Page 12 - KobiEfor-Ocak-2021
P. 12

áà5.(7 3$125$0$
      DenizBank          Türk Traktör’den yerli ihracata katkı
      sendikasyon                    TürkTraktör’de üretilen yarı otomatik şanzımanlı Case
                              IH Farmall M serisi dünya çiftçilerinin kullanımına sunu-
      kredisi sağladı                 lacak. Case IH Farmall A Serisi traktörler, ‘Türkiye’nin ilk
       DenizBank rekor sayıda            yerli yarı otomatik şanzımanlı traktörü’ olarak 2019 yılın-
      bankadan yüzde 115 yenile-           dan beri çiftçilere sunuluyor.
                                Case IH’in son 5 yılda pazara sunduğu 7 yeni seri arasın-
      me oranı ile toplam 780 mil-
                              da yer alan bu traktörler, Farmall M serisi olarak, dünyanın
      yon dolar sendikasyon kredisi
                              tarımdaki öncü pazarlarına ihraç edilmeye başlanıyor.
      sağladı. İşleme 20 ülkeden
                      TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Yerli üretimimiz ve 130’dan fazla
      toplam 42 banka katıldı.
                     ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatımız ile ekonomiye katkı sağlamaya devam
       DenizBank Genel Müdürü
                     ediyoruz. ‘Türkiye’nin ilk yerli yarı otomatik şanzımanlı’ traktörlerini Case IH Far-
      Hakan Ateş, “Turizm, gemici-
                     mall M serisi ile dünya tarımının hizmetine sunuyoruz” diye konuştu.
      lik, ihracata yönelik sanayi ve
              tarım başta
              olmak üze-  Aytemiz’den             VakıfBank’tan
              re müşte-  dijital dönüşüm           ‘Sürdürülebilir
              rilerimizin
              dış ticaret   Aytemiz teknoloji yatırımlarına de- Eurobond İhracı’
              işlemleri-  vam ediyor. Bu kapsamda verimlilik  VakıfBank, bir ilke daha imza ata-
              nin finans-  artışı sağlamak ve müşteri ihtiyaçla-
       Hakan                              rak mevduat bankaları tarafından ih-
       Ateş      manında   rına hızlı cevap verebilmek amacıyla  raç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond
              kullandırı- mobil uygulamasına entegre ettiği  işlemini başarıyla tamamladı.
      lacak bu kredi ile ekonomiye  yeni ödeme sistemi ‘Vaay’ ile araç  5 yıl vadeli 750 milyon dolar tuta-
      sağlayacağımız katkı sadece  camları dahi açılmadan talep edilen  rındaki ihracın getirisi yüzde 6.625;
      bankamız için değil bankacı- yakıt miktarı pompaya iletilip, öde- kupon oranı ise yüzde 6.5 olarak ger-
      lık sektörü açısından da son  me sonrası, fiş/faturayı dijital olarak  çekleşti.
      derece iftihar edilecek bir du- alma fırsatı sunuluyor.      VakıfBank Genel Müdürü Abdi
      rumdur” dedi.          Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık,  Serdar Üstünsalih,
                              “2020’nin ilk ya-
                                       çevre dostu kre-
                              rısında gerçek-
                                       dilere ek olarak,
                              leşen temassız
      Aktif Bank’tan                 işlem  adetleri sosyal temalı kre-
      ihracatçıya destek               geçtiğimiz yılın dileri de finanse
                                       edeceklerini açık-
                              aynı dönemine  ladı: “Bu kredile- Abdi
       DEİK’in ‘Türkiye-Afrika mu-         göre 3 kat artarak  rin başında Co- Serdar
      habir banka ilişkileri ve finans-        563 milyona ulaş-          Üstünsalih
                      Erol               vid-19 salgınından
      mana erişim’ panelinde ko-   Varlık     tı. Değişen müş- etkilenen mikro işletmelerin işletme
      nuşan Aktif Bank Uluslararası         teri beklentileri ihtiyaç finansmanı ve istihdamı artır-
      Bankacılık Genel Müdür Yar- ve ihtiyaçlarını dikkatlice analiz ederek  maya yönelik kredilerin finansmanı
             dımcısı Muzaf- ‘Vaay’ projesini hayata geçirdik” dedi.  gelmektedir.”
             fer Suat Utku,
             yurtdışı muha-
             bir bankacılık  Karbon siyahı üretimine devletten teşvik
             yaklaşımlarıy-
         Muzaffer  la diğer Türk  OYAK, Hatay’da 206 milyon dolarlık yatırımla kuracağı Türkiye’nin tek karbon
          Suat         siyahı üretim tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan teşvik aldı.
          Utku bankalardan    Hatay’da yatırımına 1 Eylül’de başlanan OYAK tarafından gerçekleştirile-
             farklı bir nok-
                     cek karbon siyahı üretim tesisinin yatırım süresi
      tada bulunduklarını söyledi.
                     3 yıl olarak belirlendi. Karbon siyanın dünyada 14
       Afrika dış ticaretinde yüzde
      2.5 olan paylarını yüzde 10’a  milyar dolarlık pazar büyüklüğü bulunuyor. OYAK,
                     yıllık 300 milyon dolarlık ithalatın önüne geçerek
      yükseltmeyi hedeflediklerini
                     Türkiye ekonomisinin tamamen dışa bağımlı oldu-
      paylaşan Utku, son iki yılda
                     ğu bir alanı daha kapatmış olacak.
      175 bin km.’den fazla yol kat
                      Proje ile birlikte, sabit yatırım tutarının 1 milyar 874 milyon 138 bin 65 TL; ilave
      ederek 48 ülkede 290 bankay-
      la işbirliği yaptıklarını aktardı. istihdam sayısının 303, nitelikli personel sayısının da 40 olması öngörülüyor.
        12 KobiEfor Ocak 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17