Page 11 - KobiEfor_Eylul_2020
P. 11

%à/àáà0 3$125$0$                  PaperWork, no-code Robusta RPA
   Türk Telekom’da
   ilk yarı rekoru       entegrasyon konektörünü duyurdu
                   Türkiye’nin önde gelen iş akışı ve doküman yöne-
    2020’nin ilk altı ayında 13.3
                  timi çözümlerinden PaperWork, Robusta RPA (Ro-
   milyar TL gelir elde eden Türk
                  botic Process Automation) çözümü ile güçlerini bir-
   Telekom, ilk altı aylık dönem-
                  leştirdi. PaperWork ve Robusta ekiplerinin ortak çalışması ile geliştirilen Pa-
   ler içerisindeki en yüksek bü-
                  perWork Robusta RPA konektörü sayesinde artık Robusta RPA sanal robot-
   yüme performansını kaydetti.
                  ları ek geliştirmeye gerek olmadan PaperWork platformu üzerinde çalışıp
   Halka arzdan bu yana en yük-
                  anlık veri alışverişinde bulunabiliyorlar.
   sek 6 aylık net kârını kayde-
                   PaperWork Robusta RPA konektörü, PaperWork platformu üzerinde çalı-
   den Türk Telekom’un yılın ilk
                  şan iş akışlarının diğer sistemlerle veri alışverişinde rutin, tekrar eden ve ön-
   yarısındaki net kârı 1.6 milyar
                  görülebilir görevlerini, çalışan davranışını taklit edebilen otomasyon teknolo-
   TL’yi buldu. Toplam abone sa-
                  jileri sayesinde iş süreçlerin kalitesini ve tutarlılığını artırmayı, işlerin ölçek-
   yısı da 48.7 milyona ulaştı.
                  lenebilmesini, insan kaynağı tasarrufu ve maliyet avantajı sağlıyor.
    Türk Telekom CEO’su
   Ümit Önal, “Tüm dünyanın   GoDaddy, ‘Küçük işletmeler “İşletmeler nakit akışı
   kriz yöneti-         için SSL lazım           problemi yaşıyor”
   mine geçtiği
   bir dönemi           Pandemi sırasında          Facebook, pandeminin KOBİ’ler
   güçlü altya-         internet kullanımındaki       üzerindeki etkilerini ölçmek ama-
   pımız, çevik         artışa dikkat çeken Go-       cıyla Dünya Bankası ve İktisadi İş-
   yönetimimiz,         Daddy, küçük işletme         birliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD)
              Ümit             Selina     ortaklığıyla 50’den fazla ülkede yü-
   etkin karar         sahiplerinin ve girişim- Bieber
              Önal
   alma meka-          cilerin, ziyaretçilerine       rütülen, 25 binden fazla KOBİ’nin
   nizmalarımız, 34 bin çalışanı- web sitesi güvenliği konusunu ciddiye al- katıldığı Küçük İş-
   mızla yönettiğimiz uzaktan  dıklarını göstermek için web sitelerini letmeler Küresel
   çalışma modelimiz ve yetkin neden SSL sertifikası ile güvenceye al- Durum Raporu’nun
   saha ekibimiz sayesinde   maları gerektiğini açıkladı.     ikinci dalga sonuç-
   başarıyla atlattık. Sabit ge-  GoDaddy Türkiye, MENA ve Güney  larını açıkladı.
   nişbanttan mobile, TV’den di- Afrika Kıdemli Bölge Direktörü Selina Facebook Orta Derya
   jital ürünlere kadar zengin Bieber “Güvenli Yuva Katmanı (SSL), Doğu, Afrika ve Tür- Matraş
   ürün portföyümüzle tüm Tür- bir web tarayıcısı ile web sunucusu kiye Bölge Başkan
   kiye’nin talebini karşılayarak arasında şifreli iletişim sağlayan küre- Yardımcısı Derya Matraş, “Sonuçlar
   hayatı eve sığdırdık” dedi. sel bir güvenlik teknolojisidir. Web si- gösteriyor ki, her ne kadar ülkemiz-
                  tesine eklenen bir SSL sertifikası; kul- de kapılarını açan ve satış yapmaya
   Samsung’dan         lanıcı adları, şifreler, kredi kartı numa- başlayan KOBİ’lerin sayısı geçtiği-
                  raları ve diğer değerli kişisel verilerin miz aya kıyasla artmış olsa da bu iş-
   yeni ürünler
                  iletimini korumaya yardımcı olan gü- letmelerin birçoğu hala daha nakit
                  venli bir dijital tünel oluşturur” dedi.  akışı problemi yaşıyor” dedi.
                  Yeni normalin yolu, dijital dönüşüme
                  hız vermekten geçiyor
                   Google tarafından hazırlanan ve işletmeler için değerli ve güncel bilgiler-
     Samsung Electronics, Gü-
                  le dijital pazarlama ipuçları içeren Think-
   ney Kore’den canlı yayınlanan
                  with Google platformu Türkiye’deki turizm
   ilk sanal GalaxyUnpacked et-
                  sektörüne ilişkin değerlendirme ve verileri
   kinliğinde yeni, güçlü ve şık
                  gündemine taşıdı.
   Galaxy cihazlarını tanıttı.
                   Google Türkiye’nin 2020’de Kantar Araştırma Şirketi ile birlikte yaptığı çalış-
     Bunlar; Note serisinden
                  maya katılan katılımcıların yüzde 60’ı zaman tasarrufu sağlaması, fiyat avantajı,
   Galaxy Note20 ve Galaxy No-
                  daha kolay karşılaştırma yapabilme ve bilgi edinebilme açısından, rezervasyon-
   te20 Ultra, GalaxyTab S7 ve
                  larını online yapıyor, bu rezervasyonlarda en çok cep telefonundan faydalanıyor.
   S7+ tabletler, Galaxy Watch3,
                  Seyahat edenlerin yüzde 75’inden fazlası, karar verme sürecinde Google Arama,
   GalaxyBuds Live kulaklık Ga-
                  fiyat karşılaştırma siteleri, online seyahat acenteleri gibi uğradığı temas nokta-
   laxy Z Fold2 oldu. Etkinlik,
                  larında mobil telefonunu kullanıyor. Thinkwith Google’daki bilgiler, uzun vade-
   dünya genelinde toplam 56
                  de işlerini daha dirençli ve güçlü kılabilmek için, turizm sektöründeki oyuncula-
   milyon izleyiciye ulaştı.
                  rın bu süreçte dijital dönüşüme daha fazla odaklanması gerektiğini gösteriyor.
                                           (\OÖO   KobiEfor 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16