Page 28 - KobiEfor-Ekim-2020
P. 28

KDV’si ile çıkış KDV’si arasındaki düzensizliğin gi-
       “Ülkemiz için yeni fırsatların       derilmesi, yerel marketlerin rekabetten etkilenme-
      doğacağına inanıyoruz”            mesi gibi talepler yer aldı. Bu bir KDV indirim talebi
                             değil, mağduriyetin giderilmesi talebidir. Tüketicinin
       Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yö- alım gücüne de olumsuz yönde etki eden bu tutar-
      netim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, dünyadaki  sızlığın çözümü için KDV düzenlemesinin yeniden
      toplam üretimin yüzde 40’ını yapan Çin ile Batı  yapılmasını, yüzde 1 ile giriş yapan ürünün yüzde 1
              dünyasının gözden geçirerek  ile satışının yapılabilmesini arzu ediyoruz” dedi.
              yeniden kuracağı dış ticaret
              ilişkisinde Türkiye’ye, yeni fır- Türkiye limanlarında önemli fırsatlar
              satların doğacağına inandık-   Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRK-
              larını, Çin’e göre birçok avan- LİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan Genç,
              tajı barındıran Türkiye’nin bu  Türkiye’de 197 adet kıyı tesisi bulunduğunu, bu-
      Çetin     süreçten kazançlı çıkacağına  nun yüzde 45’inin Marma-
      Nuhoğlu
              inandıklarını belirtti.    ra Bölgesi’nde yer aldığını
                             belirterek, “Limanlarımızda
     temassız taşımacılık gibi unsurlarla ve sürdürüle- 2018’de 460 milyon ton olan
     bilirlik, maliyet gibi avantajlarla pandemi sürecin- elleçleme rakamı, yüzde 5 ar-
     de ön plana çıktı. Limanların demiryolu bağlantıları  tarak 2019’da 484 milyon tona
     sağlanmalı. Ayrıca elektronik ticaret lojistiği konu- ulaştı. 2019’da Türkiye’de
     sunda Türkiye merkez olabilir. İzmir de bunun için  11.5 milyon TEU konteyner
     muhteşem bir lokasyon.”             işlem gördü. Türkiye İstatis-
      Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi De- tik Kurumu’nun (TÜİK) 2019
                                           Mehmet Hakan Genç
     kanı Prof.Dr. Durmuş Ali Deveci, Türkiye’nin bölge- verilerine göre; 391 milyar
     sinde üretim, teknoloji, ticaret ve enerji üssü olması  dolarlık dış ticaretin 222 milyar dolarlık kısmı deniz
     için lojistik üs haline gelmesi gerektiğini söyledi.  yoluyla gerçekleşti, 181 milyar dolarlık ihracatın yüz-
                             de 60’ı 109 milyar dolarlık kısmı limanlarda elleçle-
                             nerek yurtdışına ulaştırıldı. TÜRKLİM’in PWC’ye yap-
                             tırdığı ‘Türkiye’de Limancılık Sektörünün Etki Analizi
                             ve İhtiyaç Değerlendirmesi” raporuna göre geçen yıla
                             oranla elleçlenen yük yüzde 2.5 arttı. 2020’nin ilk 7
                             ayında Türkiye limanlarında 284 milyon ton yük elleç-
                             lendi. 2020’nin ilk 7 ayında, 2019’a göre; ton cinsin-
                             den kuru dökme yükler yüzde 9, genel kargo yükler
                             yüzde 8, RO-RO ve araç elleçlemeleri yüzde 15 arttı,
                             sıvı dökme yükler yüzde 2, TEU cinsinden konteyner
      TPF’den sektörü ve 10 binlerce çalışanı    yükleri ise yüzde 4 azaldı.
      ilgilendiren rapor               Mehmet Hakan Genç, küresel üreticiler için bir
                             yatırım cazibesi oluşturulabilirse Türkiye limanları
      Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Heye-
                             için önemli fırsatlar ortaya çıkabileceğini söyledi.
     ti, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti, TPF
     Başkanı Ömer Düzgün, Bakan Pekcan’a sektörün   Genç, jeostratejik olarak önemli bir coğrafi konuma
                             sahip Türkiye’nin özellikle Ortadoğu, Orta Asya ve
     sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren bir rapor
                             Uzakdoğu orijinli transit yükleri çekebildiği ölçüde
     sundu. Görüşmeye; TPF Başkan Yardımcısı Ali Kaya
                             toplam yük hacminde önemli artışlar sağlanabile-
     ve TPF Eski Başkanı Mustafa Altunbilek de katıldı.
                             ceğine dikkat çekti. Genç, 2021’den itibaren yeniden
      TPF tarafından hazırlanan ve Türkiye’de hizmet
                             artacak küresel ticaret hacmiyle birlikte Türkiye’de-
     veren 10 bine yakın mağaza sahibi yerel perakende-
                             ki limanlara olan yabancı yatırımcı ilgisinin de yeni-
     ci ile 100 bini aşkın perakende çalışanını yakından
                             den artacağını beklediklerini paylaştı.
     ilgilendiren sektörel raporda, yeni market açma
     düzenlemesine ilişkin kriterlerin belirlenmesi, ye-
     rel marketlerin haksız rekabetten etkilenmemesi,
     perakende sektörünün büyümesi ve geleneksel iş-
     kollarının yaşatılması, küçük yatırımcıların faaliyet-
     lerinin sürdürülebilir stratejilerle desteklenmesi,
     marketlerin haftanın bir günü kapalı olması (bakkal,
     büfe gibi küçük işletmeleri desteklemek adına Pazar
     günleri marketlerin kapalı olması) ve ürün tedarik
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33