Page 12 - KobiEfor-Mayıs-2021
P. 12

%à/àáà0 3$125$0$
   Micro Focus,         Rasyotek’ten 35 milyon TL’lik yatırım
   dijital dönüşümü                 Pandeminin devam eden etkilerine rağmen büyüme-
                           sini ve istihdama katkılarını sürdüren Rasyotek, 2021
   hızlandırıyor                  yılında farklı alanlarda 35 milyon TL’lik yatırım hedefi
    Micro Focus, yeni BT platfor-         belirledi.
   mu OPTIC ile dijital dönüşümü           Rasyotek Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 2021
   basitleştirirken, operasyonel ve-        yılında ‘Teknolojik İnsan’ mottosundaki ‘insan’ vurgusu-
   rimliliği artıracak.              nu merkeze aldıklarını ve 2021’i ‘İnsana Değer Yılı’ ilan
                   Haldun
    OPTIC, tek bir platform üze- Pak       ettiklerini açıkladı.
   rinde, modüler bir yaklaşımla,          Pak, “Türkiye’nin bilişim holdingleri arasında ilk 5’te
   veriye dayalı iş zekasından mak- yer almayı hedefliyoruz. Topluma ve sektöre bir holding olarak hizmet sun-
   simum faydalanmayı sağlıyor.  mak istiyoruz” diye konuştu.
    Micro Focus Türkiye ve Yu-
          nanistan Ülke  Casper ile            CebimPOS başvuruları
          Müdürü Deniz
          Kırca, OPTIC’in ‘iş için teknoloji’       Kuveyt Türk Mobil’de
          dönüşmek is-
                   Casper, dijital dönüşüm sürecine
          teyen tüm şir-
      Deniz         sunduğu çalışmaları “iş için tekno-
      Kırca ketler için en  loji” çatısı altında topluyor.
          önemli araç-
                   Kurumlara sunduğu özel hizmet-
   lardan biri olacağını söyledi.
                  ler ile yerinde üretimden hızlı teknik
                  servise, lojistikten ek garanti süre-
                  lerine kadar iş hayatını kolaylaştıran
   Perakendeci         kurumsal çözümler sunuyor.     Abdurrahman
                                   Delipoyraz
   hız ve verimlilik
   kazanıyor                            Kuveyt Türk şubelerinin yanı sıra
                                   CebimPOS’a artık mobil şube üzerin-
                                   den de başvuru yapılabiliyor.
                                    Yeni özelliği sayesinde, NFC özellik-
                                   li Android telefonlar üzerinden kartlar
                                   okutularak kart numarası ve son kullan-
                                   ma tarihi pratik bir şekilde alınabiliyor.
                                    Kuveyt Türk KOBİ’den Sorumlu Ge-
                   İş yaşamının ve çalışmalarının  nel Müdür Yardımcısı Abdurrahman
    Pandemiyle birlikte giderek  sorunsuz bir şekilde sürdürüle- Delipoyraz, “CebimPOS, sahada yoğun
   artan dijital dönüşüm ihtiyacı,  bilmesi adına sürekli bir gelişim  satış yapan firmalara büyük kolaylık
   perakende sektöründe Elekt- içerisinde olan Casper, elde ettiği  sağlıyor, tahsilata yönelik masrafları
   ronik Fiyat Etiketi’ne yönelik  deneyimlerini paylaşarak, işletme- da düşürüyor. CebimPOS, 31 binden
   ilgiyi artırdı.       lerin ihtiyaçlarına en uygun cevabı  fazla işletme tarafından kullanılıyor”
    Sensorma-         sunmayı başarıyor.        açıklamasını yaptı.
   tic Pazarlama
   Direktörü Pelin       Platin Bilişim, geleceğin lider mühendisleri ile buluştu
   Yelkencioğlu,  Pelin
   dijitalleşmenin  Yelkencioğlu Platin Bilişim CEO’su Ay-
   ilk adımların-        han Bamyacı, İstanbul Tek-
   dan biri olan Elektronik Fiyat  nik Üniversitesi ve Yıldız Tek-
   Etiketi’ne, özellikle süpermar- nik Üniversitesi tarafından
   ketlerin manav, kasap, kozme- düzenlenen kariyer etkinlik-
   tik gibi farklı reyonlarında adım  lerinde mühendis adayları ile  Ayhan
   adım geçilebileceğini vurguladı.  buluştu.          Bamyacı
    Yelkencioğlu, sektörde bu çö- Bamyacı; siber güvenlik alanında yetişmiş işgücü açığına dikkat çekerek,
   züme yapılan yatırımın geri dö- bu alanda başarılı bir kariyer hedefi olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu.
   nüş süresinin 12-15 ay arasında  Etkinlikte, Platin Bilişim insan kaynakları ekibi online olarak öğrencilerle
   değiştiğini de sözlerine ekledi. iş görüşmesi yaparak, yüzlerce iş ve staj başvurusunu değerlendirdiler.

     12 KobiEfor 0D\ÜV
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17