Page 15 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 15

duğunu belirterek, “Yüzde 1’ini alsak bu zarardan  ödemeli destekleri de bu minvalde destekledik. Öde-
        ülke ekonomimize en az 85 milyar dolar yük binece- me, proje ve işleyişlerimize devam ettik.”
        ği ortadadır. Bu dönemi 50 milyar dolar gibi zararla  Covid-19 ürünlerinde oluşan yüksek talep nede-
        atlatmanın çok büyük şans olacağı ekonomistlerce  niyle farklı projelere yöneldiklerini Tekno yatırım
        dile getirilmektedir” dedi.           destek programıyla listeye yeni ürünler ekledikle-
         TOSYÖV’ün Pandemi’nin başından itibaren Eko- rini aktaran Uzkurt, çeşitli programlar aracılığıyla
        nomi Çalışma Grubu kurarak, süreci değerlendirdi- proje bazlı destekler sunduklarını hatırlattı: “Yurt-
        ğini belirten Kuleyin, “Grubun görüşüne göre süreç  dışından ihraç edilen ürünlerimiz için Stratejik Ürün
        geçici değildir. Uzun vadeli, merkeze KOBİ’lerin ko- Destek Programı’nı tasarladık. Bu destek program
        nulduğu bir stratejik plan oluşturulmalıdır. Çünkü  ile ithal bir ürün veya parçayı Türkiye’de bir KOBİ
        ülke ekonomisinin yüzde 99.8’ini oluşturan KOBİ’le- yerli üretmek isterse biz bunlara 6 milyon TL’ye ka-
        rin konulmadığı bir çalışmanın başarılı olma şansı  dar üretim desteği vermeye başladık. KOBİ’lerde
        yok” diye konuştu. Kuleyin, kısa vadeli kredilerin  dijitalleşme çok önemli hale geldi. KOBİGEL kapsa-
        pansuman etkisi yaptığına değindi: “Önemli olan,  mında 2019 yılında ilan ettiğimiz; İmalat Sanayide
        hızla borç batağına ilerleyen KOBİ’lerin bu borç ba- Dijitalleşme Proje çağrılarına 2020’de devam ettik.
        tağından nasıl çıkacaklarının stratejik planını yap- Sanayide Dijital Dönüşüm konusunda proje sunan
                                KOBİ’lere 2019 çağrısında 258 proje için 71 milyon
        mayı başarabilmektir. Gelişen sektörlerin kaybeden
                                TL verirken bu yıl 396 proje için 158 milyon TL des-
        sektörlere oranını düzeltmek gerekir. Belki hibe
                                tek kararı aldık. Yurtdışı Pazar Destek programı ile
        şartları olmayabilir ama vergiler ve diğer destekler-
                                KOBİ’lere yüzde 70’i geri ödemesiz, yüzde 30’u geri
        le bu sorunları çözme şansını elde edebiliriz. Her
                                ödemeli 300 bin TL’ye kadar destek veriyoruz.”
        sektöre destek yerine, yıkıma uğrayan sektörlere
        daha fazla destek stratejisini benimsemeliyiz. Bu- TİM ihracatçının yanında
        nun için nitelikli çalışanların eksik çalışma ödenek-
                                 TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, açılış
        lerinden yararlanarak, maaş farklarının yasal yol-
                                konuşmasında, Türkiye’nin yılın 3. çeyreğinde ihra-
        lardan ödenmesinin yolları açılmalıdır.”
                                              catını artıran 4 ül-
         Kuleyin, “Tek çıkış yolumuz ihracattır. İhraca-
                                              keden biri olduğunu
        tın önündeki engelleri aşmak için elimizden geleni
                                              belirterek, küresel
        yapmaktayız. Ayrıca ülkemizin bu darboğazdan çı-
                                              tedarik zincirlerinin
        kacağına içtenlikle inanmamız gerekmektedir. Şir-
                                              büyük bir dönüşüm
        ketin başarısının aynı zamanda ülkemizin başarısı
                                              süreci içinde oldu-
        olacağına inanmalıyız” açıklamasını yaptı.
                                              ğunu söyledi: “Sal-
                                              gın ve ticaret savaş-
         KOSGEB KOBİ’leri Pandemi’de de
         destekledi                  larıyla bölgeselleşme ve yakından tedarik bunun
                                eğilimi sonucu olarak ortaya çıktı. 15 pasifik ülkesi
         “KOBİ’lerle bağımızı hiç koparmadık”: Açılış ko-
                                dünyanın en büyük bölgesel ekonomik anlaşmasını
        nuşmacılarından KOSGEB Başkanı Prof.Dr. Cevahir
                                imzaladı. Yeni dönemde ülkemiz stratejik konumu
        Uzkurt, Pandemi sürecinde KOBİ’lerin sıkıntısını
                                ile bu ve benzeri işbirliği anlaşmalarının merkezi
                      gidermek için yan-
                                olmaya adaydır. Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği’nin
                      larında olduklarını revize edilmesi, Birleşik Krallık ile serbest ticaret
                      ve onlarla bağlarını  anlaşması için çalışıyoruz” dedi.
                      hiç koparmadıkları-  Covid-19 ürünlerinde yaklaşık 1 milyar dolarlık
                      nı vurguladı. Uzkurt,  ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, bu yıl 15
                      Mart-Nisan-Mayıs’ta  bine yakın KOBİ’yi ihracatla tanıştırdıklarını açıkladı.
                      Covid-19’dan etkile- Gülle, TİM olarak yürüttükleri projelere de değindi:
                      nen KOBİ’leri tespit  “Şu ana kadar 1980 firmaya ihracat eğitimi verdik.
        etmek için yaklaşık 18 bin firmanın katılımıyla bir an- Her ay açıkladığımız ihracat rakamlarında o ay ilk
        ket çalışması yaptıklarını anlattı: “KOBİ’lerin sorun- ihracatını yapanları açıklıyoruz. Kasım ayında 1760
        larının başında satışlarda azalma, tahsilatta güçlük  firmamız 88 milyon dolar ihracat yaparken 1714 fir-
        ile finansmana erişim sorunu olduğunu gördük. Yüz- mamız ile 128 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.
        de 90’a yakınının işçi çıkarmadığını öğrendik. KOS- Bu yıl toplamda 15 bin firmayı ihracatçı yaptık. Gö-
        GEB programlarını revize ettik, alacakları erteledik.  reve geldiğimizde 65 bin olan ihracatçı firma sayı-
        KOBİ’lerin bankalara olan Nisan, Mayıs ve Haziran  sının 100 bini aşmasından gurur duyuyoruz.” Gülle,
        dönemine denk gelen taksitlerinde vade sonuna ek- özellikle KOBİ’lerin ihracat ailesine yeni katılan fir-
        lenecek şekilde 3 ay ertelemeye gittik. 1131 işletme  malar arasında yer almaları ve ihracatla yükselme-
        ertelemeden faydalandı. Yasal faiz uygulamadık. Geri  leri gayretinde olduklarını da sözlerine ekledi.
                                              Ocak 2021 KobiEfor 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20