Page 10 - KobiEfor-Nisan-2021
P. 10

áà5.(7 3$125$0$                     Metro Türkiye restoranların yanında
      Visa işletmeleri
      destekliyor           Metro Türkiye, mekân çözümlerinden de-
                     zenfeksiyon hizmetine kadar geniş yelpaze-
       Visa küçük işletmelerin di- de restoranların yanında yer almaya devam
      jital dünyaya adapte olmaları  ediyor.
      ve faaliyetlerine devam etme-  Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Alı-
      lerine destek olmak amacıyla  nan kararlarla restoranların belli bir kapa-
      oluşturduğu programa, Avrupa  sitede dahi olsa yeniden müşterilerini ağır-
      çapında 100’den fazla iş ortağı- layabilecekleri bu dönemde de olabilecek tüm beklentileri ve koşulları göz
      nın dahil olduğunu duyurdu.  önüne alarak onların yanında yer alıyoruz. Sunduğumuz çözümlerle resto-
       Programın 2020 yazında   ranların mekânlarında çalışanlarını ve müşterilerini güvenli bir şekilde ağır-
      başlamasından bu yana, Avru- layabilmelerini hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.
      pa genelinde iki milyondan faz-
      la küçük işletmeye destek veril-
      di. Visa Türkiye Genel Müdürü  Finberg’ten           Ticket
      Merve Tezel,         yurt dışına ilk yatırım      Compliments’tan
      “Türkiye’de
      de KOBİ’lerin          Girişimcilik ekosistemini destek- yardım çözümü
      işlerini online        leyerek inovasyon, dijital ve finansal  Edenred Türkiye, teşvik ve ödül-
      ortama taşı-         dönüşüm yatırımlarını hızla büyüt- lendirme kategorisindeki ürün aile-
      malarına yar-    Merve  meye devam eden Finberg, bireylerin  si Ticket Compliments ile Ramazan
                 Tezel
      dımcı olmak,         oyun ve eğitimlerle yatırım dünyasını  ayında da şirketlere tasarruf ettir-
      elektronik ödemeleri kabul  öğrenmelerini ve buna göre yatırım  meye devam ediyor.
      etmelerine destek sağlamak  yapmalarını sağlayan ödüllü uygu-   Ticket Market Kartı, CarrefourSA
      ve tüketicileri alışveriş ihtiyaç- lama Invstr’a yatırım yaparak adını  Kurumsal Hediye Kartı ve Money Pro
      larını KOBİ’lerden karşılamaya  yurt dışında da duyurdu.    Kart ile şirketlere üç ayrı kart seçene-
      özendirmek üzere çalışmalara  Fibabanka Genel Müdürü ve Yö-  ği sunan Edenred Türkiye, böylelikle
      imza attık” dedi.              netim Kurulu Üyesi,  işletmeleri
                            Finberg Yönetim Ku- koli hazırla-
      ING, liderlerini              rulu Başkanı Ömer  ma, taşıma,
                            Mert, büyüme stra-  depolama ve
      yetiştiriyor                tejilerine uygun ola- dağıtma gibi
                      Ömer     rak Finberg ile yeni  operasyonel
       ING Türkiye tarafından 13  Mert
      yıldır düzenlenen ve ING’nin        alanlara girmeyi he- yüklerden ve bunların masrafların-
      faaliyet gösterdiği 16 ülkede  deflediklerini ve yurt dışındaki finan- dan kurtarıyor. Aynı zamanda satın
      uygulanan Uluslararası Yete- sal ürünlere entegre projeler sunan  alma oranına göre sağladığı indirim-
      nek Programı (International  girişimleri de destekleyeceklerini  ler ve yüzde 39’a varan vergi tasarrufu
      Talent Program) ile geleceğin  belirtti.            ile şirketleri mutlu ediyor.
      liderlerinin yetiştirilmesi he-
      defleniyor.          “Gücünü Fark Et, Gelecek Biziz”
       ING Türkiye İnsan Kaynak-
      ları Genel Müdür Yardımcısı   Alternatif Bank, 2020 yılını, fi-
      Meltem Kalender Öztürk, “ING  nansal hedefleri doğrultusunda
             Türkiye’de son 3  istikrarlı şekilde büyüyerek geride
             yılda ING Inter- bıraktı. “Gücünü Fark Et, Gelecek
             national Talent  Biziz” mottosu ile düzenlenen top-
             Programı’nı ba- lantıda, bankanın 2021 yılı hedefleri
         Meltem şarıyla tamam-  ile orta vadeli planları aktarıldı.
        Kalender layan, kariye-
         Öztürk          1.000’den fazla çalışanın online ortamda katılımıyla düzenlenen 2021 Di-
             rinin başındaki  jital Vizyon toplantısı Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ve üst yöneti-
      72 genç göreve başladı. Yetenek  minin canlı yayınlanan sunumlarıyla gerçekleşti. Banka ve iştiraklerinin tüm
      programımız ile iş imkanının  çalışanlarının takip ettiği toplantıya Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkanı
      ötesinde gençlere geleceklerini  ve Commercial Bank Murahhas Azası Omar Hussain Alfardan ile Alternatif
      şekillendirme ortamı sunuyo- Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Commercial Bank Grup CEO’su Jo-
      ruz” dedi.
                     seph Abraham da mesajları ile katıldı.
        10 KobiEfor Nisan 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15