Page 6 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 6

EDİTÖR

                     UMUDUN İHTİYATLI İYİMSERLİĞİ

                        oronavirüs’ün damgasını vurdu- birliğiyle gerçekleştirdiği uluslararası
                        ğu, bütün dengelerin bozulduğu,  proje ve etkinliklerle 31 yılı geride bıra-
                     K zorlu ve sıkıntılı; kabus gibi bir  kan, başarı ve etkinliğiyle rol model bir
                     yılı (2020) geride bıraktık. Aşı ile umutla- sivil toplumu kuruluşu olan TOSYÖV,
                     rı çoğalttığımız yeni yıla (2021) girerken  dergimiz KobiEfor’un da yıllardır oldu-
                     Pandemi sürecinden henüz kurtulmuş  ğu gibi bu yıl da çözüm ortağı olarak
                     değiliz. Her geçen gün, sağlığımız, psi- yer aldığı XVI. KOBİ Zirvesi’ni, Pandemi
                     kolojimiz, işimiz, ekonomimiz ve sosyal  nedeniyle tamamen dijital ortamda dü-
        <DOoÖQ 6|QPH]       yaşamımız olumsuz etkileniyor ve hasar  zenledi. Destek veren ve emeği geçen
                     alıyor. Zorunlu olarak Pandemi nedeniyle  herkese çok teşekkür ediyorum.
        yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                     uygulamaya konan tedbirler de maddi ve  ‘Pandemi Süreci ve İhracat’ ana te-
                     manevi birçok sorunu daha da derinleşti- masının işlendiği Zirve, KOBİ’lere ve
                     rip, ağırlaştırıyor. Öyle ki Pandemi süreci  girişimcilere bir vizyon ve yol haritası
        Sevgi, saygı,       eşitsizliği ve yoksulluğu arttırarak, gelir  oluşturmaya çalıştı. Benim de ‘Pan-
        hoşgörü,         dağılımını daha da bozdu, bozuyor. Bu  deminin Ekonomiye Etkileri (Fırsatlar
        ahlak, erdem,       süreç, herkese; bireylere, işletmelere ve  ve Tehditler)’ oturumunu yönettiğim
        iyi, doğru, güzel,    ülkelere büyük zarar verdi.    Zirve, Pandemi’nin olumsuz etkilerin-
                     Yeni yıl; yeni umut, yeni enerji demek.  den çıkış yolunu; ‘ihracat’ olarak gös-
        liyakat,
                     Bir yandan Pandemi sürecinin tehditle- terdi ve KOBİ merkezli stratejik plan
        hak, hukuk ve       riyle mücadele ederken diğer yandan da  yapılmasının zorunluluğunu vurgula-
        vicdan ile        fırsatlarına odaklanmalıyız. Umudun ih- dı. Pandemi’den her sektörün farklı
        bezenmiş;         tiyatlı iyimserliği ile kararlı ve istikrarlı  etkilendiği açıklanan Zirve’de, genel
                     ilerlemek zorundayız. Yeni bir hikaye ya- anlamda acil devreye sokulması öne-
        barışın,
                     zabilmek için yeni bir vizyona, stratejiye  rilen desteklerde kaybeden sektörlere
        adaletin,         ve yol haritasına ihtiyacımız var. Yatırım  pozitif ayrımcılık yapılması ve fırtına
        eşitliğin,        ve üretim ortamının iyileşmesiyle oluşa- karşısında duvar örmek yerine yel de-
        özgürlüğün,        cak iklimin sinerjisi ekonomide ihtiyacı- ğirmeni inşa edilmesi istendi.
        paylaşımın,        mız olan sıçramayı yapmamızı sağlaya- Zirve’de, Pandemi sürecinde ve ‘Yeni
                     caktır; bu potansiyele sahibiz.  Normal’de sıkıntılar ve tehditler kadar
        yardımlaşmanın,      Yeni ekonomi yönetiminin katılımcı bir  çözümler ve fırsatlar olduğu değerlendi-
        dayanışmanın,       anlayış ve yöntemle hazırlamaya çalıştı- rildi ve açıklandı. Dijital dönüşümün hız-
        işbirliğinin,       ğı yapısal reformların, bir an önce uygu- landığı ve etkisini her alanda; insan, iş,
        güçbirliğinin,      lamaya konması gerekiyor. Demokrasi- üretim, ticaret, sosyal, toplumsal, ülke
                     de, hukukta ve ekonomide belirsizlikleri  ve küresel ilişkilerde artırdığı ve hızlan-
        duyarlılığın
                     gideren, para ve maliye politikalarındaki  dırdığı belirtildi. Kaçınılmaz ve zorunlu
        (insan, hayvan,      uyumla istikrar ve güven ortamı oluştu- olan bu gelişmenin ihtiyaç duyduğu insan
        çevre),          ran adımlar; OECD’nin ‘Aralık Ayı Geçici  kaynağının, ortamın, altyapının ve eko-
        birlik ve         Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda  sistemin kaliteli, verimli ve etkin yapılan-
                     vurgulandığı gibi; yatırımları, istihdamı,  dırılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir
        beraberliğin
                     üretimi ve ihracatı artırarak, ülkemizin  rekabet gücünün ve yüksek katmadeğer
        başat olduğu;       kalıcı kalkınmasını ve büyümesini sağ- üretmenin yolu buradan geçiyor.
        sağlıklı, huzurlu,    layacaktır. Piyasaların bu beklentiye  Tekrar hatırlatmakta ve önermek-
        mutlu, başarılı,     kredi açtığı görülüyor, bu gelişmeyi iyi  te fayda görüyorum; küresel tedarik
        bereketli,        değerlendirmeliyiz.        zinciri ağlarında yer değiştirmenin ve
                     Sivil toplum kuruluşlarımız (STK’larımız);  yeniden yapılanmanın beklendiği bir
        esenlikli,
                     kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğiy- süreci yaşıyoruz. Türkiye, fırsat olarak
        ferah ve aydınlık     le; uzman ve akademisyenlerin de katkı  değerlendirirse; ‘Tedarik Zinciri Yöne-
        yeni bir yıl       ve katılımlarıyla çok önemli etkinlikler  tim Merkezi’ olabilir.
        diliyorum.        gerçekleştiriyorlar; hepsini tebrik ediyo- ‘Yeni Normal’de hassas bir dengede
                     rum. Bizim de dergi olarak desteklediği- sağlığımızı koruyarak, çalışıp üretmek
                     miz bu etkinliklerde işbirliği yapmaktan  zorundayız. Koronavirüs ile mücadele-
                     mutluluk duyuyoruz.        de ‘Maske-Mesafe-Temizlik’ kurallarına
                     Daha önceki dönem Yönetim Kuru-  özenle uymalıyız. Fedakar sağlık çalışan-
                     lu Başkanı, şimdi ise Denetim Kurulu  larımıza sonsuz teşekkürler.
                     Üyesi olmaktan onur duyduğum, iş- HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
        6 KobiEfor Ocak 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11