Page 10 - KobiEfor Dijital Haziran 2022
P. 10

02%à/ 9( 7(0$66,= g'(0( 6à67(0/(5à                         Açık bankacılık ve servis
                         bankacılığının yükselişi
                         Ödeme alışkanlıklarında dijital-
                        leşme yönünde kalıcı olacağı bek-
                        lenen köklü değişim neticesinde
                        temassız ödeme ve elektronik cüz-
                        dan da dahil olmak üzere TÖDEB
                        Üyeleri’nce sunulan ürün ve hiz-
                        metlerin popülaritesinin her geçen
        değinen Eliaçık, şunları ifade etti:  gün daha da artmasının sürpriz  sine yönelik iş modellerinin gelişti-
        “Teknolojinin bireylerin gündelik  olmayacağını vurgulayan Eliaçık,  rilmesine imkan sağlaması bağla-
        hayatlarına sunduğu zamandan  “Kuvvetle muhtemel içinde bulun- mında milat niteliğindedir. Nitekim
        ve maliyetten tasarruf ile son  duğumuz yıl içinde en çok etkisini  6493 sayılı Kanuna açık bankacılık
        derece kolay ve güvenilir yollar- göreceğimiz ürünler ise 6493 sayılı  hizmetlerinin ödeme hizmeti ola-
        la işlem gerçekleştirebilme gibi                 rak dahil edilmesi ile Bankacılık
                        Kanun ile alt düzenlemelerinde ya-
        avantajların tecrübe edilmesi                  Düzenleme ve Denetleme Kuru-
                        pılan değişiklikler akabinde mev-
        sayesinde dijital ödemelere doğ-                 mu (BDDK) tarafından yayımlanan
                        zuatımıza kazandırılan karekodla
        ru eğilim her geçen gün artarak,                 servis modeli bankacılığı şüphesiz
                        ödemeler ve kısaca ‘açık bankacılık’
        kısa sürede alışkanlık haline                  bunlar içinde en önemlileri.
                        olarak adlandırdığımız hesap bilgisi
        geldi, buna paralel olarak finans                  Kullanıcılar bu hizmetlerden ya-
                        ve ödeme emri başlatma hizmetleri  rarlanarak hesaplarına tek elden
        sektöründe de dijital tabanlı ürün
                        ile servis bankacılığı modeli olacak.  erişip, bunları yönetebilecek, bu ise
        ve hizmetlerin geliştirilmesinin
                         Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı-
        önü açıldı. Bugün artık market                  bireylere sunduğu kolaylığın yanı
                        na yaklaştığımız önümüzdeki süreç
        alışverişlerimizden yemek sipa-                 sıra açık bankacılık hizmetleri su-
                        fintek sektörü açısından inovatif
        rişi verme, taksi çağırma, para                 nan ve yakın zamanda Üyelerimiz
                        ödeme yöntemlerinin bireylerle
        gönderme, fatura ödemeye va-                   arasına eklenecek kuruluşlarla
                        buluştuğu, ürün ve hizmet yelpaze-
        rıncaya kadar pek çok işlemimi-                 bankalar arasında inşa edilecek iş-
                        sinin genişleyeceği bir dönem ola-
        zin ödemelerini yalnızca birkaç                 birliğine ilişkin iş modellerini de ge-
                        rak kayıtlara geçecek. Birlik olarak
        tuşa basarak dijital yöntemlerle                 liştirecek nitelikte. Geçen yıl temeli
                        biz de hayata geçirdiğimiz Karekod
        gerçekleştirebiliyoruz.                     atılan ve geliştirme aşaması devam
                        ile Ödemeler Çalışma Grubumuz  eden karekod ile ödeme de Üyeleri-
         Bu noktada temassız ödeme
                        ve Açık Bankacılık Komitemiz ile  mizce yeni ürünlerin sunulabilmesi-
        imkanı sağlayan kartlar, dijital
                        sektörel ve mevzuatsal gelişmeleri
        cüzdanlar ve karekod tabanlı öde-                ne imkan sağlayacaktır. Bu yönü ile
                        yakından izlemeye ve bu anlamda
        meler en çok tercih edilen ödeme                 2022’de finansal sistemimizin geli-
                        Üyelerimiz ile kamu otoriteleri ara-
        yöntemleri arasında yerini almış                 şimi noktasında kırılma anlarından
                        sında üstlendiğimiz köprü vazifesini
        durumda. Kullanıcılar, bu sayede                 birini yaşayacağız.
                        sürdürmeye devam edeceğiz” diye
        daha az zaman ve masraf ile hızlı,                 Teknolojik gelişmeler göz önünde
                        konuştu.
        kolay ve güvenilir alışveriş yapabi-               bulundurularak yayımlanacak dü-
                         “2022’de finansal sistemimizin
        liyorlar. Bu yolla edinilen olumlu                zenlemelerin yenilikleri destekleyici
                        gelişimi noktasında kırılma anla-
        tecrübeler neticesinde ise nakit-                şekilde oluşturulmaya devam edil-
                        rından birini yaşayacağız”: İçinde
        siz toplum hedefi doğrultusunda                  mesi halinde, ülke olarak finansal
                        bulunduğumuz yüzyıl teknoloji çağı
        dijital ödemelerin, en temel öde-                sistemin daha da zenginleşip renk-
                        olduğundan, her geçen gün, yeni
        me yöntemi olma noktasında hız-                 lendiği, etkin rekabetin yaşandığı ve
                        bir teknolojik ürünün geliştirilerek
        la ilerlediğini ve her geçen yıl bu               en nihayetinde birey ve işletmelerin
                        piyasaya sunulmasını beklemenin
        etkinin katlanarak görüleceğini                 kazanımıyla sonuçlanacak günlerin
                        yanlış olmayacağı kanaatini payla-
        belirtmek mümkün.”                        bizi beklediğini düşünüyorum.”
                        şan Eliaçık, mevzuatsal çerçevenin
                        de aynı hızla bunları takip etmesi
                        gerektiğine işaret etti: “2021 yılı
                        çok yoğun şekilde mevcut düzen-
                        lemelerin gözden geçirildiği ve yeni
                        ve yapısal değişiklikler getiren dü-
                        zenlemelerin oluşturulduğu bir yıl
                        olarak kayda geçti. Bu düzenleme-
                        ler kullanıcılara yepyeni finansal
                        ürün ve hizmetlerin sunulabilme-
        10 KobiEfor Dijital Haziran 2022
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15