Page 10 - Dijital-KobiEfor-Nisan-2021
P. 10

<(1à 1(6à/ %8/87 7(.12/2-à/(5à        Geleceğin teknolojisine bugünden ulaşmak isteyen işletmeleri,
                    Endüstri 4.0’a yakınlaştırıyor:

         Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri


        Pandemi ile hızlanan dijital dönüşümle      gibi teknolojilerle zenginleşen
        birlikte işletmelerin bilişim teknolojileri ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolojileri’,
        ihtiyaçları da değişip dönüşüyor.        işletmelere maliyet avantajı, hızlılık,
        Uzaktan çalışma modeli, ‘Bulut Bilişim’ verimlilik, esneklik, değişen
        (Cloud Computing) teknolojilerine olan      iş gereksinimlerine uygun
        talebi yeniden şekillendiriyor. Yapay      ekonomik ölçeklendirme yapabilme
        zeka, Büyük Veri (Big Data), Nesnelerin olanaklarını sunuyor.
        İnterneti (IoT), Uç Bilişim, Sis Bilişim      +D]ÖUOD\DQ 'HQL] <$1,.7$ú

          andemi, hayatımızın her ala- lık, verimlilik, esneklik ve değişen  çalışanlara ve işverenlere zaman
          nında dijital dönüşümü en ön  iş gereksinimlerine uygun şekilde  ve mekan bağımsız çalışma olana-
        Psıraya aldı. Uzaktan çalışma  ekonomik ölçeklendirme yapabil- ğı ve her türlü veriye kolay ve gü-
        modelinin iş hayatının vazgeçilme- me olanaklarını sunuyor.   venli ulaşma avantajı sunuyor. Yeni
        zi haline geldiği dijital dönüşüm  ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Tekno- nesil bulut bilişim teknolojilerinin
        fırtınasında, işletmelerin bilişim  lojileri’, sürdürülebilirliğine ciddi  en önemli özelliklerinden biri ise
        teknolojileri ihtiyaçları da değişip  katkı sağladığı işletmeleri, Endüst- sağladığı siber güvenlik avantajları.
        dönüşüyor. Uzaktan çalışma mo- ri 4.0’a bir adım daha yakınlaştırı- Çok daha ucuza, kurulum ge-
        deli, ‘Bulut Bilişim’ (Cloud Compu- yor. Bulut Bilişim teknolojisindeki  rektirmeden her yerden çalışabilen
        ting) teknolojilerine olan talebi ye- gelişmelerle birlikte artık büyük  ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Teknolo-
        niden şekillendiriyor. Yapay zeka,  veriler internet üzerinde depolana- jileri’, bilgisayar, akıllı telefon ve
        büyük veri (Big Data), nesnelerin  biliyor ve bu verilere erişilebiliyor.  akıllı cihazlarda depolama ve indir-
        interneti (IoT), makine öğrenmesi,  Bulut teknolojisi, en düşük kapa- me gerektirmeden uygulamalara,
        Uç Bilişim, Sis Bilişim gibi tekno- siteli cihazla bile istenilen yerden  programlara ve verilere güvenli bir
        lojilerle zenginleşen ‘Yeni Nesil  istenildiği zaman her türlü bilgiye,  biçimde ulaşmayı sağlar. İşletme-
        Bulut Bilişim Teknolojileri’, işlet- kişisel veriye ulaşmayı sağlıyor.  ler, ‘Yeni Nesil Bulut Bilişim Tekno-
        meler için maliyet avantajı, hızlı- Bulut teknolojisi bu özellikleriyle  lojileri’ ile geleceği bugüne taşıyor.

        10 KobiEfor Dijital Nisan 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15