), 78 kanun, 55 idari karar, 18 idari düzenleme, 15 Cumhurbaşkanlığı Kararı, 11 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 7 ikincil mevzuat, 5 ikincil düzenleme yapılması öngörülüyor.
10 ana başlık, 34 alt başlık altında, 154 takvimlendirilmiş eylem bulunan Plan'da; her bir eylemin bitiş tarihi, eylemden sorumlu ve ilgili kurum-kuruluşlar ile eylemin nasıl bir düzenlemeyle hayata geçirileceğine ilişkin bilgiler (Tabloda Eylem No, Eylem, Sorumlu Kurum/Kuruluş, İlgili Kurum/Kuruluş, Kanun/İdari Karar/CB Kararı, Eylemin Bitiş Tarihi başlıkları altında) yer aldı.
Planda öngörülen eylemlerin tamamı 2023 yılı Mart ayına kadar tamamlanacak. Bunlardan 121’i 2021’de, 24’ü 2022’de, 1’i 2023’te hayata geçirilecek, 5 eylem ise sürekli hale getirilecek, iki düzenleme ise kısa süre önce hayata geçirildi; Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ), Finansal Kurumlar Birliği’ne üye olması ile uzaktan çalışma mevzuatının yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilmesi Mart'ta tamamlandı.

11 temel ilke
1) İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar. Devletin temel amaç ve görevi, bu hakları korumak ve geliştirmektir.

2) İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3) Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.
4) Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız ve dürüst biçimde sunulması, bütün yönetsel faaliyetlerin temel özelliğidir.
5) Mevzuat, tereddüt doğurmayacak şekilde açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içerir, kamu otoriteleri bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden hayata geçirir.
6) Sözleşme özgürlüğüne, hukuki güvenlik ilkesi ve kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak hiçbir şekilde müdahale edilemez.
7) Devlet, girişim ve çalışma hürriyetini rekabete dayalı serbest piyasa kuralları ile sosyal devlet ilkesi çerçevesinde korur ve geliştirir.
8) Adli ve idari işleyiş; masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkelerini koruyan, gözeten ve güçlendiren bir yaklaşımı merkezine alır.
9) Hiç kimse, eleştirisi veya düşünce açıklaması nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz.
10) Bağımsız ve tarafsız yargı ile korunan hukuk devleti, hak ve özgürlükler ile adaletin teminatı olarak her alanda tahkim edilir.
11) Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes, etkili kanun yollarına zahmetsiz şekilde erişebilmelidir. Adalete erişim, hak ve özgürlüklere saygının merkezindedir.

Merkez Bankası yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.
Bayburt’ta 23 Mayıs 1967'de doğan Kavcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü denetim uzmanı olarak bitiren Kavcıoğlu, Hastings College'ta işletmecilik üzerine eğitim gördü.
Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Kavcıoğlu, Esbank TAŞ ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'de çeşitli görevlerde yer aldı. 26. dönem Bayburt milletvekili olan Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babası.

Yorumlar (0)