Page 4 - KobiEfor_Agustos_2020
P. 4

‹çindekiler

     R E K A B E T ‹ N A K I L G Ü C Ü
    n Say› 251 A¤ustos 2020
                          KURBAN BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
     ‹mtiyaz Sahibi (Sorumlu Yaz› ‹flleri Md.): Yalç›n Sönmez
     Genel Yay›n Yönetmeni: Hüseyin Hasançebi
     Genel Yay›n Dan›flman›: Hilmi Develi
     Genel Koordinatör: Nurdan Sönmez                              12
     nurdansonmez@kobiefor.com.tr                        Temkinli
     Haber Merkezi:                              ve tedbirli
     Kader Karaçay Y›lmaz
     kaderkaracay@kobiefor.com.tr                      çalışmak ve
     Deniz Yan›ktafl                            yaşamak zorunlu
     denizyaniktas@kobiefor.com.tr
     Finans ve Operasyon Koordinatörü: Ender Sönmez
                                      ‘Yeni Normal’
     endersonmez@kobiefor.com.tr
     Reklam Sat›fl Koordinatörü:
     Zeynep Koca                              EKOS‹STEM
     zeynepkoca@kobiefor.com.tr

     Reklam Proje Dan›flman›:
                                60
     Nurgül Paçaro
     nurgulpacaro@kobiefor.com.tr
     Webm master / Grafiker: Engin Sönmez       Bankac›l›k
     enginsonmez@kobiefor.com.tr
                                D›fl›                76
     Yay›n Türü: Yayg›n süreli, ayl›k ve ulusal                  Kiflisel
     Bal›kesir Temsilcisi:                Finans
     Halil Bacako¤lu Tel: 0266 241 42 53                    Verilerin
     Kocaeli Temsilcisi:                 Sektörü        Korunmas›
     Ercihan Zorlu Tel: 0262 324 52 64 / 65 Aynur Eke
     Dan›flma Kurulu           Görüşler            Korunması Kanunu)  .. . . . . . . . .76
     Metin Yerebakan (Pro of. Dr.)
                      Yalçın Sönmez (Editör) . . . . . . . . . .6 CEO / İskefe Holding’den
     Süheyl Erboz (YALOVA-‹MES OSB E. Bflk.)
                      Hilmi Develi . . . . . . . . . . . . . . . . .28  Türkiye’nin İlk BioBozunur
     Murat Önay (‹STANBUL DUDULLU OSB Bflk.)
     Adem Ceylan (GEBZE GÜZELLER OSB Bflk.)  Haluk Ünaldı . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Maskesi...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
     S.Hamit Velio¤lu (AL‹ ‹KAHYA OSB Müt.Teflk. Bflk. Vkl.)  Turgay Biçer . . . . . . . . . . . . . . . .113  Ekonomist / Türkiye Ekonomik ve
     Melih Tunçay (DES Gn. Md.)    Kadri Demir . . . . . . . . . . . . . . . .121 Mali Araştırmalar Vakfı Başkanı
     Taner Aflk›n (DES E. Bflk.)
                                      Prof.Dr. Mehmet Hasan Eken . . .88
     Osman Samsunlu (TOSYÖV E. Sayman›)
                      Haber &Tanıtım         Ajans / Atena İletişim  . . . . . . . . .90
     Kemal Özmen (Kooperatif U Uzman›)
     Lütfi Ortaç (TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi) Panorama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8  Düzce Üniversitesi . . . . . . . . . . . .92
     Günefl Nihat Uslu (Mali Dan›flman)  KAPAK / Temkinli ve Tedbirli  Gazi Teknopark, Covid’le
     Sefer Baylan (GEBZE GÜZELLER OSB Yön. Krl. E. Üyesi)  Çalışmak ve Yaşamak Zorunlu: Mücadeleyi Ekosistemiyle Yürüttü 94
     Lütfü Çak›r (B‹LEC‹K OSB E. Yön. Krl. Baflkan›)
                      ‘Yeni Normal’ EKOSİSTEM . . . . .12  Teknoparklar . . . . . . . . . . . . . . . .95
     Ali ‹hsan Çak›c› (GEPOSB E. Müt. Teflekkül Bflk.Vkl.)
                      Yalova Makine İhtisas OSB  . . . .30  Eğitim/Üniversite-Sanayi . . . . . . .96
     Levent Ganiyusufo¤lu (DES E. Yön. Krl. Üyesi)
     Aziz Özcan (Avukat)        İSO 500 Büyük Açıklandı  . . . . . . .32  Destek-Teşvik . . . . . . . . . . . . . . . .98
                      İMES OSB . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37  Dosya / İnşaat . . . . . . . . . . . . . . .100
     Yönetim Yeri: Ortam Reklam Dan›flmanl›k LTD. fiT‹.
                      Dijitalleşen KOBİ’lere     Enerji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
     Ba¤dat Caddesi, Tevfikpafla Sokak No:13/2
     Kalam›fl - Kad›köy-‹STANBUL     1 milyon TL . . . . . . . . . . . . . . . . . .40  Lojistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
     Telefon: 0216 347 56 56 (PBX) Fax: 0216 348 64 50  “Türkiye, OSB’lerin Katkısıyla Pazar Ülke . . . . . . . . . . . . . . . . .106
     Web: www.kobiefor.com.tr      Dünyada Pozitif Ayrıştı” . . . . . . . .42  Reel Sektör . . . . . . . . . . . . . . . . .108
     e-mail: kobiefor@kobiefor.com.tr
                      Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sosyal Sorumluluk . . . . . . . . . . .114
     Bask›: Ege Reklam ve Bas›m Sanatlar› San. Tic. Ltd. fiti.
                      EPDK’dan Yeni Düzenlemeler .. .44  Sağlık / Sigorta . . . . . . . . . . . . . .115
     Esatpafla Mah. Ziyapafla Cad. No:4/1 Ataflehir / ‹stanbul
                      OSB Platformu . . . . . . . . . . . . . . .48  Akıllı Yaşam . . . . . . . . . . . . . . . .116
     Tel: 0216 470 44 70  Faks: 0216 472 84 05
     www.egebasim.com.tr Sertifika No: 45604 Bankacılık Dışı Finans Sektörü, Yeni Teknoloji . . . . . . . . . . . . . . .117
                      İkinci Yarıda İyimser . . . . . . . . . . .60 Gıda / Turizm. . . . . . . . . . . . . . . .118
                      Dosya / Yerli ve Milli Makine  Oto Yaşam . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
      YILLIK ABONE BEDEL‹: 200 TL. (KDV dahildir)
                      Sektörü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66  Moda / Kültür-Sanat. . . . . . . . . .120
     Bu dergideki yaz› ve resimlerin tüm haklar› KobiEfor dergisine aittir.  Dosya / KVKK (Kişisel Verilerin İnsan Kaynakları . . . . . . . . . . . .122
     ‹zin al›nmak suretiyle kaynak belirtilerek kullan›labilir.
      4 KobiEfor A€ustos 2020
   1   2   3   4   5   6   7   8   9