Page 3 - KobiEfor Şubat 2024
P. 3

ÜÃÏÃÐËÐ ÆȌÌȌÖÃÎ ÐÃÄÜËÐÆÃ


    ÃÏÃ ÄȌÔ ÃÆËÏ DZÐÆÇ
     %Đ]H NDWďOďQ  $OPDQ\D HNRQRPĐVĐQĐQ JÙÄ PHUNH]Đ .X]H\ 5HQ 9HVWIDO\Do\ď
    15: NHĽIHGĐQ $OPDQ\DoQďQ EDĽND KĐÄEĐU H\DOHWĐ EHQ]HU \RüXQOXNWD EĐU WHN-
    QRORMĐ ĽĐUNHWOHUĐ DüďQD VDKĐS GHüĐO 'ÙQ\DQďQ HQ JÙÄOÙ VÙSHU EĐOJĐVD\DUODUďQGDQ
    ED]ďODUďQD VDKĐS OĐGHU VĐEHU JÙYHQOĐN HQVWĐWÙOHUĐ YH DUDĽWďUPD PHUNH]OHUĐ EXUDGD
    IDDOĐ\HW JÓVWHUĐ\RU 15:o\H KRĽ JHOGĐQĐ]    ZZZ QUZJOREDOEXVLQHVV FRP
   1   2   3   4   5   6   7   8