Page 8 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 8

àá 6h5(./à/àãà 9( )(/A.(7 .857$50$
             İşletmelerin varlığını sürdürebilmelerinde
                kritik ‘Siber Güvenlik’ çözümleri:

         ¶äå 6UHNOLOLæL YH )HODNHW .XUWDUPD·     Dijital dönüşen işletmelerin,          Siber saldırılar, doğal afetler veya insan
     KOBİ’lerin, girişimlerin, büyük ölçekli     hatasından kaynaklanan felaketlerin
     şirketlerin, kurumların ve kuruluşların     oluşturacağı zararları önleyebilmek
     bugün ve gelecekte varlığını          için Siber Güvenlik çözümlerinde en
     sürdürülebilmeleri; siber güvenlik       kritik teknolojiler olarak; ‘İş Sürekliliği
     çözümlerine sahip olmalarına bağlı.       ve Felaket Kurtarma’ öne çıkıyor.

       andemi’de dijital dönüşümünü  vs. gibi ilgili tüm teknolojilerin ko- önlenmesi, zaman, finans, verimlilik
       hızlandıran işletmeler, uzak- runması, bilgi ve veri güvenliği, veri- açısından kritik önem taşırken; RTO
     Ptan çalışma modelinin güvenle  lerin gizliliğinin ve kurumiçi bilgilerin  (Kurtarma Süresi Hedefi) ve RPO
     işleyebilmesi, şirketin tüm verileri- korunması, KVKK’ya uygun hareket  (Kurtarma Noktası Hedefi) felaket
     nin, işlerinin, operasyonlarının de- edilmesi ve en önemlisi siber saldırı- senaryolarında kayıpları azaltmak ve
     vamlılığı ve güvenle yönetilebilmesi,  lar karşısında işletmelerin varlığının  süreleri kısaltmak isteyen kurumla-
     siber saldırıların, doğal afetlerin  sürdürülebilmesi için yüksek tekno- rın hedefleri arasında yer alıyor. En
     veya insan hatasından kaynaklanan  lojili siber güvenlik çözümleri artık  öncelikle atılması gereken adım ise;
     felaketlerin oluşturacağı zararları  ihtiyaç değil, gereklilik. Dijitalleşen  henüz hiçbir tehdit yokken riski ön-
     önleyebilmesi için ‘Siber Güvenlik’  ve siber güvenlik önlemlerini alma- ceden öngörüp gerekli önlemleri al-
     alanında en kritik önemdeki ‘İş Sü- yan şirketler, milyon dolarların üze- mak, gerekirse önlemek, siber sal-
     rekliliği ve Felaket Kurtarma’ çö- rinde kayıplar yaşıyor ve yok olma  dırı gerçekleştirildiğinde ise felaket
     zümlerine ihtiyaç duyuyor.   tehlikesiyle karşılaşıyor.   kurtarma senaryolarına sahip olmak
      Büyük veri (Big Data), Yapay Zeka  Veri kaybının mümkün olduğunca  ve işin sürekliliğini sağlamak. Günü-
     (Al), Nesnelerin İnterneti (IoT), En-              müzde KOBİ’ler, büyük ölçekli işlet-
     düstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT),             meler, kurumlar, kuruluşlar, siber
     Makine Öğrenimi (Machine Lear-                 güvenlik ve özelinde ‘İş Sürekliliği
     ning), Kuantum Teknolojisi, Bulut Bi-              ve Felaket Kurtarma’ teknolojilerine
     lişim (Cloud Computing), Uç Bilişim               sahip değilse bugünden itibaren ge-
     (Edge Computing-Sınırda Bilişim),                lecekte var olamayacaklar. Siber suç
     Sis Bilişim (Fog Computing), Giyile-              mağduru olmayı beklemek yerine
     bilir Teknolojiler, mobil uygulamalar              hazırlıklı olmak gerekiyor.

     8 KobiEfor Dijital 0D\ÜV
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13