Page 4 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 4

haber           7HNQRORML NXOODQ×F×V× åLUNHWOHU LOH


        WHNQRORML WHGDULNoLOHUL 67(3·WH EXOXåWX                                    2
     TÜSİAD’ın Türkiye sanayisinin          (TÜSİAD SD ) STEP
     dönüşümüne destek sağlayabilmek         etkinliğinde çağrı açan teknoloji
     amacıyla yürüttüğü TÜSİAD Sanayide        kullanıcısı şirketlerle, teknoloji
     Dijital Dönüşüm Programı’nın           tedarikçileri eşleşti.

       ÜSİAD’ın Türkiye sanayisinin
       dönüşümüne destek sağla-
       y
     T abilmek amacıyla yürüttüğü
     TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm
     Programı’nın (TÜSİAD SD ) STEP
                2
     (Sanayi-Teknoloji Entegrasyon Prog-
     ramı) etkinliğinde çağrı açan tekno-
     loji kullanıcısı şirketlerle, çağrılara
     uygun çözüm önerisi olan teknoloji
     tedarikçileri eşleşti. Alanında uz-
     man 31 konuşmacının, 12 oturumda  nemde yeşil ve dijital dönüşümün  dijital platformda kullanıcı üye olup
     görüş ve önerilerini paylaştığı etkin- birbirini desteklediği, döngüsellik  tedarikçilerin şu anda yayında olan
     likte TÜSİAD ve TÜRKONFED işbir- prensibine uygun, dayanıklı ve ye- 350’den fazla çözümünü incelemeye
     liğinde gerçekleşecek ‘Özel Çağrı  nilikçi işletme modelleri ön plana  davet ediyoruz.”
     Dönemi’nin de duyurusu yapıldı.  çıkıyor” diye konuştu.      Dijital dönüşüm ekosisteminin
                      Turan, yeşil ve dijital dönüşümü  önemli etkinliklerinden olan STEP’te,
                                          2
                     desteklemeye yönelik inovasyon ve  TÜSİAD SD ’nin destekçileri Lenovo
                     Ar-Ge kapasitesinin güçlendiril- ve SAP (Altın Sponsor), Gün+ Part-
                     mesi üzerinde önemle durduklarını  ners Avukatlık Bürosu (Hukuki Des-
                     söyledi: “Şirketlerimizde bu alanlar- tek Paydaşı), IFS (Oturum Sponsoru)
                                                   2
                     da yetkinliğin geliştirilmesi; Ar-Ge  da yer aldı. Program, TÜSİAD SD
      Pandemi sürecinde geliştirilen  yatırımları ve patent başvurularının  STEP 5. Çağrı Dönemi eşleşme so-
     dijital çözümlerin sağladığı fayda- artırılması yeşil ve dijital dönüşüm- nuçlarının ilanı ile sona erdi.
     ların kalıcı uygulamalara zemin  de büyük avantaj sağlıyor.”
     oluşturduğunu hatırlatan TÜSİAD                  Sayılarla TÜSİAD SD
                                                 2
     Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tu-  7/24 ulaşılabilirlik sağlıyor  Programı STEP Etkinliği
     ran, “Önümüzdeki döneme yönelik  TÜSİAD Dijital Türkiye Yuvarlak  • Teknoloji kullanıcısı şirket sa-
     kalkınma ve rekabet stratejilerinin  Masası Başkanı ve TÜSİAD SD Gö- yısı: 8
                                  2
     ana eksenine dijitalleşme olgu- rev Gücü Başkanı Perihan İnci, TÜ- • 8 çağrı için çözüm yükleyen
     sunun yerleştirildiğini görüyoruz.  SİAD SD ’nin 5. Çağrı döneminde de  teknoloji tedarikçisi sayısı: 76
                        2
     Küresel risklere karşı dayanıklılı- eşleşen kullanıcı ve tedarikçi şirket- • Ön eleme sonrasında STEP’e
     ğın artırılmasında dijital dönüşüm  lerle yine ilham verici dijital çözüm- davet edilen kısa listedeki teda-
     unsurlarının değer zincirine enteg- ler çıkacağına inandıklarını belirte- rikçi sayısı: 42
     rasyonu çok önemli” dedi.    rek, şu bilgileri verdi: “TÜSİAD SD ,  • Teknoloji tedarikçileri ve kul-
                                   2
      Turan, “Yapılan araştırmalara  bir yandan çağrı dönemlerinde ça- lanıcıları arasında toplamda 24 eş-
     göre iklim değişikliği kaynaklı so- lışılan dijital çözümleriyle bir iyi uy- leşme görüşmesi, 182 hızlı networ-
     runlar ülkeler ve şirketler için en  gulama kütüphanesine dönüşürken  king görüşmesi gerçekleşti.
     önemli risk faktörlerinden biri ol- diğer yandan da hayata geçirdiğimiz  Eşleşmeler:
     maya devam edecek. Bu da yeşil ve  TÜSİAD SD Dijital Platformu ile kul- Borusan Lojistik -Selvi Teknoloji
                          2
     dijital dönüşümü bir arada gerçek- lanıcı ve tedarikçi şirketler için 7/24  Ekoten-B2Metric
     leştirebilen şirketlerin gelecekte bir  ulaşılabilirlik sağlıyor. Kayıtlı tek- Organik Kimya-Cyberwise
     adım önde olacağına işaret ediyor.  noloji tedarikçisi sayısı 2.000’i aştı.  Pınar Online-Basefy
     Üretim süreçlerinde kullanılan diji- Tüm teknoloji şirketlerimizi dijital  Siemens-Enmos
     tal teknolojiler, verimliliği artırırken  platformda çözümlerini yayınlama- Tat Gıda-E3Tam
     kaynak tüketimini azaltıyor. Son dö- ya, teknoloji kullanıcısı şirketleri de  Teksan -Metapax & Miltron.

     4 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   1   2   3   4   5   6   7   8   9