Page 12 - KobiEfor Kasım 2023 Sayı 290
P. 12

áà5.(7 3$125$0$                    Yıldız Entegre, sektörünün zirvesinde
    Albaraka Garaj
    7. dönem başvuruları                Yıldız Entegre, İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuru-
                            luşu Araştırması 2022 sonuçlarına göre, son 3 yıldır gös-
    başladı                     terdiği başarıyı tekrarladı ve bir kez daha orman ürünleri
                            sektörünün zirvesinde yer aldı.
                             Yıldız Entegre Pazarlama ve Ürün Geliştirme’den So-
                            rumlu Genel Müdür Yardımcısı Melike Alkan; “Sadece eko-
                            nomik başarılarla yetinmeyip ‘sürdürülebilir iyiliğin izinde’
                     Melike    mottosuyla toplum için de fayda yaratan projeler geliştir-
                     Alkan     meye önem veren bir şirketiz” diye konuştu.
     Albaraka Türk’ün bünyesinde geç-
    tiğimiz altı yılda 120’den fazla girişime  API market açık     Alternatif Bank
    toplam 12 milyon TL finansal destek  bankacılıkta dünya       BankPRO işbirliği
    sağlayan Albaraka Garaj yeni dönem  zirvesinde
    başvurularını kabul etmeye başladı.
     Girişimcilere hibe, mentorluk,  300’ün üzerinde API’nin yer aldığı
    eğitim, network, API ve ofis des- Kuveyt Türk API Market, INNOPAY Open
    teği gibi imkanlar sunan Albaraka  Banking Monitor 2023’te, fonksiyonel ge-
    Garaj, yeni girişimlerini bekliyor. lişmişlik ve deneyim açısından en iyi se-
     Albaraka Garaj Hızlandırma  viyeyi ifade eden ‘Masters in Openness’
    Programı’nda geçtiğimiz dönem- kategorisinde Türkiye’den yer alan tek
                                                   Burcu
    lerde Fintech’ten SaaS’a, AI’dan  finans kurumu oldu. Kuveyt Türk, ‘En İyi          Yangaz
    regülasyon teknolojilerine, eğitim- Açık Bankacılık API’leri’ alanında Global
    den sağlık teknolojilerine kadar  Finance tarafından geçen ay Türkiye’nin  Alternatif Bank, BankPRO’nun çözüm-
    birçok alanda girişim desteklendi.  en iyi finans kurumu seçilmişti. leri sayesinde Kamu İhale Kurumu’nun
                                      yayınladığı ihalelere giren firmala-
                                      ra, ihtiyaçlarına yönelik farklı finan-
    Pasha Bank’ın notu                         sal çözümler sunarak iş süreçlerine
                                      katkı sağlayabilecek.
    ‘A+’ya yükseldi                            Alternatif Bank Ticari Bankacı-
                                      lık Genel Müdür Yardımcısı Burcu
     JCR, PASHA Bank’ın Uzun Va-
                                      Yangaz, “BankPRO geliştirdiği ya-
    deli Ulusal Kurum Kredi Rating
                                      zılım hizmetiyle, bizlere büyük bir
    Notunu ‘A (tr)’ seviyesinden ‘A+
    (tr)’ seviyesine yükseltti.    Kuveyt Türk Strateji ve İnovasyon  bilgi kaynağına erişebilme imkanı
     PASHA Bank, yılın ilk yarısın- Grup Müdürü Dr. Selman Ortaköy, plat- sunarken aynı zamanda kamu ihale
    da 7 milyar 766 milyon TL’lik bir  formdaki API sayılarını artırarak ve uy- süreçlerine dahil olan veya ihalelere
    aktif büyüklüğe ulaştı.     gulama geliştiricilerle daha yakından  girmeyi planlayan firmalarla ilişki-
     PASHA Bank Genel Müdürü H.  çalışarak açık bankacılık alanında öncü  mizi derinleştirmeye de yardımcı
    Cenk Eynehan, PASHA Bank’ın,  olmaya devam edeceklerini kaydetti.  oluyor” açıklamasını yaptı.
    temel olarak Türkiye, Azerbaycan ve
            Gürcistan üçge- Kullandıkça kazandıran mevduat hesabı
            ninde ticaret ve
                     Birikimlerini Şekerbank’ta değerlendiren tasarruf sahipleri ‘TAM Hesap’ ile
            yatırım yapmak
                    bankacılık ürünlerini aktif olarak kullanarak ek getiri elde edebiliyor.
            isteyen, mevcut
                     Banka, tasarrufu artıran mevduat ürünü olan ‘TAM Hesap’ ile kart harcamala-
            iş hacmini ar-
                    rından düzenli ödeme talimatına, krediden yatırım fonu alımlarına kadar bankacı-
            tırmayı hedef-
                    lık ürün ve hizmetlerini kullanan müşterileri-
            leyen firmalar
    H. Cenk    için ‘finansal  ne ek getiri imkânı sunuyor.
    Eynehan             Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım
            köprü’ olma-
                    Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay
    nın yanı sıra bu firmalar için böl-
                    Kumoğlu; “TAM Hesap ürünümüz ile müşte-
    gede rehber ve stratejik çözüm
                    rilerimizin birikimlerini avantajlı koşullarda
    ortağı olma misyonunu da üstle-
                    değerlendirilmesini ve ülkemizin tasarruf          Tuğbay
    nen bir banka olduğunu söyledi.
                    hacmine katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.         Kumoğlu
    12 KobiEfor .DVÜP
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17