Page 12 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 12

áà5.(7 3$125$0$
   Türkiye Finans’tan      İş Bankası WeChat Pay
   ekonomiye 54 milyar      işbirliğini fiziki POS’larına taşıdı
   lira destek           İş Bankası, 5 yıl önce; online turizm hizmetlerine
     Türkiye          ödeme altyapısı sunmak, yerel üreticilerin e-ticaret üzerinden Çin pazarına da-
   Finans Ka-          ha kolay satış yapabilmelerini sağlamak amacıyla Çin’in en yaygın ödeme yön-
   tılım Ban-          temi WeChatPay’i sanal POS’larına entegre etmişti. TenPayPayment Technolo-
   kası’nın,           gies Co. Ltd ile yaptığı anlaşmayla WeChat Pay kabulünü fiziki üye işyerlerine de
   açıkladığı          taşıyan İş Bankası, böylece ödeme yöntemini sanal POS’tan sonra fiziki POS ci-
   2020 yılı ilk         hazlarında ve Maximum İşyerim uygulamasında da kabul etmeye başladı.
   yarıyıl bi-      Murat   İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “İş Bankası fiziki ve sa-
   lançosuna       Akşam  nal POS üye işyerleri, dünyada geçerli tüm uluslararası kartları ve bunun
   göre; 2020          yanı sıra 53 ülkede geçerli, özellikle Avrupa, Çin ve Rusya’da sıkça kullanı-
   Haziran sonu itibariyle nakdi ve lan 36 adet alternatif ödeme yöntemini kabul edebiliyor” açıklamasını yaptı.
   gayri nakdi olmak üzere eko- Sodexo normalleşme için VakıfBank’tan alışverişe
   nomiye aktardığı kaynak top-
   lamda 54 milyar liraya ulaştı.  5 adımı açıkladı        QR kodlu dokunuş
     Covid-19 salgınından olum-  Sodexo, kurumların yeni normale  VakıfBank, Türkiye’de ilk kez uygu-
   suz etkilenen tüm kesimler için uyum sağlamasına destek olmak için lamaya alınan ürünlerine bir yenisini
   destek paketleri hayata geçir- “Rise withSodexo” küresel programı- daha ekledi. VakıfBank kredi kartı sa-
   diklerini belirten Türkiye Fi- nı hayata geçirdi.        hipleri artık Bankalararası Kart Mer-
   nans Katılım Bankası Genel    Sodexo Türkiye         kezi (BKM) aracılığıyla uygulamaya
   Müdür Vekili Murat Akşam,   CEO’su Ahmet Zey-         katılan tüm banka POS’larında, akıllı
   “2020 yılının ilk yarısını tüm tinoğlu, normalleş-       telefonlarıyla QR Kod ile ödeme yapa-
   zorlu koşullara rağmen müş-  me sürecindeki beş         bilecek. Kredi kartı taşımaya son ve-
   terilerimize, sektörümüze ve adımı açıkladı: “Uz-        ren QR kodlu ödeme sisteminde, Va-
   ülkemize katmadeğer ve fayda man risk değerlen- Ahmet     kıfBank kredi kartı-
                            Zeytinoğlu
   sağlayarak tamamladık“ dedi. dirmeleri ile hazır-        nın VakıfBank Mo-
                  lanın, süreci yeniden başlatın. Dezen- bil’e bir kez tanıtıl-
                  feksiyondan temassız hizmetlere ka-
                                    ması yeterli oluyor.
   TSKB’den           dar uzanan hizmetlerle insanları ve VakıfBank Genel
                  mekanları koruyun. Sahada ve evde
   200 milyon dolarlık                       Müdür Yardımcısı
                  çalışanlara yönelik sağlıklı ve sürdü-            Ferkan
   COVID-19 kredisi       rülebilir gıda hizmetleri sunan gel-al Ferkan Merdan,    Merdan
    Türkiye Sınai Kalkınma Ban- çözümleri, dijital servis hizmetleri ve “Veri yönetimini
   kası A.Ş. (TSKB), COVID-19 sal- yemek kartlarıyla en iyi performansı önemsiyoruz. İyi bir veri analizi ya-
   gınından olumsuz etkilenen fir- göstermelerini sağlayın. Çalışanların parak geliştirdiğimiz ürünlerimizin
   maların desteklenmesi için As- sağlık ve iletişim ihtiyaçlarını destek- de müşterilerimiz tarafından kısa
   ya Altyapı Yatırım Bankası ile leyin. İşyeri deneyimini ve enerji yö- sürede benimsendiğini görüyoruz.
   200 milyon dolarlık bir kaynak netimini optimize edin, çevresel so- Bizleri mutlu eden, çalışmalarımıza
   anlaşması imzaladı.      rumluluk açısından taahhütlere saygı her gün bir yenisini eklememizin ar-
    TSKB Genel Müdür Vekili   gösterirken birinci sınıf sürdürülebi- dında yatan sebep, müşteri memnu-
   Ece Börü,           lirlik ilkelerini uygulayın.”   niyetidir” dedi.
   “Asya Alt-          Akbank ilk yeşil bono ihracını gerçekleştirdi
   yapı Yatırım
   Bankası Yö-           Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının başlamasın-
   netimi’nin          dan sonra, Türk bankacılık sektörünün 4 yıl 110 gün vadeli 50 milyon ABD
   onayladığı                  doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracını da gerçekleştirdi.
   kredi pake- Ece                Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Uluslararası
   ti, kalkınma Börü              Sermaye Piyasaları Kuruluşu (ICMA)-Yeşil Bono prensiple-
   bankacılığı-                 riyle uyumlu ihracımızla sağladığımız finansmanı, iklim
   nın kısa dönemdeki sıkıntılara        değişikliği ile mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri
   çözüm üretmesi ve dayanıklılığı Hakan    olan yenilenebilir enerji projelerine destek vermek için
   artırması yönünde değerli bir Binbaşgil   kullandıracağız. Bu finansman ülkemizin düşük karbon
   katkı sağlayacaktır” dedi.          ekonomisine geçişine de destek verecek. Ülkemizin gele-
                  ceğine yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

     12 KobiEfor (\OÖO
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17