Page 8 - KobiEfor Şubat 2024
P. 8

áà5.(7 3$125$0$                     Yapı Kredi’den sermaye benzeri tahvil ihracı
     3 yıl vadeli 500
     milyon USD kaynak        Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil
                    ihracı gerçekleştirdi. Bankanın 650 milyon dolarlık ser-
     Çin ile karşılıklı dış ticare- maye benzeri tahvil ihracına, yurt dışı yatırımcılardan 2.4
    tin geliştirilmesi amacıyla Ziraat  milyar doların üzerinde talep geldi.
    Bankası ile Çin EXIM Bank (The  Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün; “İşleme gösterilen
    Export-Import Bank of China) ara- yüksek ilgi, ekonomimize ve Bankamıza duyulan güveni
    sında 400.000.000.- ABD doları ve  ortaya koyması açısından büyük önem taşıyor” dedi.
    700.000.000.- Çin Yuanı tutarın- Yapı Kredi’nin sermaye benzeri tahvil ihracı işleminde
    da, üç yıllık, iki dilimden oluşan  ADCB, Citibank, J.P. Morgan, MUFG, SMBC ve Standard Gökhan
    bir kredi anlaşması imzalandı.  Chartered görev aldı.              Erün
     Banka’dan yapılan açıklama-
    da; “Yerel para dilimi de içeren söz
    konusu kredi anlaşmasından elde  Toyota Türkiye’den         TEB’in tahvil
           edilecek fon-   çalışanlarına teşekkür       ihracına rekor talep
           lama ile başta
                                       Türk Ekonomi Bankası (TEB),
           ihracatçılarımız
                                      uluslararası piyasalarda 400 milyon
           olmak üzere ül-
                                      dolar tutarında tahvil ihracı gerçek-
           kenin ekonomik
                                      leştirdi.
           gelişimi için ön-                   150’nin üzerinde uluslararası
           celikli olan tüm
                                      yatırımcının yüksek ilgi gösterdiği
           sektörlere katkı
                                      yurt dışı tahvil
           sağlamaya ve
                                      ihracına 2.9
    ekonomik değer üretmeye de-    Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, in- milyar dolar,
    vam edilecek” denildi.     san odaklı yaklaşımı ve çalışan bağlı- ihraç tutarının
                    lığına verdiği önemle öne çıkıyor.  7 katının üze-
                     Şirket 2023 içerisinde düzenlediği  rinde rekor ta-
                    Hizmet Yılı Ödül Töreni ile 5, 10, 15, 20,  lep geldi.
     %3’e varan          25 ve 30’uncu yılını tamamlayan 987  TEB Genel
     akaryakıt avantajı      çalışanına katkılarından dolayı teşek- Müdürü Ümit     Ümit
                    kür etti.              Leblebici şunla-   Leblebici
                     Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Ge- rı söyledi: “Kay-
                    nel Müdürü ve CEO’su Erdoğan Şahin,  nak yapısının çeşitlendirilmesi ve orta
                    “Tüm değerli çalışanlarımıza, bugüne  ve uzun vadeli borçlanma araçlarının
                    kadar gösterdikleri katkılar ve çaba- artırılması stratejimiz çerçevesinde
                    lar için içten teşekkürlerimizi iletiyo- istikrarlı bir şekilde büyümeye devam
                    ruz” dedi.             edeceğiz.”

                     2024’ü ihracat yılı ilan etti
     Aytemiz, kazandıran kampan-
    yalarının bir yenisine Anadolu-  Doğanlar Mobilya Grubu, markalarıyla yurtdışı büyümesini hız kesmeden
                    devam ettirecek.
    bank işbirliğiyle imza atıyor. Kam-
                     Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan;
    panya kapsamında yıl boyunca  “2023’te yönetimsel değişikliklerimizle gerek finansallarımız gerek ope-
    Anadolubank kullanıcıları Ayte-
                                   rasyonlarımız açısından iyi bir büyüme
    miz istasyonlarında Aytemiz Vaay
                                   ivmesi yakaladık ve bu başarıyı bu yıl
    mobil uygulaması üzerinden ya-                 ve önümüzdeki yıllarda artırarak de-
    pacakları her motorin veya benzin               vam etmek arzusu içerisindeyiz” diye
    alımında yüzde 3’e varan indirim-
                                   konuştu.
    den yararlanabilecekler.                     Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mus-
     Kullanıcılar ayrıca Aytemiz
    Vaay mobil uygulaması içerisinde                tafa Karamemiş; “2024’te 2023’e göre
                                   yaklaşık %70 büyüme öngörüyoruz” dedi.
    yer alan haritalar bölümünden
                                   Karamemiş, yatırımların; dijital altyapı,
    kendilerine en yakın Aytemiz’e yol  sürdürülebilirlik, GES, kapasite artışı, satış noktası ve marka yatırımları ola-
    tarifi alabilirler.
                    cağının altını çizdi.
    8 KobiEfor ìXEDW
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13