Page 12 - KobiEfor Haziran 2022
P. 12

áà5.(7 3$125$0$                        VakıfBank’ın CDP notu B oldu
       ING Türkiye,
       73.4 milyar TL ile         2015 yılından bu yana dünyanın en büyük çevresel raporla-
                        ma platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’ne İklim Değişik-
       ekonomiye desteğini       liği raporlaması yapan VakıfBank, bu yıl itibarıyla Su Programı
       sürdürdü             kapsamında da rapor sunmaya başladı. Banka iklim değişikliği
                        programında ‘management’ seviyesi olan B notunu almaya
                        hak kazandı.
                         VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “İklim     Abdi
                        değişikliği programında B notu alarak Türkiye’den en yüksek  Serdar
                        notu alan katılımcı bankalardan biri olduk” açıklamasını yaptı.  Üstünsalih


                        TSKB’nin aktif           QNB Finansbank’tan
                        büyüklüğü yılın           ihracatçılara büyük
        Alper
        Gökgöz
                        ilk çeyreğinde           kolaylık
         Sermaye yeterlilik oranı yüz- 91 milyar TL’ye ulaştı        QNB Finansbank Dış Ticaret Tüzel
       de 19.06 olarak gerçekleşen                     İnternet Şube üzerinden USD, EUR,
       ve konsolide aktif toplamı 90.8                   GBP döviz cinslerindeki ihracat be-
       milyar TL olan ING Türkiye, bu                    delleri için İhracat Bedeli Kabul Bel-
       dönemde 61.8 milyar TL’si nakdî                   gesini düzenleyebilecek ve işlem onay
       olmak üzere ekonomiye toplam                     anında geçerli olan Merkez Bankası
       73.4 milyar TL tutarında kredi                    döviz kurundan İBKB tutarının yüzde
       büyüklüğü ile kaynak sağladı.                    40’ı oranında TCMB’ye döviz satışını
         ING Türkiye Genel Müdürü Al-                   kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
       per Gökgöz, “ING olarak, bu dö-
                        Murat
       nemde ülke ekonomisine sağladı-  Bilgiç
       ğımız kaynağı yüzde 16 oranında
       artırdık. Finansal tablolarımızda  TSKB, 2022’nin ilk çeyreğine iliş-
       sergilediğimiz sağlam performans  kin finansal sonuçlarını açıkladı.
       ile beraber dijital liderlik hede- Banka’nın konsolide olmayan finan-
                                                       Engin
       fimizde de güçlü adımlar attık”  sal tablolarına göre, toplam aktif bü-            Turhan
       açıklamasını yaptı.       yüklüğü 91 milyar TL’ye ulaştı.
                         TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç,   Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret’ten So-
                        “İlk üç ayda, ağırlıklı olarak yenilene- rumlu QNB Finansbank OBİ ve Ticari
        PASHA Bank, ilk         bilir enerji projeleri ile farklı sektör- Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı En-
                        lerde kapasite artış ve kapsayıcı kal- gin Turhan, “QNB Finansbank olarak
        çeyrek bilançosunu       kınmaya dönük yatırımlara finansman  müşterilerimizin işlemlerini daha hızlı
        açıkladı            sağladık. Yatırım bankacılığı ve danış- ve etkin gerçekleştirebilmelerini sağla-
                        manlık hizmetlerimizle reel sektörün  yacak dinamik çözümler üretiyor ve diji-
                        stratejik faaliyetlerine ve finansmana  tal odaklı uygulamalarla müşterilerimi-
                        erişimine destek verdik” diye konuştu.  zin yanında olmayı önemsiyoruz” dedi.
         PASHA Bank, 2022’nin ilk
        çeyrek rakamlarını açıkladı.  Halkbank’tan 6 farklı girişimci kredisi
        Geçtiğimiz yılın aynı dönemine
                         Halkbank, tüm dünyada olduğu gibi
        göre yüzde 62 büyüyen PASHA
                        Türkiye’de de büyük önem kazanan girişimci-
        Bank, 3 milyar 960 milyon TL
                        lik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağla-
        aktif büyüklüğe ulaştı.
                        mak amacıyla 6 farklı girişimci modeline yönelik kredilerini müşterilerine sunu-
         PASHA Bank’ın yurtiçinde
                        yor. Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Esnaf Girişimci Kredileri ile farklı özelliklere
        Türk Lirası cinsinden bono ihraç-
                        sahip girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
        larının yanı sıra Azerbaycan’da
                         Tüm kredi çeşitleri için azami 12 ay anapara ödemesiz olmak üzere 60 aya
        yapmış olduğu yabancı para cin-
                        kadar vade imkânı tanınıyor. Sadece esnaf ve sanatkâr niteliğine sahip kişile-
        sinden tahvil ihraçları 83 milyon
                        rin başvurabileceği Girişimci Esnaf Kredisi ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
        ABD Doları büyüklüğe ulaştı.
                        desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılıyor.
       12 KobiEfor Haziran 2022
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17