Page 14 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 14

áà5.(7 3$125$0$
   Ülker’den 2020’nin      TKYB, aktiflerini 22 milyar TL’ye yükseltti
                   Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, 2019 yıl sonuna göre aktiflerinde yüz-
   ilk yarısında
                  de 12.5, kredilerinde ise yüzde 13.2 oranında artış sağladı. Brüt takipteki
   4.5 milyar TL ciro      kredilerin toplam kredilere oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0.14
    Ülker Bisküvi, Kamuyu Ay-  puan azalarak 2020’nin ikinci çeyreğinde yüzde 0.65 düzeyine geriledi. Ban-
   dınlatma Platformu’na (KAP)          kanın sermaye yeterlilik oranı Haziran itibariyle yüzde
   gönderdiği açıklamada 2020          21.24, altı aylık dönem kârı 190.6 milyon TL oldu.
   yılı ilk yarısında cirosunu bir         Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbra-
   önceki yılın aynı dönemine gö-        him Öztop, Dünya Bankası’ndan Türkiye’de kayıtlı istihdamın
   re yüzde 20.1 artışla 4.5 milyar       artırılmasına yönelik, 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi
   TL’ye ulaştırdığını duyurdu.         sağladıklarını, Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik 10
                   İbrahim
    Şirketin, Faiz Amortisman  Öztop     yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkânı
   Önceki Karı (FAVÖK) ise yüzde         olan sabit faizli Yatırıma Destek TL kredisini bu dönemde
   22.5 artışla 795 milyon TL oldu.  kullanıma sunduklarını, Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan Türkiye COVID-19
    Ülker CEO’su Mete Buyur-  Kredi Limiti altında 300 milyon dolarlık kaynağın onaylandığını anlattı.
   gan,  Ülker         Odeabank kârlı ve hızlı       CEPTETEB İŞTE’ye bir
   Bisküvi’nin
   yılın ilk yarı-        büyümeye devam ediyor        ödül de TheBanker’dan
   sında da bü-           Odeabank, Covid-19 pandemisi döne- Türk Ekonomi Bankası (TEB),
   yümesini de-          minde piyasalarda yaşanan belirsizlik KOBİ’lerin ve işletmelerin günlük
   vam ettirdiği-         ve dalgalanmalara rağmen 2020’nin ilk iş hayatını desteklediği ve kolaylaş-
               Mete
   ni ve 100’ün          yarısında 65 milyon TL net kar elde etti, tırdığı mobil uygulaması CEPTE-
              Buyurgan
   üzerinde ül-          aktifleri 35.9 milyar TL’ye yükselirken, TEB İŞTE ile The Banker tarafından
   keye ihracat gerçekleştirdikle- mevduatları 21.7 milyar TL, toplam nak- düzenlenen Innovation in Digital-
   rini kaydetti: “Bölgemizde güçlü di kredileri ise 19.3 milyar TL’ye, toplam BankingAwards (Dijital Bankacılık-
   bir oyuncu olmaya devam ettik.” gayrinakdi kredileri ise 4.9 milyar TL’ye ta İnovasyon Ödülleri) kapsamında
                   ulaştı. Banka, zorlu pandemi sürecinde, Mobil kategorisinde ödül aldı.
   Kuveyt Türk’ten        nakdi ve gayri nakdi kredilerini 2.1 mil- TEB KOBİ Bankacılığı Genel Mü-
                   yar TL arttırarak ülke ekonomisine kat- dür Yardımcısı
   ekonomiye 70 milyar
                   kı sağlamaya devam etti.      Ali Gökhan Cen-
   TL finansman desteği       Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, giz şunları söyle-
    Kuveyt Türk’ün 2020 ilk yarı        “Müşterilerimize bu di: “TEB KOBİ
   finansal sonuçlarına göre; top-        dönemde bir banka-  Bankacılığı ola-
                                                  Ali
   lanan fon büyüklüğü 2019 yılso-        dan beklediği tüm  rak müşterileri-
                                                 Gökhan
   nuna göre yüzde 22 artışla 104.4       hizmetleri, uzman ve mize teknolojik
                                                 Cengiz
   milyar TL’ye çıktı, kullandırılan       deneyimli finansal  gelişim ve dijital
   fon büyüklüğü ise yüzde 21.2 ar-       danışmanlarımız ta- dönüşüm süreci içinde var olabil-
                   Mert
   tışla 70.2 milyar TL’ye ulaştı. Öncü     rafından dijital kanal- meleri, farklı bakış açıları kazan-
    Net kârını                 lar üzerinden sun-  maları ve geleceğin kodlarını daha
   bir önceki yılın        duk. Odeabank olarak önümüzdeki dö- iyi okuyabilmeleri adına rehberlik
   aynı dönemine         nemde de Türkiye ekonomisine katkı ederken kendi hizmet modelleri-
   göre yüzde 25         sağlamaya devam edeceğiz” dedi.   mizi de bu yönde dönüştürüyoruz.”
   artırarak 754         Aklease’e EBRD’den 40 milyon Euro
   milyon TL’ye
               Ufuk
   yükselten Ku-          Pandemi sürecinde de ülke ekonomisinin kalkınmasına
               Uyan
   veyt Türk’ün         destek olmaya devam eden Aklease, KOBİ’lerin bu dö-
   toplam aktifleri 134 milyar  nemdeki kısa vadeli ihtiyaçlarından orta ve uzun vadeli ya-
   TL’ye, öz varlıkları ise 8 milyar tırımlarını desteklemeye kadar olan geniş yelpazede kul-
   TL büyüklüğe yükseldi.    lanmak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’dan
    Kuveyt Türk Genel Müdürü  (EBRD), 3 yıl vadeli 40 milyon Euro kaynak sağladı.      Çetin
   Ufuk Uyan, koronavirüs salgı-  Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, EBRD’den sağladıkları    Düz
   nıyla mücadelede hayata geçir- bu yeni kaynakla pandeminin KOBİ’ler üzerindeki olumsuz
   dikleri destek paketleriyle üreti- finansal etkilerini azaltmayı hedeflediklerini açıkladı: “Müşterilerimizin her za-
   me ve yatırıma önemli katkılar- man yanlarında olarak, onların finansal ihtiyaçlarında tamamlayıcı güç olma
   da bulunduklarını kaydetti.  hedefimizle bu zorlu süreçte de KOBİ’lerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

     14 KobiEfor (\OÖO
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19