Page 6 - KobiEfor_Mayıs_2020
P. 6

ED‹TÖR


                  TRANSFORMASYON FIRSATI
                 S   a¤l›¤›m›z›, ekonomimizi, iflimizi tal araçlara eriflim altyap›s› yeterli ol-
                    ve sosyal yaflam›m›z› derinden
                                   mayan KOB‹’lerdir. Bu durumdaki or-
                                   ta ölçek iflletmelerin oran› hizmet
                    etkileyen fliddetli bir türbülans›n
                    içindeyiz. Belirsizliklerin etkile- sektöründe yüzde 45, imalatta yüzde
                    di¤i sars›nt›larla Pandemi (CO- 34, ticaret ve perakendede yüzde 29’u
                  VID-19) kriz sürecini yafl›yoruz. Al›nan bulmaktad›r. (TÜRKONFED-UNDP-
                  tedbirlerle küresel floku az hasarla at- TÜS‹AD ortak araflt›rmas›)
                  lat›p sonras›nda da h›zla onarmaya ve Türkiye, krizin bafl›nda KOB‹’lere ne-
                  yeni düzenin yeni normaline haz›rlan›- fes ald›ran kamu desteklerini aç›kla-
     Yalç›n Sönmez      yoruz. Krizin zorluklar› karfl›s›nda di- d›; ayakta kalmalar›n› nispeten sa¤la-
                  renç kazanmak yaflamsal bir ihtiyaç. d›. Ancak KOB‹’lerin Pandemi sonra-
     yalcinsonmez@kobiefor.com.tr
                  Korkunun ve kayg›n›n karamsarl›¤›na s›nda da devam›na ihtiyaç duyduklar›,
                  kap›lmadan umudun ihtiyatl› iyimserli- fatura, vergi, SGK ve kredi borçlar›n›n
                  ¤iyle yaflama sar›lmal›y›z.     ertelenmesi, dijital dönüflüm ba¤la-
     Pandemi         Pandemi insanlar›n tercih ve beklenti- m›nda gelece¤in kurgulanmas›na fi-
     insanların tercih    lerinde de¤iflime neden olarak ifl ve ya- nansal destek sa¤lanmas› gibi talep-
                  flam biçimlerini etkiliyor. Bu transfor- leri devam ediyor. Buna, bilgi transfe-
     ve beklentilerinde
                  masyonu kavray›p ona uygun hareket rine olan ihtiyaçlar› da eklenmelidir.
     değişime         edenler kazanacak. Krizin ekonomi için Gelelim sonuca: Toparlanman›n ve
     neden olarak       oluflturaca¤› f›rsatlar› bu geliflmede üretime dayal› büyümeye geçiflin Tür-
                  aramak, stratejik yol haritalar›n› haz›r- kiye gibi ‘Geliflmekte Olan Ülkeler-
     iş ve yaşam
                  lamak ve uygulamak yararl› olacakt›r. ’den bafllamas› bekleniyor ve 2021 y›-
     biçimlerini       Neler oluyor bir bakal›m: Pandemi için l›nda yüzde 6.6 gibi bir büyüme sa¤la-
     etkiliyor.        al›nan tedbirler dünya genelinde pek yacaklar› öngörülüyor. Ülke ve tek tek
                  çok sektörden iflletmenin üretimi ya- iflletmeler olarak kriz sonras›na ilifl-
     Bu
                  vafllatmas›na veya ara vermesine, bu- kin yol haritam›z› bu öngörü çerçeve-
     transformasyonu     radan do¤an zincirleme etki ise ulus- sinde çizebiliriz.
     kavrayıp         lararas› ticareti neredeyse durma nok- Krizi afl›nca yeni bir düzenin yeni nor-
     ona uygun        tas›na getirdi. Art›k küresel bir sistem malinin infla sürecinde geleneksel ifl
                  krizinin içindeyiz. Kriz küresel ekono- yap›fl biçimlerini, araçlar›n›, yöntem-
     hareket edenler
                  miye kan kaybettiriyor. Öyleki IMF lerini, sistemlerini ve karar alma me-
     kazanacak.        raporu kayb›n 2 y›l için 9 trilyon dolar› kanizmalar›n› gözden geçirip yönetici-
     Krizin          bulaca¤›n› öngörüyor. Hasar tam› ta- si ve çal›flan› oldu¤umuz iflletmeleri
                  m›na 13 Türkiye ekonomisi demek.  yeniden kurgulay›p yap›land›raca¤›z.
     ekonomi için
                  Türkiye ekonomisinin kriz hasar› ise Pandeminin ard›ndan bafllayacak ha-
     oluşturacağı       IMF’ye göre GSMH’m›z›n yüzde 5’i se- sar tespiti ve toparlanma sürecinde
     fırsatları        viyesinde; yaklafl›k 40 milyar dolar dünyadaki bol likidite ve düflük faiz
     bu gelişmede       olacak. ‹flsizlikte de mevcut 4 milyon ortam› (Türkiye gibi) geliflmekte olan
                  iflsize 3 milyon ertelenmifl iflsiz ekle- ekonomiler için bir f›rsat olacakt›r.
     aramak,         necek. Hasar büyük ama güçlü üretim Yat›r›m ifltahlar›n› yeniden canland›-
     stratejik yol      altyap›s› ve geliflkin insan kayna¤› ile racak olan bu geliflme, Türkiye’de her
     haritalarını       Türkiye’nin alt›ndan kalkabilece¤i dü- iflletmenin ve her giriflimcinin önüne,
                  zeydedir; dikkatimizi bu noktaya çe- rekabetçi yerli ve katmade¤erli istih-
     hazırlamak ve
                  virmeliyiz.            dam sa¤layan üretime a¤›rl›k veren
     uygulamak        Güvenilir araflt›rmalar›n ortaya koy- bir yap›ya geçmesinin ortam›n› sa¤la-
     yararlı olacaktır.    du¤u flu tabloyu görüyoruz: Türki- yacakt›r.
                  ye’de kriz en çok küçük iflletmeleri et- ‹flte yavafllad›¤›m›z veya evde kendi-
                  kiledi. Mikro ve küçük ölçekli iflletme- mizi karantinaya ald›¤›m›z bugünler-
                  lerin yüzde 36’s› krizle birlikte faali- de otural›m; planlar›m›z› gözden geçi-
                  yetlerini ask›ya ald›. KOB‹’lerin yüzde relim, yenilikçi olal›m ve yeni bak›fl
                  50’si cirosunun yar›s›n› kaybetti; 2020 aç›lar› olufltural›m. Daha genifl iflbir-
                  y›l›na girerken yap›lan stratejik plan- likleri tasarlayal›m; üyesi oldu¤umuz
                  lamalar›n uygulanabilirli¤i kalmad›. vak›f, oda, birlik ve derneklerle iliflki-
                  fiunu söyleyebilecek durumday›z: KO- lerimizi s›k›laflt›ral›m ve dayan›flmay›
                  B‹’lerin yüzde 79’u, 2020 y›l› faaliyet art›ral›m. Kendimize ve Türkiye’nin
                  planlar›n› yeniden ele alm›fl bulunu- gelece¤ine güvenelim. Hep birlikte
                  yor. Ancak ço¤u ifl süreklili¤i veya acil baflaraca¤›z. #evdekal
                  durum plan› bulunmad›¤› için ‘bekle Ramazan Bayram›n›z› kutlar, sa¤l›k,
                  gör’ durumundalar. Bunlar genelinde mutluluk, huzur, bar›fl, bereket, bafla-
                  iflçisine ‘evden çal›fl’ diyemeyen, diji- r› ve esenlikler dilerim.
     6 KobiEfor May›s 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11