Page 3 - Tusgid KobiEfor Kasim 2021
P. 3

7XQFHOL WXUL]P \DW×U×PODU× LOH GLNNDW oHNL\RU        Tunceli ekonomik anlamda tarım ve hayvancılık sektörü ile öne çıksa da
         turizm sektörüne yapılan ve devam eden yatırımları ile dikkat çekiyor.
       Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, bu yatırımlar ile özellikle 4 mevsim yerli ve
          yabancı turistleri bölgeye çekmeyi amaçladıklarının altını çiziyor.

       unceli’de tarımdan hayvan-
       cılığa, turizmden eğitime
     Tkadar il ekonomisine ve
     istihdamına önemli katkılar su-
     nacak projeler eş zamanlı ola-
     rak hayata geçiyor. Sulu tarım-
     dan mera ıslah projesine kadar
     tarım ve hayvancılık sektörüne
     ivme kazandırmak amacıyla ha-
     zırlanan projelerin büyük öne-
     me sahip olduğuna dikkat çeken
     Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan,
     “Tunceli’de toplam tarım arazisi
     113.180 hektar, ekilen tarım ara-
     zisi 32.500 hektar, sulanan tarım
     arazisi ise 26.585 hektar. 2021                          Mehmet Ali
     yılında tarım ve hayvancılık sek-                           Özkan
     törüne toplamda 22.331.102 TL
     proje desteği verildi” diyor.   Munzur gözeleri korunuyor   de 1.200 metre uzunluğunda tam
                      Vali Özkan, 2020 Haziran ayında  elektrikli bir sistem olan tırman-
      Eğitim yatırımları      başlayan ve 2021 Temmuz ayında  ma hattı da inşa edilecek. Böylece
      devam ediyor         tamamlanan Munzur gözeleri ko- turistler yaz-kış Tunceli’nin doğal
      Tunceli’de eğitim alanında bir- ruma öncelikli rekreasyonel pey- güzelliklerini keşfedebilecekler”
     çok proje başarı ile sonlandırılır- zaj projesinin de Tunceli’nin doğal  açıklamasını yapıyor.
     ken birçok proje de hala devam  güzellikleri açısından önemli bir  Eğitim, turizm, tarım ve hayvancı-
     ediyor. Vali Özkan, özellikle yapı- yeri olduğunu aktardı: “Yerli ve ya- lık yatırımlarının yanında Tunceli’nin
     mı devam eden 50 yataklı Merkez  bancı turistlerin ilgi odağı haline  gençlik ve spor alanında önemli ça-
     Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  gelen Munzur gözelerinin peyzaj  lışmaları olduğunu kaydeden Vali
     Uygulama Oteli ile Tunceli ve ülke  çalışmaları için 8 milyon lira har- Özkan, içinde plaj voleybol alanının
     turizmine katkı sağlayacak eği- candı. Bunun yüzde 75’i Fırat Kal- da yer alacağı Pertek Su Sporları
     timli personel yetişmesine des- kınma Ajansı tarafından yüzde 25’i  Merkezi’nin yapımına devam edil-
     tek olmayı amaçladıklarının altını  de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  diğini açıklıyor. Vali Özkan, gençlik
     çiziyor. Özkan, Tunceli ve ilçele- tarafından karşılandı.”   spor alanında çalışmaların sadece
     rinde eğitim alanında yapımı de- Vali Özkan, tarım ve hayvancılık  bu merkezle sınırlı olmadığını söz-
     vam eden projeleri ise şöyle sıra- dışında Tunceli’nin ekonomik ola- lerine ekliyor. Gençlik ve spor ala-
     lıyor: “16 derslikli Namık Kemal  rak kalkınmasında önemli bir rol  nında devam eden projeler ise şöy-
     Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu  oynayacak ve istihdama önemli  le: “Şehit Kaymakam Muhammed
     Lisesi ve 4 adet atölye binası,  bir ivme kazandıracak turizm sek- Fatih Safitürk su sporları merkezi
     Hüseyin Güntaş Konferans Salo- törüne de büyük önem verdiklerini  duş odaları ve kış bahçesi yapımı,
     nu ve Kütüphanesi, 12 derslikli  ifade ediyor. Özkan, “Ovacık’ta bu- Ovacık, Hozat kapalı spor salonu
     Merkez Atatürk Mahallesi Orta- lunan kayak tesisinin kış ayları dı- çevre düzenlemesi, Çemişgezek
     okulu, Pertek-Pınarlar Köyü’nde  şında da 4 mevsim yerli ve yabancı  köy okulu halı saha ve aydınlatması,
     4, Nazımiye’de 11, Çemişgezek’te  turistleri bölgeye çekmesi ama- Munzur Üniversitesi spor sahaları
     11 daireli lojman yapımı, Ovacık’a  cıyla dağ kızağı kurulum istas- bakım, onarım, çevre düzenlemesi,
     öğretmenevine dönüştürülmesi  yonu çalışmasını başlattık. 1.800  Ovacık gençlik merkezi bakım, ona-
     planlanan 100 kişi kapasiteli öğ- metre uzunluğunda ve 10 adetten  rım ve halı saha yapımı ve 24 kişilik
     renci yurt pansiyonu.”     oluşan dağ kızağına ek olarak bir  sporcu konaklama merkezi”.
                                        .DVÜP   .REL(IRU 786*ñ' 3
   1   2   3   4   5   6   7   8