OSB'DEN HABER Haberleri Tümü

OSB'ler (KSS'leri)

Yeni Teşvik Yasası'nın yeni boyutlar getirdiğini söyleyen Özdebir; bu çerçevede, 2012 yarı yılında özellikle ülkemizin doğusunda yer alan 5. ve 6. bölgelerde ciddi firmalara yer tahsisleri yapıldığının gözlemlendiğini aktarıyor.Sanayimizin organize dinamiği OSB'ler:

Yatırım ve üretim merkezi: OSB'ler reel ekonominin dinamosudur
Yeni Teşvik Yasası'nın yeni boyutlar getirdiğini söyleyen Özdebir; bu çerçevede, 2012 yarı yılında özellikle ülkemizin doğusunda yer alan 5. ve 6. bölgelerde ciddi firmalara yer tahsisleri yapıldığının  gözlemlendiğini aktarıyor. Gelişme kapsamında bazı Organize Sanayi Bölgeleri'nin ilave alan ihtiyacı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na talepte bulundukları bilgisini de veren OSBÜK Başkanı Özdebir; Bu tahsislerin yatırıma dönüşerek ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söylüyor.
Yatırımlarda OSB?lerin tercih edilmesinde il bazına göre 1 derece atlatılması, çarpık sanayileşmenin önüne geçilmesi ve sağlıklı sanayileşmenin sürdürülebilmesi yönünden OSB'ler için görece pozitif ayrımcılık uygulamasını yerinde bulan Özdebir'e göre Anadolu'da kurulu bulunan OSB'lerdeki boş parsellerin aktif hale getirilmesi için teşviklerin sağlıklı uygulanması gerekmektedir: Yatırımların cazip hale getirilmesi için belirlenen, KDV istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi, Yatırım Yeri Tahsisi, Faiz Desteği, Gelir Vergisi Stopajı gibi teşvik kalemleri yatırımcılarımız için büyük önem arzetmektedir.

Yeni Nesil OSB'ler oluşmaya başladı
OSB'ler teknik lise, meslek lisesi ve teknik üniversiteler temelinde hızla okullaşmaya başladılar. Nitelikli eleman temini konusunda yapılan girişimler sonucu, Organize Sanayi Bölgelerinde açılacak mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere eğitim öğretim desteği verilmesi okullaşma hareketini hızlandırdı.
OSB'ler ve katılımcıları için son derece önemli ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren söz konusu görev ve yetkilerin; minimum maliyet ve azami verimlilik sağlanarak kullanılması ve OSB'ler için yeni bir alan olan mesleki ve teknik eğitim konusunda bilgi edinilmesi, sorunların tespit edilerek yetkililere ulaştırılabilmesi amacıyla  OSBÜK I. OSB Eğitim Zirvesi'ni gerçekleştirdi.
Ülkemizde meslek liseleri konusunun iyi algılanması ve yaygınlaştırılmasını savunan Özdebir konuya kurumsal ilgilerini örnekliyor: Üst kuruluşumuzca faaliyet gösteren, 10 ayrı Teknik Çalışma Komisyonları'na ilaveten "Mesleki ve Teknik Eğitim Komisyonu" adı altında yeni bir ihtisas komisyonu kurulmuş ve ilgili konunun her yönüyle ele alınması için toplantılar yapılarak, sorun ve çözüm önerilerinin ilgili kurum/kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, OSB'ler için 2012 yılında başlanan mesleki eğitim serüveninin 2013 yılında bir çok OSB'de yaygınlaşarak daha da artacağı düşüncesindeyiz."
OSBÜK, "OSB Enerji Zirvesi"nin altıncısını da gerçekleştirdi. Bu kez OSB'lerde Enerji Verimliliği konusu ele alındı. Amaç; en düşük enerji girdisiyle en fazla üretimi gerçekleştirmek ya da belirli bir üretimi en düşük enerji kullanımıyla gerçekleştirmek olarak tanımlandı.
Nurettin Özdebir bir tarafta OSB'ler yatırımcı beklerken, diğer tarafta yol ve akarsu kenarlarına, tarlalara ve tarıma elverişli arazilere münferit sanayi tesisleri kurulduğuna dikkat çekerek; her bir tesis için ayrı ayrı hizmet götürülmesi sebebiyle işletme maliyetlerinin artmasına ve özellikle çevre mevzuatı açısından kontrolden uzak işletmelerin ortaya çıkmasına sebep olunduğunu da vurguluyor; 2.000 metrekareden büyük kapalı alan gerektiren sanayi yatırımlarının OSB'lerde kurulmasının yasal zorunluluk haline getirilmesini savunuyor.
Öte yandan Özdebir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca büyük küçük demeden belediyelere merkezi arıtma yatırımları için karşılıksız mali destek verilmesine rağmen her biri pek çok ilçemizden büyük olan OSB'lerin merkezi arıtma tesislerinin söz konusu yardım kapsamı dışında tutulması'nı da eleştiriyor.
"Ülke genelinde reel ekonominin dinamosu OSB"ler; katma değer sağlamış, ülke insanının refah seviyesini arttırmada ulusal bütçe kalemlerinde önemli girdilere neden olurken bölgesel göçlerin önlenmesinde en önemli aktör haline gelmişlerdir" diyen OSBÜK Başkanı Özdebir değerlendirmesinde "Üretim üssü olan OSB'lerimizde modern çağın gereği bilimsel yaklaşımlar benimsenerek teknolojik yenilikler, teknokent, bilim-kent, Ar-Ge, global pazar, inovasyona büyük önem verilmiştir" diyor.

OSB'lerdeki teşvik 6. Bölge'ye eşit olmalı
Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay OSB dünyasının da içinden biri olarak 2013 yılı başında KobiEfor için kapsamlı bir durum değerlendirmesi yaptı.

Teşviklerden yatırımcı memnun
Hüseyin Kutsi Tuncay Yeni Teşvik Yasası'nın 3, 4 ve 5. bölgelerde özellikle vergi indirimi uygulamasının yatırım döneminde uygulanmasından dolayı yatırımcıyı memnun ettiği görüşünde. Tuncay, "OSB'lerde yer alacak yatırımların 2013 yılında teknik düzenlemelerle daha fazla teşviklerden faydalanması gerektiğini düşünmekteyim" diyor.
İhtisas OSB'lere sağlanan ayrıcalıkların diğer OSB'leri de kapsaması gerektiğini söyleyen Tuncay'ın önerisi şöyle: "Asgari yatırım konuları ve tutarları 6. bölgeye eşit olarak tüm OSB'lerdeki yatırımlar için de uygulanabilir."
Hüseyin Kutsi Tuncay OSB'ler için durum değerlendirmesini başlıklar halinde aşağıdaki biçimde özetliyor:

"1. OSB"lerde eğitim
OSB'lerde bulunan işletmelerdeki işgücünün niteliğini geliştirmeye yönelik olarak bazı programların OSB Bölge Müdürlükleri koordinatörlüğünde uygulanması, işletmelerin rekabet gücünü olumlu etkileyecektir. Meslek eğitimi ve meslek içi eğitim konularında, özel-kamu işbirliği ile kurulacak okullarda, müfredatın bölgedeki işletmelerin ihtiyaçları ve katılımları doğrultusunda belirlenmesi programların başarısını arttıracaktır.

"2. OSB"lerde enerji verimliliği
Türk sanayi yapısı özellikle yüksek enerji tüketen sanayileri içeren bir özellik göstermektedir. OSB'ler ve sanayi tesislerinde yapılan incelemeler sonucunda "Enerji Verimliği" konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiş, bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen İzmir Atatürk OSB'de faaliyet gösteren 20 sanayi tesisinde çalışmalar tamamlanmış ve yüzde 20-30'a varan enerji tasarrufu sağlandığı görülmüştür. Bu projenin ülkemizdeki OSB'lere yaygınlaştırılması için kapsamlı uzun soluklu bir projenin uygulamaya konulması gerekir.

"3. Üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji, inovasyon"
OSB'ler, işletme işbirlikleri veya OSB tarafından kurulacak Ar-Ge ve yenilikçilik merkezleri için en uygun ortamlardır. OSB'lerin Ar-Ge yapabilmelerinin önü açılmalıdır.

"4. Altyapı, çevre, lojistik"
OSB'ler ülkemizin sanayi politikaları bakımından en iyi uygulamalarından biridir. Ancak, bazı belediyeler OSB'leri rakip kuruluşlar olarak görmektedir. Bu durum aşılmalıdır.

Dudullu OSB:
Kreşten sonra ticaret portalı heyecanı
2012'yi Türkiye'deki OSB'lere örnek olacak kreş yatırımıyla tamamlayan Dudullu OSB, 2013'te de ses getirecek projelere odaklanıyor. Projelere ilişkin bilgi veren Dudullu OSB Bölge Müdür Murat Fırat, ilk aşamada İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen "KOBİ'ler Küresel Pazara Taşınıyor" projesine yoğunlaşacaklarını belirtiyor: "Bölge firmalarının ürünlerinin sergileneceği, tanıtılacağı bir e-ticaret portalı oluşturuyoruz. Temel amacımız KOBİ ağırlıklı Dudullu'da KOBİ'leri küresel pazara açabilmektir."
Sözkonusu firmaların kendi imkanlarıyla ürünlerini yurtdışına pazarlayamadığını kaydeden Fırat, proje hakkında şu bilgileri veriyor:  "1 milyon TL"yi bulan projeye Ocak 2012 itibarıyla başlıyoruz. İlk aşamada 140 KOBİ, hiçbir ücret ödemeden projede yer alacak. Daha sonra ise bölgedeki tüm firmaların sistemde yer almasını sağlayacağız. Projenin özel amacı şöyledir: e-ticaret Sanal Pazar Yeri Portalı ile  en az 1.000 üye KOBİ'ye internetin getirdiği fırsatlar için tanıtım imkanı. Modül uygulama olarak 140 üye firmaya e-ticaret gelişim odaklı eğitim ve danışmanlık hizmeti. 140 KOBİ çalışanına e-ticaret;  80 KOBİ çalışanına "Web Site Geliştirme ve Grafik Tasarım", 80 KOBİ çalışanına "Ürün Tasarım ve Hizmet Geliştirme" eğitimleri verilmesi ve 20 kişinin "e-Ticaret KOBİ Danışmanı" olması için yetiştirilmesi."
Proje sayesinde şu an Excel dosyaları üzerinde takip edilen İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi firmalarının iş ve işlemleri için bir veri tabanı oluşturulmak sureti ile bu işlemler çevrim içi olarak internet üzerinden takip edilebilecek.  Veri tabanından; e-Hizmet Programıyla (mali işler, imar ve yapı, elektrik, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, güvenlik, eğitim, sağlık, atık, vb.) gibi bilgilere çevrimiçi/intranet ile ulaşılması sağlanacak. Ayrıca;  e-Bilgi programıyla (sektörel, iş kolları, alfabetik, bölgesel, vb.) gibi bilgilerle e-iş için firmalar arası eşleştirme oluşturulması, sorgulama ile erişilebilirlik, teşvik, kanun ve mevzuatlar gibi konulardaki bilgiler firmaların hizmetine sunulacak.  140 firmadan sonra ise firmaların belli bir ücret karşılığı sistemde olması temin edilecek.

Dudullu OSB'ye okul kuruluyor
Dudullu OSB'de 2013 yılı aynı zamanda farklı projelere start verme yılı anlamına geliyor. Zira OSB Yönetimi, daha önce spor, kongre ve konaklama merkezi olarak lanse ettiği projeyi farklılaştırarak spor merkezi ve okul projesini yürütecek. Kreş yatırımı nedeniyle spor kompleksini 2013'e ötelediklerini anlatan Fırat, yeni dönemde hem spor kompleksini bitireceklerini ve Dudullu OSB'ye meslek yüksek okulu ve üniversite kurmak adına  çalışmalara yoğunlaşacaklarını anlatıyor. Fırat, "Üniversiteyi hiçbir OSB'nin dillendirmediği dönemde gündemine alan bir OSB'yiz. Bölgenin teknik eleman ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir okul düşünüyoruz. Üniversite içinde vakıf kurma çalışmalarını hızlandıracağız" diye konuşuyor.

Kreş örnek oldu
Dudullu OSB'yi diğer OSB'lerden ayıran icraatlarından birini de kreş oluşturuyor. 0-66 ay arası çocukların bakımı için kurulan 311 çocuk kapasiteli kreş, 2012 itibarıyla hizmete başladı. Birçok OSB'nin de benzer bir proje geliştirerek kendilerinden bilgi aldığını aktaran Fırat bilgiyi aktarıyor: "Kreş çalışmamız Türkiye'ye örnek oldu. Farklı mevzuatla yürüdüğü için bu alandaki bilgi birikimimizi diğer OSB'ler ile de paylaşıyoruz. OSB olarak gerekli tüm yasal izinlerimizi alarak kreşimizi hizmete açtık. Görsel malzemesi oldukça fazla, etkinlikleri bol, beslenmesi ve uyku düzeni olan bir içerik oluşturuldu."
Dudullu OSB'nin kreşi, fiyatlardaki farklılığı yansıtarak bölge dışı çocuklara da hizmet veriyor. Fırat, fiyatların çevredeki yuvalara oranla düşük olduğunu belirterek, "Kreşin giderleri şu anda OSB tarafından karşılanıyor. Ama biz kendi ayakları üzerinde duran bir yapının kurulmasını istiyoruz. Bu yapının tercih edilirlikle beraber oluşacağını düşünüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 300 TL kreş desteği olacak. Bu yardımla fiyatlar cazip hale gelecektir" diye konuşuyor.

A. NASIR DUYAN
Mardin OSB Başkanı
Mardin OSB bölgenin cazibesidir
Mardin Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'de Belediye, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları gibi başka Sivil Toplum Örgütlerinden destek almadan kurulan belki de ilk OSB'dir. Sanayi tesislerinin yoğun olarak kurulması 1990 yılından sonrasına dayanmaktadır. Mardin?e gelen her vali Organize Sanayi Bölgemiz için ellerinden geleni fazlasıyla yapmışlardır. Mardin bu yatırımların meyvelerini toplamaya başlamıştır. Bölgemiz Doğu ve Güneydoğu'nun yeni cazibe merkezi olmuş, Ortadoğu'nun en büyük pazarı olan II. Buğday Pazarı kurulmuştur. Bu da ihracat rakamlarındaki artışla açıkça görülmektedir. Mardin gerek sanayisi ile gerek turizm potansiyeli ile geleceğin en parlak illeri arasındadır. İhracatta 1 milyar doları aşma noktasına ulaşmıştır. Yeni teşvik paketinin bu bölgeye daha fazla destek sağlaması ile ihracatta büyük bir sıçrama yaşanacağına inanıyorum.
Dünya Kültür mirasına aday olan ilimiz, ülkemizin dünyada özellikle Avrupa'nın Ortadoğu pazarına açılmasında dikkati çeken coğrafi konumu kapsamında Ortadoğu ülkelerinden ikisine (Suriye-Irak) sınır kenti olması nedeni ile ülke içinde de avantajlı bir konumda olduğu aşikardır.
Bu durumu fark eden girişimci Mardin halkı kurduğu Mardin Organize Sanayi Bölgesi ile Ortadoğu ülkelerine yapılan ticaretten daha fazla pay almaya aday olduğunu, hatta bu alanda bir köprü ayağı olabileceğini ispatlamıştır. Günümüz itibari ile mevcut alanımız ful kapasite çalışmaktadır. Doluluk oranı yüzde yüzdür. Duyulan ihtiyaç üzerine 412 bin metrekarelik ilave alan çalışması başlatıldı. Altyapı yapım işleri ve elektrik altyapı işleri devam etmektedir. Arsa taleplerine olan yoğun ilgi göz önünde bulundurulduğunda ilave alanın yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır. Bu nedenle sayın Valimiz'in öncülüğünde II. OSB kurma çalışmaları devam etmektedir.
Bölgenin su ihtiyacı OSB'nin kendi açtığı kuyulardan, enerji ise; Tedaş'a ait 34.5 kilovoltluk yüksek gerilim hattından beslenmektedir. Bölgemizde atık su arıtma tesisi inşaatı devam etmekte olup 2013 yılının ilk aylarında tamamlanacaktır.
Mardin OSB'nin lojistik konumu da eşsizdir. Mardin'in Irak'a yakın, Suriye ile sınır kenti olması, Organize Sanayi Bölgesi'ne 1 km mesafede demiryolu hattı ve 5 km mesafede havaalanının bulunması, yurt içi ve yurt dışına yapılacak ihracatlarda ulaşım sorunu yaşanmıyor olması ilimizi daha avantajlı kılmaktadır.
Bölgemizin sorunlarından biri kalifiye eleman bulmaktır. Bölgemizde Mesleki Eğitim Merkezi bulunmaktadır. Ayrıca Avusturya firması olan Andrizh Meslek Edindirme Okulu bulunmaktadır. Yabancı hocaların eğitimi eşliğinde Elektrik, Kaynak ve Makine bölümlerinde çok başarılı ve son derece kaliteli bir eğitim verilmektedir.
Bölgemizde yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmeye dönük ciddi çalışmalar yapıyoruz. Güneş Enerjisi ve Rüzgar Gülü fizibilite çalışmalarına başladık.
Altyapıyı tamamladıktan sonra yol sorunumuzu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı?nın kredi desteğiyle bitireceğiz.

TOSB:
TOSB üniversite için YÖK'ten onay bekliyor
Kurumsallaşan yapısıyla Türkiye'nin örnek ihtisas OSB'si olan TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, üyelerine daha iyi hizmet vermek adına üniversite projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Teknik  alanda niteliği yüksek, Alman ekolünün teoriyle pratiği buluşturduğu sisteminin uygulanacağı üniversite için Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) başvurular yapılmış. TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarını şöyle anlatıyor: "Bölgenin insan kaynağı ihtiyacını nasıl karşılayacağımızı düşünerek daha önce meslek lisesi oluşturmuştuk. Bu anlamda yerini OSB'nin sağladığı, Ahmet Bayraktar ailesinin inşaatını yaptığı Hatice Bayraktar Endüstri Meslek Lisesi Milli Eğitime bağışlandı. Şu anda 600 öğrenci okulda eğitim görüyor. Ancak değişen dünya ve sektör koşullarını göz önüne alarak bir üst seviyede ne yapabiliriz derken ön lisans, lisans ve lisans üstü alanda eğitim için üniversite kurmaya karar verdik. TOSB Gelişim Vakfı (TOGEV) kuruldu, üniversitenin kuruluş yapısını hazırladık ve YÖK?ün onayına sunduk. İzinlerin çıkmasıyla çalışmalara başlayacağız. Alanında iddialı, butik bir üniversite kurmak istiyoruz."
Çiftçi, üniversite için şimdiden 2 bin 500 metrekare bir alanı hazırladıklarını ve 60 dönüm alanı da kampus alanı olarak ayırdıklarını duyuruyor. Etrafı yeşil ve ormanlarla kapalı alanda eğitim vermek isteyen TOSB, izinlerin çıkmasıyla 2014- 2015 eğitim öğretim yılında okulu faaliyet geçirmek istiyor. Eğitimin niteliğinin önemli olduğunu kaydeden Çiftçi, şu bilgileri veriyor: "Türkiye'de yeteri kadar üniversite var kanaatindeyim. TOSB olarak da bizim işimiz eğitim değil, biz sanayiciyiz. Ama sanayici olarak şunu görüyoruz: bugünkü üniversitenin yetiştirdiği insanlar çalışma hayatına hazır değil. Özellikle bir mühendisin istenilen seviyede olabilmesi için 2 yıl işletmede çalışması gerekiyor. Bu süreyi kısaltmanın ilacı pratik ile teoriyi beraber yürütmektir. Üniversitemizde bu soruna çare olacak bir çalışma yapacağız. Almanya'da uygulanan teorili pratik eğitim sistemini üniversitemizde uygulayacağız. Bunu yaparken de tek ekole bağlı kalmak istemiyoruz. Japonya, Amerika gibi ülkelerde yürütülen sistemlerin incelemesini de sürdürüyoruz."
1990'lı yıllarda Taysad'a üye 40 firmanın bir araya gelmesiyle temelleri atılan TOSB OSB, şehir içinde sıkışmış, OSB'ye ihtiyaç duyan üreticileri biraya getirmeyi hedefledi. İhtisas OSB olarak yasal düzenlemenin yapılmadığı yıllarda hayata geçen OSB, 2000 yılında OSB Kanunu?nun çıkmasıyla yasal yapısına kavuştu. Bugün kurumsal yapısıyla, Türkiye'nin örnek ihtisas OSB'si olan TOSB'un varlığı ihtisas OSB'lerin de Türkiye'de başarılı olabileceğini gösteriyor. Çiftçi, "Türkiye'de ihtisas OSB kurmak zor değil ama devam ettirmek zordur. Türkiye şartlarında kolay bir iş değil. Çünkü sektörün cazibesi kayboldukça firmalar farklı alanlara yönelir. TOSB olarak sektörümüzün disiplinli olmasının faydasını gördük. Bugünlere geldik" diyor. TOSB, 2 milyon 800 bin metrekare alandan oluşuyor. 376 bin metrekaresi yeşil alan ve orman olarak kayıtlı bölgede sanayiye 1 milyon 800 bin metrekare alan tahsis edilmiş. TOSB' un sanayi parsel sayısı 98 ve bunun 67 tanesinde üretim yapılıyor. Bölgede 11 tesisin inşaatı devam ediyor ve 5 parsel de proje aşamasında. Çiftçi, önümüzdeki dönem projelerine devam edenlerin eklenmesiyle doluluk oranının yüzde 85' lere ulaşacağını öngörüyor. Orta ve büyük işletmelerin yer aldığı OSB'de firmaların 3'te 1'i yabancı sermayeli şirketlerden oluşuyor. Şu anki istihdam ise 12 bini buluyor. Yüzde 100 doluluğa ulaşıldığında ise istihdamın 17 bine ulaşacağı hesaplanıyor. Bölgenin genişleme alanı olmasa da yatırımcı talepleri gelmeye devam ediyor. Yunus Çiftçi, bölgede proje bazlı üretim yapmak isteyen yabancı firmalar için kendi arsaları üzerinde bulunan fabrika alanlarını kiraladıklarını açıklıyor. Bu yöntemle bölgede toplam alanı 40 bin metrekare olan 5 fabrika binası inşa ettiklerini söyleyen Çiftçi, talep olması halinde 6. Fabrikayı da inşa edebileceklerini açıklıyor. Söz konusu gelirler bölgede sanayiciye yük olmadan yürütülen çalışmalar için kullanılıyor. Son söz olarak Türkiye ekonomisine ilişkin öngörüde bulunmasını istediğimiz Yunus Çiftçi, 2012'in yavaş ekonomisinin 2013'te de devam edeceğini yüzde 3'lük büyüme ihtimalinin iyimser kalacağını düşünüyor.

SAVAŞ ÖZAYDEMİR
Eskişehir OSB Başkanı

Eskişehir, kümelenmeyle fark yaratıyor
Bugün ulaştığı 32 milyon metrekare  alanıyla tek parça halinde Türkiye'nin en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. 2013 yılında da yaklaşık 1 milyon metrekare genişlemeyi hedefliyoruz. 2013 yılında Bölge Müdürlüğümüz'ün yeni hizmet binası da hizmete girecek. Eskişehir sanayisinin gelişmesine destek olacak Lojistik OSB'nin imar planı tamamlanacak ve istimlak yapılacaktır. OSB'nin katkılarıyla kurulan kümelerin fiziki alanlarının hazırlanması amacıyla yapılan projeler somutlaştırılacaktır. Bu kapsamda "Raylı Sistemler Kümesi"nin üretim üssü olacak Raylı Sistemler OSB ile "Havacılık ve Savunma Sanayi" tesislerinin yer alacağı Havacılık ve Savunma Sanayi Endüstri Bölgesi çalışmaları yapılacaktır. OSB'de halen çalışan 18.000 metreküp gün/kapasiteli arıtma tesisinin kapasitesinin 24.000 metreküpe arttırılması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Son yapılan yönetmelik değişikliğiyle OSB'lere verilen görevler kapsamında eğitim tesisleri kurma ve işletme konusunda çalışmaları yapılacaktır.
2013 yılı için beklentilerimize gelince;
Öncelikle eğitim reformu gözden geçirilmelidir. Mesleki eğitim alanı güçlendirilmek zorundadır. Çünkü rekabette eğitilmiş iş bilen insana daha çok ihtiyacımız var. Bu konuda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Ayrıca enerji fiyatlarında indirim ya da yapılacak OSB'lere yönelik pozitif düzenleme ile bu konu gözden geçirilmelidir. Yine kriz anlarında piyasadaki likiditeyi arttıracak projeler geliştirilmelidir. Bu konuda da altyapı ve inşaat sektörü canlı tutulursa krizden daha az etkilenir. Bu alanlara destek sağlanmalıdır.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI OSB:
Arıtmasını yapıyor
İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, 2013 yılında eğitim ve arıtma projelerine odaklanıyor. Bölgede başkanlığa geldiği süre içerisinde önemli projeleri peşi sıra bitiren Fatih Nalcı, yeni gündemini aktarıyor: "Sanayici olmak çevreyi kirletme hakkını vermez. Sanayici olarak arıtma sorununa yeni dönem itibarıyla çözüm geliştiriyoruz. Fizibilite çalışmalarını yaptık. İstanbul Anadolu Yakası OSB Arıtma Tesisi, 2013"te tamamlanacak."
Bölgedeki atıklar için artık İSKİ yerine Çevre Bakanlığı?nın ilgilenmeye başladığını hatırlatan Nalcı, şu bilgileri verdi: "Bizim için kurumların farkı yok. Artıma olmaması bölgemiz için sorundur. Projeyi hazırladık ve arıtma kuruluşlarından teklif almaya başladık. Acil olarak bölgenin atık sularını biyolojik ve kimyasal arıtma tesisi ile bertaraf edeceğiz."
İstanbul Anadolu Yakası OSB'nin günlük atık su kapasitesi 500 metreküp. Yapılacak tesisin kapasitesinin ise günlük 800 metreküp olması planlanıyor. Tesisi inşa ederken en önemli zorluğun yer problemi olduğunu aktaran Nalcı, uzun araştırmalar sonrası şu an otopark olarak kullanılan alanın altında arıtmayı inşa edeceklerini duyuruyor.
Fatih Nalcı'nın ikinci önemli projesini ise eğitim oluşturuyor. Bölgedeki firmaların niteliğinin artması, uluslararası ticaretten pay alır hale gelmesi için firma içi eğitimlere önem verdiğini açıklayan Nalcı, böylelikle ara eleman sıkıntısını çözmek istediklerini söylüyor. Bunun için içerisi tamamlanan sadece çevre düzenlemelerinin yapılacağı caminin alt katının buna uygun olduğunu, yaklaşık bin metrekare bir alanı eğitim alanı olarak düzenleyeceklerini açıklıyor. Bunun için OSB dışında profesyonel kurumlardan destek alacaklarını dile getiren Nalcı, İSKA, Avrupa Birliği ve  STK'ların projelerine de yoğunlaşacaklarını aktarıyor.
Şubat 2013?te Genel Kurul yapacaklarını da duyuran Fatih Nalcı, bölgenin altyapısında herhangi bir sıkıntının kalmadığını, 2012 yılını projeler yılı olarak kapattıklarını aktarıyor. Nalcı?nın görev süresinde; İstanbul Anadolu Yakası olarak OSB'nin adının değiştirilmesi, cami projesinin tamamlanması,  kar küreme aracının alınması, asfaltlama çalışmaları ve bölge içi eğitim gibi 4 milyon TL değerinde birçok proje gerçekleştirilmiş oldu.

GEBZE GÜZELLER OSB:
Eksiksiz altyapı hizmeti
Altyapısını yüzde 97 oranında bitiren Gebze Güzeller OSB, bundan sonra sanayicinin gelişimine odaklanacak. 2012 yılında neredeyse tüm eksikleri bitirdiklerini söyleyen Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan şu bilgiyi verdi: "Türkiye'de su, elektrik ve doğalgazı SCADA sistemi ile kullanan ilk OSB olduk. Artık üyelerimize faturalar otomatik olarak kesilecek. Hangi firmanın, elektriği, gazı, suyu ne kadar kullandığını görür hale geldik. 1 ay önce sistem çalışmaya başladı. Önümüzdeki aydan itibaren faturaları kesmeye başlayacağız." Ceylan, tüm OSB?leri bu sistemi kullanmaya davet etti.
Gebze Güzeller OSB'nin her şeyiyle örnek olması için çalıştıklarını kaydeden Ceylan, Bölgede güvenliği sağlamak adına 54 kamera sistemi kurduklarını ve Gebze Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yaptıklarını anlattı.  Ceylan, şöyle dedi: "Kamera sistemi son teknoloji. Yakınlaştırma, 3 boyutlu görme yer alıyor. Plaka okuma sistemi de var. Bölgeye  hırsızlık amacıyla sokulan aracı 6 dakikada bulabiliyoruz. Bu caydırıcı çalışmalar ile bölgemizdeki hırsızlık olaylarını yüzde 90 oranında önledik."
Gebze Güzeller OSB'nin yaşayan bir mekanizma olarak dönem dönem ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçlara çözüm sağlayacak projeler geliştirdiklerini kaydeden Ceylan, bölgeye 110 TIR kapasiteli TIR Parkı inşa ettiklerini ve bununla bölge içi caddelerin trafik sorununa çözüm sunacaklarını söylüyor. Ocak 2013'den itibaren TIR'ların cüzi bir ücret karşılığında TIR Parkı'na çekileceğini dile getiren Ceylan, TIR Parkı'nda şoförlerin ihtiyacını karşılayan küçük düzenlemeler yapılacağını da aktardı.
Gebze Güzeller OSB'de 2 ada dışında boş yer bulunmuyor. Firmalar ivedilikle bölgede faaliyetlerine başlıyor. Şu anda 7 tesisin inşaatı devam ediyor. OSB'de inşaatların tamamlanmasıyla asfaltlama çalışmaları yapılacak. Ceylan, eksiklerinin bulunmadığının altını çiziyor ve ağaçlandırma çalışmalarına yoğunlaşacaklarını ve 18 bin ağaçtan sonra bu yıl 3 bin yeni ağaç daha dikerek karbon salınımını azaltmada örnek olacaklarını paylaşıyor.
2013 yılı için bölgeye okul kurma çalışmalarının da sürdüğünü dile getiren Ceylan, 6 bin 900 metrekare arsa üzerinde Meslek Yüksekokulu projesine başlayacaklarını duyuruyor. Ceylan, Gebze'nin en büyük toplantı salonuna kendilerinin sahip olduğunu hatırlatarak 200 kişi kapasiteli bu salonda hem şirketlerin hem de STK'ların toplantılar yaptıklarını ve yapabileceklerini sözlerine ekliyor.

DES SANAYİ SİTESİ:
Yönetim yeni binasında
Yapıdan işletme kooperatifine 2011 yılında geçiş yapan DES Sanayi Sitesi, yönetim binasını sosyal tesis alanında yapılan DES TİCARET MERKEZİ binasına taşıdı. Yeni yerinde üyelerine hizmet vermeye başlayan Yönetim, eski yönetim binasını ise farklı amaçlar için kullanacak.
DES Sanayi Sitesi Müdürü Melih Tunçay, eski yönetim binasının nasıl değerlendirileceği konusunda henüz bir karar vermediklerini belirterek, "Genel Kurul'dan çıkacak sonuca göre binanın değerlendirmesini yapacağız. Ama binanın mevcut halinde revizyona giderek cam giydirme veya binanın güçlendirilmesi gibi bazı çalışmalar yapılacağını öngörüyoruz" diye konuştu.
Sanayi Sitesi'nin ekonomisine ilişkin de bilgi veren Tunçay, DES ortakları ve sakinleri ile bire bir görüşmelerinden bölgede faaliyet gösteren işletmelerin 2012 yılını başarıyla geçirdikleri ve 2013'de ekonomide ekstrem bir kriz olmaz ise, benzer bir büyümeye imza atılacağı sonucu çıkardıklarını belirtiyor. Ekonomide kriz beklemediklerinin de altını çizen Tunçay, yüzde 4 veya üzeri bir büyüme olabileceğini öngörüyor.
DES Sanayi Sitesi, 365 bin metrekare alan üzerinde kurulu olup, 1425 modülden oluşuyor. Sitede bugün 850 müstakil işyeri faaliyet gösterirken istihdam ise 4 bin 500'ü buluyor.
Türkiye'nin "Demir-çelik borsası" olarak da bilinen ve anılan Des Sanayi Sitesi üretim ve ticaret merkezi olarak dikkat çekerken, özellikle paslanmaz çelik piyasasında önemli bir ağırlığı temsil ediyor.

İMES OSB:
Çekim merkezi oluyor
Kocaeli Gebze VI. (IMES) Makina İhtisas OSB'de yatırımcılar faaliyetlerine başlıyor. Toplam 20 yatırımcının üretime başladığı OSB'de şu ana kadar 77 tahsis gerçekleştirilmiş. Kocaeli Gebze VI (İMES)OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, toplam 214 ortağın yer aldığı OSB'de; 450 parsel, küçük sanayi sitesi, hava kirliliği kontrol ve gürültü sensoru, SCADA sistemi ve yüzde 75'i bitmiş altyapı hizmetiyle bölgenin çekim merkezi olduklarını söylüyor. Erboz şu bilgileri aktarıyor: "Yatırımcımızın tüm ihtiyaçlarını göz önüne alarak altyapının yüzde 75'ini bitirdik. Su, elektrik gibi temel noktalarda sıkıntımız yok. Sadece eğimi fazla olan ve kış aylarında donan 2 km'lik yolumuzun altan ısıtmasını bu dönem gerçekleştiriyoruz, ardından asfaltlama çalışması yapacağız."
OSB olarak bu dönem bölgede oluşturdukları küçük sanayiye yoğunlaştıklarını kaydeden Erboz, bölgedeki ana firmaların tedarikçilerine uygun olarak 40 dönümden oluşan alanda 84 adet küçük sanayi alanı bulunduğunu belirtiyor. Erboz şöyle diyor: "Bölgede gecekondu benzeri yapılar istemiyoruz. Bu nedenle 30 milyon TL maliyetle küçük sanayi alanını gerçekleştirdik. Nisan ayında satışlara başladık ve 45'ini sattık. Elde edilen gelir ile bölgenin altyapısını gerçekleştiriyoruz."
İMES OSB'de yer alan yatırımcı için metrekare fiyatının 75-80 doları aşmayacağını öngören Erboz,  bölgenin ihtiyaçları nedeniyle 60-70 metrekareden 10 modül yapı oluşturduklarını, ayrıca 350 metrekare alana sahip 6 dükkanı 2015 gibi bitirmeyi planladıklarını anlatıyor. Projeyi gerçekleştirirken en temel sıkıntıyı finansta yaşadıklarını açıklayan Erboz, ikinci temel sıkıntı olarak da OSB dışındaki plansızlıktan yakınıyor: "OSB dışındaki alan konut ve depolama alanı oylarak planlanmalıydı. Özellikle lojistik alanlar bu planlamada öncelikli olmalı. Ancak Dilovası Kent Konseyi'nde yer alıyorum ve böyle bir planlama yapılmadığını biliyorum. Söz konusu planlama bölgenin geleceği için çok önemlidir." Erboz, bölgede yaşadıkları diğer bir sıkıntının ise eleman olduğunu söylüyor; çözüm olarak da okul projesi geliştirdiklerini belirtiyor.

BİRLİK OSB:
Eksik yok
Tuzla'da bulunan Birlik Organize Sanayi Bölgesi, altyapıdan sonra üst yapıda da eksiklerini tamamladı. Bölgedeki sağlık ekibinin yeni binası, banka binası başta olmak üzere ATM alanlarını oluşturduklarını kaydeden Birlik OSB Bölge Müdürü Ömer Yazgan gelişmeleri şöyle özetliyor: "Her bir katı 300 metrekareden toplam 3 katlı inşa edilen sosyal tesis binamızı Ziraat Bankası kiraladı. Alanın geliri OSB'miz çalışmaları için kullanılıyor. Ayrıca kiraya vereceğimiz 3 ayrı yapı daha bulunuyor. Toplam 900 metrekare olarak yapılan bina yine bölgede faaliyet yürütmek isteyen kuruluşlara kiralanacaktır." 3 yapının özellikle ofis katları olarak planlandığını aktaran Yazgan, istenmesi halinde bankaya da kiraya verebileceklerini duyurdu.
Birlik OSB'nin çehresine uygun yapılan binalar, her bir katı 300 metre olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Ömer Yazgan, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın çıkmasından sonra bölgedeki sağlık ekibi yapılanmasını güçlendirdiklerini ve fiziki alanda da yatırım yaptıklarını açıklıyor. Yazgan, sağlık merkezinin ilavesinin 300 metrekare alandan oluştuğunu ve tam donanımlı bir  sağlık merkezini hayata geçirdiklerini aktarıyor.
Son dönem en önemli projelerinden birinin de İSKİ ile yıllarca süren su sorununu halletmek olduğunu ifade eden Yazgan şöyle diyor: "Bölgemizde İSKİ suyu kullanılmıyordu. Ancak yürütülen çalışmalar ile bölgemiz için sorun olan İSKİ ile problemlerimizi hallettik. Artık tüm parsellerimizin su bağlantısını yaptık. Sözkonusu çalışma için yaklaşık 1 milyon TL'yi bulan bir yatırım gerçekleştirdik."

SAKARYA 2. OSB:
Altyapıda eksik kalmayacak
Sakarya İli, Hendek İlçesi sınırları içerisinde İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ile TEM Otoyolu arasında kalan 350 hektarlık bir alan üzerinde kurulan Sakarya 2. OSB?de, revize edilen imar planları sonrasında oluşan 93 sanayi parselinden 92'i 80 katılımcıya tahsis edilmiş, 1 sanayi parseli ise yatırımcısını bekliyor. Bölgenin mevcut sektörel dağılımı metal sanayi: 48, plastik sanayi: 8, dokuma ve giyim sanayi:5, diğer imalatlar: 14, ağaç ve ağaç üretim: 6, gıda sanayi: 4, elektrik teçzihat imalatı: 3, kimya sanayi: 4 tesisten oluşuyor.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, bölgede 24 parselde üretim yapıldığını, 62 parselin inşaat, 6 parselin ise proje aşamasında olduğunu anlatıyor. Bölgede üretime geçen firmalarda 4013 kişi istihdam edildiğini belirten Kösemusul, tüm sanayi tesislerinin tam kapasiteyle üretime geçmesiyle yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceğini söylüyor.
Bölgenin içme ve kullanma suyu ihtiyacının açılacak derin kuyulardan karşılanması planlanıyor, halihazırda üretimde bulunan tesislerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları parsellerin içerisinde açılan kuyular vasıtasıyla yeraltından elde ediliyor. İçme suyu ihtiyacının şehir şebekesinden karşılanması yönünde Sakarya Büyükşehir Belediyesi (SASKİ) tarafından gerekli çalışmalar tamamlanmış. Sakarya 2. OSB girişine kadar getirilen 20 litre/sn debilik suyun bölge içi dağıtımı işi ihalesi yapılmış.
Bölgenin ihtiyacı olan 50 MVA'lık enerji, yaklaşık 4.5 kilometre mesafeden OSB'ye yapılan 2x477 MCM hat ile karşılanıyor. Bölge içi dağıtım geçici havai Enerji Nakil Hatları ile yapılıyor. E.N. Hatları'nın yeraltına alınacağı Betonarme Tesisat/ Kablo Kanalı Yapımı işi tamamlanmış. Bölgenin haberleşme sistemine ait yeraltı şebekesi ve fiberoptik kablo çekimi işi tamamlanarak, Türk Telekom A.Ş. tarafından bölge katılımcılarına hizmet veriliyor.
OSB içerisinde arıtma tesisi yeri olarak ayrılan alanda Hendek ilçesi ile OSB'nin atık sularının arıtılacağı evsel nitelikli bir ortak Atıksu Arıtma Tesisi yapılarak işletmeye alınacak. Bölge Müdürlüğü'nün hazırlatarak İller Bankası'na onaylatılan projelerine göre ihalesi yapılan kanalizasyon ve yağmursuyu toplayıcı tesisi şebekeleri arıtma tesisine bağlanıyor. Ortak Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletilmesine ilişkin yetki ve sorumluluk OSB Yönetimi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi (SASKİ) arasında yapılan protokolle SASKİ'ye devredildi. 

BEYLİKDÜZÜ OSB:
Sanayicisine yer arıyor
Beylikdüzü OSB, yaklaşık 160 hektarlık bir alan üzerine kurulu üç sanayi sitesinin birleşiminden oluşuyor. Yaklaşık 1000 firmanın bulunduğu OSB?de 251 sanayi parseli,  58 adet ticaret ve donatı alanları olmak üzere toplam 309 parsel yer alıyor. Bölgede sadece 13 adet yapılmamış sanayi tesisi bulunuyor. 2009 yılından bu yana Beylikdüzü OSB?nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Abdullah Teber, OSB olarak çarpık sanayileşmenin önlenmesi, sanayicinin üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi misyonu taşıdıklarını söylüyor. Teber, "Organize Sanayi Bölgeleri; altyapı tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı, inşaat ruhsatlarının verilmesi-denetlenmesi, iskan belgelerinin verilmesi, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi, imar planlarının yapımı v.s. konularda belediyelerin görevlerinin yaklaşık yüzde 95'ini yapmakla yetkilendirilmiş ve görevlendirilmiş özel hukuk tüzel kişileridir" diye konuşuyor.
Teber, "Bizde OSB yönetimi olarak bu hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde bölgenin İmar planlarının onayı, altyapı projelerinin yapılması ve ilgili kurumlara kabul ettirilmesi, arıtma tesislerinin deşarj kalite kontrol ruhsatlarının alınması gibi birçok problemi vardı. Bu problemler şu anda çözülmüş durumdadır" bilgisini veriyor. Bölgenin doluluk oranının yüzde 97'ler mertebesine çıktığını aktaran Teber, hedeflerini şöyle aktarıyor: "OSB olarak öncelikli hedefimiz boş parsellere tesis yapılarak işletmeye geçmelerini sağlamak, mevcut firmalara teknik destek sağlamak ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını vermektir. Bir başka hedefimiz ise büyüyen ve kabuğuna sığamayan sanayicimiz için İstanbul'a yakın bir bölgede ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte tesis yapmalarına olanak sağlayacak başka bir Organize Sanayi Bölgesi'ni hayata geçirmektir."

İMES:
2013 üretim yılı olmalı
İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, 2013 yılında sağlam finans sistemi ve yabancı sermaye girişleriyle dış şoklardan daha az etkilenen Türkiye?nin dünyanın en değerli markaları arasında önemini artıran bir ülke olmaya devam edeceğini kaydediyor. Akar, art arda gelen ve devam etmesi beklenen uluslararası kredi artışlarının, Türkiye?ye yapılan yabancı yatırımları 2013 yılında rekor seviyeye çıkartması beklendiğini ifade ediyor.
Kemal Akar, İMES'in 2013 yılına ilişkin projelerini özetliyor: "Bizler de İMES olarak 2013 yılında ticaretimizi geliştirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Global Tedarik Merkezi İMES Projemiz kapsamında uluslararası pazarlarda etkin rol oynamak ve yeni pazarlar araştırıp bu pazarlara açılmak için izlenecek stratejiler geliştirecek, yurtiçi ve yurtdışı fuarlarda yer alacağız. Stratejilerimiz ve pazar araştırmalarımız, İMES'te faaliyet gösteren ihracatçımıza yol haritası olacak. Bünyemizdeki firmalara seminerler verip her konuda bilgilenmelerine katkı sunacak, firmalarımızın çeşitli desteklerden faydalanmalarına katkı sağlayacağız. Ayrıca MetroGross Market, konferans salonu ve otopark kısımlarını tamamladığımız İMES Park Projemiz planlandığı biçimde yükseliyor. Çok yakın gelecekte işyerlerinden oluşan Alışveriş Merkezi kısmınında açılışını yapmayı hedeflemekteyiz."
Kemal Akar, şunları dile getiriyor: "İMES olarak ülkemizi daha büyük hedeflere taşımak, ürettiklerimizle ülkemize katmadeğer sağlamak ve yeni istihdam alanları yaratmak için ülkemize karşı sorumluluk bilincimizle hareket etmekte, bu inançla çaba sarfetmekte ve yolumuza devam etmekteyiz. İMES de 2012 yılında ülkemize paralel olarak, hedeflerine ulaşmış ve başarılı bir yılı geride bırakmıştır. İnanıyorum ki İMES için de önümüzdeki yıl verimli ve fırsatları olumlu değerlendirme yılı olacak."

BOLU KARMA VE TEKSTİL İHTİSAS OSB:
Bolu ekonomisinin kalkınma lokomotifi
Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 2013 yılı ana gündemi kamulaştırması tamamlanamayan 186.610 metrekarelik alanın kamulaştırma işlerinin ve altyapısının bitirilerek yatırımcı taleplerine cevap verilebilmesi. Bolu Karma ve Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Mustafa Gülen,  bölgenin genelde ve özelde tam bir üretim üssü olabilmesi için özellikle komşu iller arasında olan rekabet edilebilir ortamı yok eden adaletsiz teşvik uygulamalarının kaldırılarak haksız rekabeti önleyecek tedbirlerin alınması gerektiğini ifade ediyor. 147 hektar fiziki büyüklüğe sahip, 2.965 kişi istihdam edilen, 59 aktif işletmenin yer aldığı bölgede, 3 işletme inşaat, 6 işletme proje aşamasında. Bölgenin sektör kümelenmesi ise şöyle: "Orman ürünleri, gıda, tekstil, cam, plastik, demir-çelik, madeni eşya, makine, tarım, tıp alet ve makinaları."
Bölgenin 2011 yılı ihracatının yaklaşık 56.350.000 dolar, ithalatının ise 61.500.00 dolar civarında olduğunu kaydeden Gülen, bölgenin kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, yolları, genel hizmet binalarının tamamlandığını aktarıyor: "AG ve OG Elektrik Şebekesi bakım-onarım ve işletmesini Bölgemiz yapmaktadır. Bölgemize su, biri yedek olmak üzere 2 adet artezyen kuyudan temin edilmektedir. Bölgemizdeki 60 tonluk elektronik kantar faal olarak çalışmaktadır."
Mustafa Gülen, İlave OSB çalışmasından sözediyor: "1996'da 742.319 metrekarelik bir alanda her biri yaklaşık 10 bin metrekarelik 41 sanayi parselinden oluşan Bolu Merkez I (Tevsii) (Tekstil) Organize Sanayi Bölgesi'nin yer seçimi yapılmıştır. İlave Alan I. Etap?ta 30 adet parseli kapsayan kısmın altyapı inşaatları, YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi, 2011 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır. Her türlü altyapı hizmetlerinin tamamlanmış olması, ulaşım ve nakliye avantajlarının yanısıra istihdama cevap verebilecek yeterli elemanın bulunması, Tevsii OSB'mizin cazibesini artırmaktadır. İlave OSB alanının işletmeye açılmasıyla yaklaşık 8 bin kişiye iş imkanı yaratılacak ve Bolu ekonomisinin kalkınmasında lokomotif görevini üstlenecektir."

GAZİANTEP  OSB:
Bölgenin can damarı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, sürekli genişleyen ve gelişen Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (GAOSB), 5. OSB'nin tamamlanmasıyla birlikte 35 milyon metrekare bir alana sahip olacağını ve Türkiye'nin yatırım merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğini söylüyor. Nakıboğlu, 5. Bölge'ye çok fazla talep geldiğini anlatıyor. Yönetim olarak aldıkları karar doğrultusunda, bölgenin 3 milyon metrekaresini küçük parsel isteyenlere tahsis ettiklerini, geriye kalan 3 milyon metrekare için bölgede kirada olanlara öncelik tanıdıklarını ve tahsislerin bittiğini belirtiyor. Nakıboğlu, 5. Bölge'nin faaliyete geçmesinin ardından 6. Bölge için çalışmalara başlayacaklarını da açıklıyor. Yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlayan Gaziantep OSB'de 700 büyük sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Birçok sektörün dünya ve Türkiye lideri firmalarının yer aldığı bölgede kendi enerjisini üretenler hariç, aylık 270 milyon kw enerji tüketiminin yanısıra 1 milyon ton su ve 20 milyon metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşiyor.
Gaziantep OSB'nin Türkiye?de 43 ilin toplam tükettiği enerjiye eşit enerjiyi tükettiğini belirten Nakıboğlu, şunları ifade ediyor: "Türkiye?nin sanayide tükettiği enerjinin yüzde 5.5'unu biz tüketiyoruz.  Bu, Gaziantep OSB Türkiye?nin en büyük OSB'si demek. Bu istikrarı sürdürmek en büyük hedefimiz. Gaziantep sanayisi, uluslararası gelişmeleri ve değişimleri ihmal etmeden geleceğe azim ve kararlılıkla yürümektedir. Sanayicilerimize gelince onlar bu ülkenin gerçek kahramanlarıdır. Tüm zor şartlara rağmen Türkiye'nin ilk 500 firması arasına giren Gaziantepli firmaların sayısının artmasının anlamı ve önemi bizler için çok büyüktür." Nakıboğlu, Gaziantep'in halı başta olmak üzere tekstil, gıda, makine ve ambalaj sektöründe dünya markası olan bir kent haline dönüştüğünü dile getiriyor. Cahit Nakıboğlu, sanayicinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için Gaziantep OSB'de 35 bin metrekarelik alanda modern bir eğitim kompleksi kuracaklarını açıklıyor. İçerisinde 40 derslikli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 8 derslikli kreş, meslek atölyeleri ve spor salonu da olacak kompleks 2013'te bitecek.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları