Page 3 - KobiEfor Nisan 2024
P. 3

ÐÔÙ ÇÐÆDzÕÖÔȌ  ĊËÐ ÄȌÔ


    ÏÇÎÑÆȌ ÆÇǷȌÎ ÑÔÍÇÕÖÔÃ    ÑÎÆ×Ƿ× ÛÇÔ
     %Đ]H NDWďOďQ  $OPDQ\D HNRQRPĐVĐQĐQ JÙÄ PHUNH]Đ .X]H\ 5HQ 9HVWIDO\Do\ď
    15: NHĽIHGĐQ 'ĐMĐWDO GÓQÙĽÙP ĐOH JÙÄOÙ HQGÙVWUĐQĐQ EĐUOHĽWĐüĐ \HU ¹UHWĐPĐQ
    JHOHFHüĐ DÄďVďQGDQ HQ ĐGHDO EÓOJH 15:o\H KRĽ JHOGĐQĐ]

    www.nrwglobalbusiness.com
  NRWGB_AnzeigenTuerkei2023_ALLE_195x270_KobiEfor_39L.indd  1                    28.03.23  10:11
   1   2   3   4   5   6   7   8