Page 10 - Dijital KobiEfor-Kasim 2021
P. 10

6à0h/$6<21 9( 02'(//(0(


     Simülasyon ve


     Modelleme
     Bir çok alanda zaman ve maliyet
     tasarrufu sunan Simülasyon ve
     Modelleme, günümüzün en dikkat
     çekici teknolojilerinden. Yüksek
     riskleri öngörüp, önleme becerisi
     kazanmayı sağlaması, ölçümleme,
     analiz ve kontrol imkanı sunması
     Simülasyon ve Modelleme’yi cazip
     hale getiriyor.

       enellikle gerçek sistemlerin  da simülasyon ve modellemeden  değerlendiren bir tekniktir.” Bir
       sürekli izlenebilirliği kısa  geçiyor. Ortaya çıkacak sonuçlar,  başka tanım ise şöyle: “Herhangi
     Gsürede gerçekleşemiyor ve    riskler, katmadeğer-maliyet den- bir sürecin ya da sistemin işletil-
     uzun süreler yüksek maliyetler  gesi, çözümler, yanlış çözümler,  mesi için zamanlı olarak yapay bir
     gerektiriyor. Böyle durumlarda  hesaba katılamamış harcamalar  ortam oluşturulması ya da düze-
     simülasyon ve modellemeye ihti- vs. ‘Simülasyon ve Modelleme ile  nin taklit edilmesidir.”
     yaç duyuluyor. Güçlü bir problem  önceden belirlenerek uygulamada
     çözme tekniği olarak öne çıkan si- yaşanacak sorunların önüne daha  Modelleme nedir?
     mülasyon ve modelleme, genelde  uygun maliyetlerle ve daha risksiz  Kısaca “gerçeğe benzer görün-
     birçok alana uygulanabiliyor. Çalı- geçmek mümkün olabiliyor.  tüler yapmaktır” diye tanımlanan
     şılacak alanın gerçek bir sistemi                modelleme, bir başka tanıma
     yoksa, gerçek bir sistemin analizi  Simülasyon nedir?      göre; “Modelleme bir sistemi in-
     yapılacaksa veya davranışı analiz  Simülasyon, bir tanıma göre;  celemek üzere o sistemin basit
     edilecekse, hiç oluşturulmamış  “Simülasyon veya benzetim, tek- bir örneği yapılması anlamına
     yeni bir sistem tasarlanacaksa,  nik anlamda gerçek bir dünya sü- gelir. Bu örnek gerçek sistemin
     belirli verilerin ölçülmesi, kontrol  reci veya sisteminin işletilmesinin  yardımcısı ve basitleştirilmiş şek-
     edilmesi gerekiyorsa, gerçek sis- zaman üzerinden taklit edilmesi- lidir. Fakat modelden de gerçek
     teme erişmek kolay değilse, ger- dir. Sistem nesneleri arasında ta- sistemden alınacak sonuçlara izin
     çek bir sistemde deney yapmak  nımlanmış ilişkileri içeren sistem  verecek kadar detaylı olması bek-
     tehlike arz ediyorsa veya müm-  veya süreçlerin bir modelidir.” Bir  lenir. Simülasyon ise bir sisteme
     kün olmuyorsa veya gerçek bir  diğer tanıma göre; “Simülasyon  ait neden¬-sonuç ilişkilerinin bil-
     sistemle deney yapmak rahatsız  diğer adıyla benzetim; teorik veya  gisayar ortamına aktarılarak sis-
     ediciyse, bir sistemin analitik çö- fiziksel gerçek bir sistemin, bilgi- temin davranışlarının bilgisayarda
     züm tekniği yoksa veya çok zorsa,  sayar ortamında modellendikten  izlenmesini sağlayan bir modelle-
     sistem çok yavaş ya da çok hızlıy- sonra bu modelle sistemin işle- me tekniğidir.”
     sa veya henüz tasarım aşamasın- tilmesi amacına yönelik sistemin
     daysa, sistem/problem karmaşık- davranışını anlayabilmek veya de- Simülasyon ve Modelleme
     sa, ‘Simülasyon ve Modelleme’ en  ğişik stratejileri değerlendirebil- sistemleri, uygulamaları
     akılcı çözüm olarak dikkat çekiyor.  mek için deneyler yürütülmesi, bu  ve kullanma alanları
      Yüksek maliyet ve fazlasıyla  sistemlerin özelliklerini ve dav- Simülasyon yöntemleri şöyle sı-
     risk taşıyan durumlarda pek çok  ranışlarını bilgisayar aracılığıyla  ralanıyor: 1) Fiziksel Simülasyonlar,
     seçeneği rahatlıkla irdeleyebil-                 2) Yöntem Simülasyonlar, 3) Pro-
     meyi sağlayan ‘Simülasyon ve
                                     sedürel Simülasyonlar, 4) İşlevsel
     Modelleme’, yalnızca somut sis-                 Simülasyonlar. Simülasyon model-
     temleri değil, soyut sistemlerin de
                                     leme süreçleri ise şöyle: 1) Siste-
     izlenebilirliği ve kontrolüne imkan
                                     min Tanımı, 2) Modelin Formülas-
     tanıyor. Gerçek bir sistemin uy-                 yonu, 3)Veri Derleme, 4) Bilgisayar
     gulanmasında ekonomik ve etkin                  Programının Formüle Edilmesi, 5)
     bir bütçe yönetimi yapmanın yolu
                                     Modelin Geçerliliğinin Kontrolü,
      KobiEfor Dijital .DVÜP
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15