Page 4 - Dijital KobiEfor-Aralık 2021
P. 4

.$3$.  'à-à7$/ 'g1háh0


           'LMLWDOOHåPHQLQ NDo×Q×OPD] FD]LEHVL
        Pandemi’de hızlanan
        ‘Dijital Dönüşüm’
        fırtınası, Dünya’yı
        Veri Çağı’na taşıyor.
        Gelecek, ‘Dijital
        Ekosistemi’ni başarıyla
        oluşturup, geleceğe
        taşıyabilenlerin
        olacak. Bilgi iletişim
        teknolojilerindeki hızlı
        ilerlemesiyle Türkiye de
        yarışta koşuyor.


           ergimizle birlikte yayınla- ve Endüstri 4.0         • İnsan Kaynakları Yönetimin-
           dığımız KobiEfor Dijital’in  • Nesnelerin İnterneti (IoT)  de Bilişim Teknolojileri
        D1. yılına özel bir sayı hazır-  • E-Ticaretin Bugünü ve Gele-  • KVKK Dijital Çözümleri
        ladık. Türkiye’nin dijital dönüşü- cek Vizyonu          • Uzaktan Çalışma Sistemleri
        münde rol üstlenen, farkındalık  • FinTek-Finansal Teknolojiler ve Donanımları
        sağlayan, gelişmelerden  ha-   • Ödeme Sistemleri Teknoloji-  Pandemi ile birlikte iş dünya-
        berdar eden, bilgilendiren, ufuk  leri             sının kalbine ‘Dijital Dönüşüm’ ve
        açan, aydınlatan, vizyon belirle- • E-Dönüşüm          ‘Yeşil Dönüşüm’ yerleşti. İklim kri-
        yen, yenilikleri ve yol haritalarını  • Ar-Ge ve İnovasyon   zi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı sü-
        gösteren KobiEfor Dijital; kamu  • Türkiye’nin Teknoloji Üsleri  recinde Dünya, ülkeler, şirketler,
        ve özel sektör kurum ve kuru-   • Bulut (Cloud) Teknolojileri  organizasyonlar ve bireyler için
        luşları, STK’lar, akademi ve iş  • Robot Teknolojileri ve Robo- de ‘Dijital Dönüşüm’, sera gazları
        dünyası temsilcileri ile KOBİ’ler  tik Süreç Otomasyonu     emisyonlarını azaltmada etken ol-
        ve girişimcilerden oluşan tüm   • ERP             ması nedeniyle ‘Yeşil Dönüşüm’de
        paydaşların iletişim platformu   • Veri Merkezleri       de öne çıkıyor.
        olarak ülkemizin sürdürülebilir
                         • 5G Teknolojileri       Uluslararası danışmanlık ve
        kalkınmasına, rekabet gücüne ve
                         • Yapay Zeka Uygulamaları ve  araştırma şirketi Gartner’ın açık-
        katmadeğer üretmesine stratejik
                        Trendleri            ladığı 2022 yılının en stratejik 12
        sinerji sağlama hedefiyle ilerli-  • İş Zekası Çözümleri     teknoloji trendinin önümüzdeki
        yor. Gösterdikleri ilgi, işbirliği ve  • Tedarik Zinciri Yönetim Tek- 3 ila 5 yıl içinde dijital iş ve ino-
        katkıları için tüm paydaşlarımıza
                        nolojileri (SCM)         vasyonun güç çarpanları olarak
        teşekkür ediyoruz.”
                         • Tersine Mühendislik     hareket etmesi bekleniyor. Bu
         KobiEfor Dijital 1. yıl özel sa-               trendler şöyle: 1) Veri Dokusu. 2)
        yımızda; ‘Dijital Dönüşüm’ ana   • Blokzincir (Blockchain)
                         • Makine Öğrenmesi (Machine  Siber Güvenlik Ağı. 3) Gizliliği Ar-
        temasıyla son 1 yıldır yayınladık-
                        Learning)            tıran Hesaplama 4) Bulutta Yerel
        larımızla birlikte yeni dosya konu-
                         • MES (Üretim Yönetim / Yürüt- Platformlar 5) Birleştirilebilir Uy-
        larını özetleyerek sizlerle paylaş-
                        me Sistemi)           gulamalar 6) Karar Zekası 7) Hi-
        tık ve şu başlıklara yer verdik:
                         • 3D Teknolojileri      perotomasyon 8) Yapay Zeka Mü-
         • DİJİTAL DÖNÜŞÜM
                         • Giyilebilir Teknolojiler  hendisliği 9) Dağıtılmış İşletmeler
         • Dijital Liderlik
                                        10) Toplam Deneyim 11) Otonom
         • Dijital Dönüşümün Lider Şir-
                                        Sistemler 12) Üretken Yapay Zeka.
        ketleri ile Dijitalleşme Sohbetleri
         • Veri Çağı ve Büyük Veri (Big                 Türkiye dijital ekosistemi
        Data)
                                         Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
         • Siber Güvenlik ve Siber Gü-
                                        verilerine göre; teknoparklarla
        venlik Ağı
                                        birlikte Türkiye dijital ekosistemini
         • Endüstride Dijital Ekosistem
                                        besleyen Ar-Ge Tasarım merkez-
        4 KobiEfor Dijital $UDOÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9