Page 7 - KobiEfor Dijital Mayıs 2022
P. 7

ürkiye, bir KOBİ ülkesi. KOBİ’ler  iyzico, üye işyerlerinin  karşılık bulduğunu gösteriyor ve bizi
       tüm dünyada olduğu gibi ülke- kazançlarını artırıyor    gelecek için heyecanlandırıyor.”
     Tmizde de büyüme ve istihdam    Orkun Saitoğlu, e-ticaretin yaka-
     için çok önemli bir role sahip. Gerek  ladığı bu momentumu sürdürüle- KOBİ’lere ücretsiz yapay
     üretim ve istihdam gerek ihracata  bilir kılmak, hem satıcı hem alıcıya  zeka tabanlı ödeme
     olan katkılarıyla ülkelerin kalkınma- macerasız bir alışveriş deneyimi  teknolojisi çözümü
     larında lokomotif rolü üstlenen KO- yaratmak için iyzico olarak bir öde- iyzico, e-ticaretin potansiyelin-
     Bİ’lerimizin iş gücü ve verimlilik gibi  me sistemi olmanın ötesinde hiz- den KOBİ’leri daha çok faydalan-
     konularda rekabet güçlerinin artma- met verdiklerini belirterek, “Katma  dırmak ve büyük markalar karşı-
     sı gerekiyor. Yeni teknolojilere uyum  değerli bir servis sunarak üye iş- sında fırsat eşitliği sağlamak için
     sağlama konusunda desteklenmele- yerlerimizin kazançlarını artırmayı  farklı ayrıcalıklar da geliştiriyor.
     ri de bu noktada kritik önem taşıyor.  başardık” diye konuşuyor.  Orkun Saitoğlu, iyzico olarak
      iyzico COO’su Orkun Saitoğlu,  Finansal hizmetleri demokratik- problemlere çözümler sunarak de-
     dijital dönüşümün tüm genç gi-  leştirmek ve herkes için ulaşılabi- ğer yaratabilmek için yürüttükleri
     rişimciler için en önemli itici güç  lir kılma amaçları doğrultusunda  çalışmaların sonucunda 80 binden
     olacağını belirterek, “Tüketicilerin  yürüttükleri çalışmaları anlatan  fazla üye işyeri, 1 milyon alt üye işye-
     her zamankinden daha fazla dijital  Saitoğlu, şunları söylüyor: “Reka- ri, 4 milyondan fazla iyzico Korumalı
     servisleri tercih ettiği ve nakitten  betin daha eşit koşullarda sürebil- Alışveriş kullanıcısı ve 1.5 milyon ak-
     kaçtığını görmemek, fırsatları ka- mesi, adil alışveriş ve tüketicilerin  tif cüzdan kullanıcısı ile Türkiye öde-
     çırmanıza ve oyunun dışında kal- de seçim hakkına saygı ve pazarın  me sektörünün lideri konumunda
     manıza yol açacaktır” diyor.   tekelleşmemesi için KOBİ’lerimizi  olduklarını açıkladı. Değişen şartla-
                     destekleyen çözümler geliştirme- ra hızla adapte olmaya devam ede-
      KOBİ’ler sayıca        yi büyüme odağımıza aldık. Bunun  rek hem üye işyerleri hem de son
      üstünlüğünü pazar payına   sonucunda son 1 buçuk sene içinde  kullanıcılar için fırsatlar yaratma-
      da yansıtmalı         kurumsal üye işyeri başvurusunda  ya devam edeceklerini kaydeden
      E-ticaret, tüm dünyada olduğu   yüzde 73’lük bir artış sağladık.”  Saitoğlu “iyzico olarak finansal hiz-
     gibi Türkiye’de de güçlü bir büyüme               metleri demokratikleştirme vizyonu-
     gösterirken 2021 yılında GSYİH’nın  “Ödeme sürecini yüzde    muz ve Türkiye’nin en büyük 5 finansal
     yüzde 4.5’i, toplam perakende sek- 37 oranında hızlandırdık”  kuruluşundan biri olma hedefimizle
     törünün ise yüzde 17.6’sı peraken- iyzico’nun sunduğu ürün ve hiz- yolumuza devam ediyoruz” diyor.
     de e-ticaret satışlarından oluştu.  metlerin ortak noktası e-ticareti ko- Saitoğlu, global marka tarafından
     E-ticaret işlem sayıları 2020’ye  laylaştırarak sürecin sorunsuz yürü- tercih edilen yapay zeka tabanlı öde-
     göre yüzde 46 oranında artarak 3.4  tülmesini sağlamak. Saitoğlu, ‘iyzico  me teknolojileri çözümlerini ücretsiz
     milyar adet sipariş ve yüzde 69 ile  ile Öde’ ve ‘iyzico Korumalı Alışveriş’  olarak tüm KOBİ’lere sunduklarını
     381.5 milyar TL hacme ulaştı.  ile bireysel girişimciler için geliştir- söylüyor: “Hizmetlerimizden biri olan
      Orkun Saitoğlu, şu bilgileri ve- dikleri ‘iyzico Link’ gibi uygulamala- Dynamic 3DS ile ödeme adımını SMS
     riyor: “E-ticaret alanında yaşa- rın artık e-ticarette macerayı bitire- doğrulamasını ortadan kaldırarak
     nan bu güçlü büyümenin satıcılar  rek hem alıcı hem satıcının e-ticarete  iyileştiriyor ve başarılı ödeme oranını
     tarafındaki etkilerine baktığımız  girişini kolaylaştırdığının altını çiziyor.  artıyoruz. Akıllı Ödeme Yönlendirme
     zaman, mikro ölçekli satıcıla-   Saitoğlu, sundukları çözümleri  Servisi ile teknik problemler sebebiy-
     rın pazarı sayıca domine ettiğini  şöyle anlatıyor: “Geliştirdiğimiz ‘iy- le başarısız olabilecek ödemeler, mi-
     ancak küçük bir satış hacmi ya- zico Korumalı Alışveriş’ çözümü ile  lisaniyeler içerisinde farklı bir banka
     ratabildiklerini görüyoruz. 2021  güvenli ödeme altyapısı sağladık,  POS’una yönlendiriliyor ve ödeme
     yılında satıcıların yüzde 1’ine  7/24 canlı destek ve iptal-iade süreç- başarılı oluyor. Tüketicinin deneyi-
     denk gelen büyük ölçekli satıcılar  leri için kolaylık sunduk. Bu sayede  minde hiçbir değişiklik yaşanmadan
     pazar payının yüzde 79’una sahip.  bilinirliği az olan markalar için bir  üye işyerlerimizin ekstra kazanç
     Bu noktada KOBİ’lerin sayıca üs- güven simgesi haline geldik. Sektör- elde etmesini sağlıyoruz. Sahtecilik
     tünlüğünü pazar payına da yan-  de yarattığımız bu güven duygusu,  Önleme Sistemi ile e-ticaret dünya-
     sıtmaları kritik bir önem taşıyor.  kullanıcıların e-ticaret platformları  sının en büyük problemlerinden biri
     Çünkü demokratik bir e-ticaret  arasında iyzico üye işyerlerini seç- olan fraud işlemlere karşı yapay zeka
     ekosistemin varlığının temelinde,  mesinde etkili oluyor. iyzico Koruma- tabanlı sistemimiz ve uzman ekibi-
     tüketicilerin seçim hakkının ko- lı Alışveriş, bugüne kadar 4 milyonu  mizin kontrolleriyle çalışıyoruz. Üye
     runması ve KOBİ’lerin de varlık- aşkın tüketici tarafından tercih edil- işyerlerimizin sahtecilik sebebiyle
     larını güçlü bir biçimde sürdür- di. Bu veri bize sunduğumuz hizme- yaşayabilecekleri maddi kayıplarının
     meleri yer alıyor.”       tin hem alıcı hem de satıcı tarafında  çok büyük oranda önüne geçiyoruz.”
                                         0D\ÜV   KobiEfor Dijital 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12