Page 10 - KobiEfor Agustos 2022
P. 10

%à/àáà0 3$125$0$                   Lenovo Avrupa’daki ilk şirket içi
    Papara Yuvarla’yı
    satın aldı          üretim tesisini Macaristan’a açtı
                    Lenovo ilk şirket içi üretim tesisini Macaristan’ın
                   Ullo şehrinde açarak, gerçekleştirdiği yatırımla
                   uluslararası üretim operasyonlarının kapsamını
                   genişletti.
                    Tesiste şu anda çeşitli mühendislik, yönetim
                   ve operasyon görevlerinde 1.000’den fazla tam
                                         Burç
                   zamanlı personel çalışırken, tesis tam kapasite-
                                         San
                   ye ulaştıkça daha fazla istihdam sağlanacak.
     Papara, Yuvarla’yı bünyesine  Lenovo Türkiye ISG Genel Müdürü Burç San şunları söyledi: “Türkiye’deki
    kattı. Papara, Yuvarla ile birlikte  müşterilerimize çok daha hızlı üretim ve teslimat avantajı sağlayacağımız bu
    13 milyondan fazla kullanıcısına  tesis sadece bir fabrika değil aynı zamanda müşterilerimizin ziyaretine açık
    sunduğu ‘Bağış’ özelliğini güçlen- bir Ar-Ge ve inovasyon merkezidir.”
    dirmeyi, daha fazla STK’ya ulaş-
    mayı, bağış tutarlarını artırmayı  Fortinet          Sağlık kurumları
    hedeflediğini açıkladı.    sürdürülebilirlik         zararlı yazılımların
     Papara CEO’su Emre Kenci,
    “Bağış özelliğimiz ile ayda ortala- raporunu yayınladı     tehdidi altında
    ma 3.000’in üzerinde bağış işlemi
                    Fortinet, şirketin sürdürülebilirlik  Sağlık kurumları siber saldırganla-
    gerçekleşiyor. Kullanıcılarımız
                   stratejik çerçevesini, girişimlerini ve  rın öncelikle hedeflediği alanların ba-
    artık Papara Card’ları ile yaptık-
                   temel performans metriklerini detay- şında geliyor.
    ları harcamalardaki küsuratları
                          landıran ilk Sürdürü- Kron Kurumsal
    yuvarlayarak aradaki kuruşları di-
                          lebilirlik Raporu’nu  İş Birimi Satış Di-
    ledikleri sivil toplum kuruluşuna
                          açıkladı.      rektörü Ümit Çelik,
    bağışlayabilecek” dedi.
                           Fortinet Küresel  “Sağlık kuruluşla-
                          Sürdürülebilirlik ve  rının yüksek kali-
                          KSS Başkanı Barba- tede sağlık hizmeti  Ümit
    KOBİ’ler
                   ra Maigret, “Fortinet’te, sürdürülebilir- vermek ile gelişmiş  Çelik
    web sitelerini        liği iş modelimizin ayrılmaz bir parçası  bir siber güvenlik
    güvende tutabilir      haline getirmenin öneminin bilincinde- protokolü uygulamak ve hasta verilerini
                   yiz. 2021, stratejimizi tanımladığımız ve  en iyi şekilde korumak arasında dengeli
     Türkiye E-Ticaret Ekosis- şirketin orta ve uzun vadeli yolculuğunu  ve yapıcı bir politika inşa etmesi gerekiyor.
    temi Raporu’nun sonuçlarına  planladığımız bir yıl oldu. Daha sürdü- Hasta verileri ve korunan sağlık bilgileri,
    göre e-ticaret, Türkiye geneli  rülebilir bir dünya ve daha güvenli in- devletler ve uluslararası regülasyonlar
    işlem hacminde yüzde 69 artış  ternet hedefine öncülük etmeyi amaç- tarafından hassas veri olarak tanımlanan
    yakalayarak KOBİ’lerin ilgisini  lıyoruz” açıklamasını yaptı.  ilk unsurların başında geliyor’’ dedi.
    çekmeye devam ediyor.
     Komtera Teknoloji Kanal
    Satış Direktörü Gürsel Tursun, Ozan Elektronik Para A.Ş., faaliyet alanını genişletti
    KOBİ’lerin web sitelerindeki
                             Ozan Elektronik Para A.Ş., 5464 Sayılı Kanun kapsamında
    siber güvenliği sağlayabilme-
                            BDDK’dan ‘Üye İş Yerleriyle Anlaşma Yapan Kuruluş’ faaliyet iz-
    leri için 4 uygulanabilir adımı
                            nini de alarak fintech dünyasındaki hızlı yükselişini taçlandırdı.
    açıkladı: “Risk analizi ve yedek-        Ozan Elektronik Para A.Ş., bu yeni lisansla birlikte
    leme yapmayı ihmal etmeyin.          Mastercard, Visa, TROY ve Union Pay üyeliklerine sahip
    SSL sertifikası
                            ilk ve tek elektronik para kuruluşu oldu.
    güvenlik yolcu-
                             Ozan Elektronik Para CEO’su Ömer Suner, şunları anlattı:
    luğunun ilk adı-             Ömer “Bu şekilde tüm üye işyerlerimize daha hızlı, daha kolay ve
    mı. WAF, IDS ve             Suner farklı avantajlar içeren POS hizmeti sağlayabileceğiz. Ayrı-
    IPS sistemleri        ca, işletmelerimizin de bu hizmetlerden yararlanabilmesini kolaylaştırıp, tahsilat
    ile tanışın. Çift  Gürsel kabiliyetlerini artırarak ülkemizdeki finansal kapsayıcılık oranının artmasına katkı
    faktörlü kimlik   Tursun
                   sağlamayı hedefliyoruz. 2022 yılı sonu hedefimiz ise 10 milyar TL’nin üzerinde iş-
    doğrulama he-
                   lem hacmiyle yılı kapatmak. Bu büyüme hızı ile 2022 yılı sonunda Türkiye’nin ilk 3
    def kitlenize güven verir.”
                   fintech’inden biri olmayı hedefliyoruz.”
      10 KobiEfor $ðXVWRV
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15