Page 8 - KobiEfor-Haziran-2021
P. 8

%à/àáà0 3$125$0$
   Vakıf Katılım’da       Türk Telekom 2021’e hızlı başladı
   temassız alışverişde               Türk Telekom, 2021’in ilk üç ayında yüzde 20.4 büyüme
   limit yok                   ile 7.6 milyar TL gelir elde ederek yıla güçlü bir başlangıç
                           yaptı.
    Vakıf Katılım MobildePOS            Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı
   uygulamasındaki tahsilat limi-         (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.7 artışla
   ti, ödeme teknolojileri öncüle-        3.8 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 50.1 oldu.
   rinden Mastercard’ın geliştirdi-         Türk Telekom CEO’su Ümit Önal “Mevcut koşullarda,
   ği ‘Tap on Phone’ teknolojisiyle        yaklaşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık 15.4 milyar TL
   ortadan kalktı.        Ümit      FAVÖK ve yaklaşık 8 milyar TL yatırım harcaması öngö-
                   Önal
    Vakıf Katılım MobildePOS,          rüyoruz” diye konuştu.
   PIN’lı ve PIN’sız olmak üzere
           kartlı öde-
           melerin ta-  ESET, Emissary           Mobil POS ve linkle
           mamını ka-   Soldier’ı ortaya çıkardı      ödeme öne çıkıyor
           bul ediyor.
            Vakıf Ka-   ESET, Avrupa Siber Güvenlik Günü  Ödeme sistemleri alanında yeni-
           tılım Genel  sanal konferansına katıldı ve LuckyMo- likçi yaklaşımları ve fintech sektö-
    İkram     Müdürü İk-   use APT grubunun faaliyetlerine ilişkin  ründeki tecrübeli ekibiyle hızlı bir
    Göktaş
           ram Göktaş,           yeni araştırması- ivme yakalayan Sipay, fintech sek-
   “MobildePOS  uygulamamızı           nı paylaştı, siber  törü konusunda değerlendirmelerde
   ‘ap on Phone’ teknolojisi ile         güvenlik şirket- bulundu.
   daha da geliştirerek, üye işyer-        lerinin dünya ça-  Bu yıl mobil POS çözümünün kul-
   lerimizin ödeme ve tahsilat de- pındaki güvenlik açıklarını kapatmada  lanıcılar tarafından ilgi gördüğünü
   neyimini bir üst noktaya taşıdık;  hükümetleri destekleme ihtiyacını vur- belirten Sipay Genel Müdürü Se-
   temassız kart işlemlerindeki li- gulayan sektör raporunu sundu.  mih Muşabak, pandemiyle birlikte
   mit sınırını kaldırdık” dedi.  LuckyMouse gibi APT (gelişmiş sü- değişen kullanıcı
                  rekli tehdit) gruplarının araçlarını ge- beklentilerine hızlı
                  liştirerek güçlenmesi; vatandaşlarıyla,  çözümler üretme-
   Lenovo ödül zengini             iş dünyasıyla ve diğer ülkelerle ilişki- ye devam edecek-
                  lerinde istikrarı sağlamanın sorum- lerini ve 2021’de
                  luluğuna sahip hükümetler açısından  iki yeni Sipay ürü-
                  endişe verici.           nünün kullanıma
                                             Semih
                   Rapor, teknoloji uzmanlarının gü- sunulacağını müj- Muşabak
                  venlik açıklarını kapatarak ve çeşitli  deledi.
                  uç nokta algılama ve tepki teknolojile- Muşabak, geçtiğimiz yıllarda link-
    Teknoloji devi Lenovo, dünya  ri yoluyla APT gruplarının taktiklerini,  le ödeme çözümlerinin kullanıcılar
   çapında düzenlenen ünlü Red Dot  tekniklerini ve prosedürlerini izleyerek  tarafından daha çok tercih edildiği-
   Tasarım Ödülleri’nde 25 ödül bir- hükümetleri desteklemeye devam et- ni belirtirken bu yıl mobil POS’ların
   den aldı. Lenovo, 2021 yılı Red Dot  meleri gerektiğinin altını çiziyor.  öne çıktığını belirtti.
   Tasarım Ödülleri’nde ‘En İyinin En
   İyisi’ kategorisinde ‘ThinkBook  6 aylık geriye dönük teşvikler sonlandı
   Plus Gen 2 i’, ‘ThinkSmart Hub’,
   ‘ThinkVision Creator Extreme P27  Rasyotek’in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 30 Ni-
   Monitör’ ve ‘Yoga 9i’ ürünleriyle  san 2021 tarihinde sona eren 6 aylık geriye dönük teşvikler
   tam 4 büyük ödülün sahibi oldu.  ve güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edilmesi
    Lenovo, bağımsız tasarım  gerekenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
   organizasyonu iF International  Haldun Pak, “Eksik ya da hatalı hesaplamalardan dolayı
   Forum Design’ın düzenlediği iF  teşvik kaybı yaşanmaması için firmaların oldukça dikkatli
   Tasarım Ödülleri’nde de toplam  davranması gerekiyor. Rasyotek olarak teknolojik altyapımız
   14 ödül aldı, bunlar arasında  sayesinde geliştirdiğimiz Personel Teşvik Sistemi yazılım  Haldun
   ‘dünyanın ilk katlanabilir ekra-           programı ile uygulamada olan  Pak
   nına sahip dizüstü bilgisayarı;
   ThinkPad X1 Fold’ ürünü de var.           tüm SGK teşvikleri açısından firmaların durumlarını
                              analiz ediyoruz” açıklamasını yaptı.

     8 KobiEfor Haziran 2021
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13